Kursa kods LauZ4076

Kredītpunkti 3

Tēlotāja ģeometrija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaLauksaimniecības inženierzinātne48163219/10/2011Mehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Olafs Vronskis

Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds

Papildliteratūra

1. Čukurs J., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika: kontroldarbu uzdevumi un metodiskie norādījumi TF un PTF nepilna laika studentiem. Jelgava: LLU, 2009.
2. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: Grafisko darba uzdevumu krājums. Rīga: RaKa, 2010.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Tehniskās fakultātes akadēmiskās bakalauru studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mašīnu projektēšana un ražošana" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir pētīt apkārtējās pasaules formas un to savstarpējās attiecības, noskaidrot attiecīgās likumsakarības un pielietot tās praktisku uzdevumu risināšanā, sekmēt studējošo loģiski analītiskās domāšanas, vizuāli telpiskās uztveres un radošo spēju attīstību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - saprot projicēšanas metodes un pārzina nošķeltu ģeometrisku virsmu un to pilnas virsmas izklājumu konstruēšanu. Zina metrisku un pozicionālu uzdevumu risināšanas metodes. Zināšanu līmeni nosaka vērtējot grafisko darbu risinājuma teorētisko pamatojumu. • Prasmes - prot izvēlēties grafisku uzdevumu risināšanai nepieciešamās metodes un veikt tehniskās dokumentācijas grafisko noformēšanu. Praktiskajos uzdevumos prot izmantot palīgplaknes dažādu projekciju konstruēšanā. Prasmju līmeni nosaka vērtējot grafisko darbu izpildījuma kvalitāti. • Kompetence – spēja izmantot iegūtās profesionālās tēlotājas ģeometrijas zināšanas un rasēšanas prasmes praktiskā darbā un studijās, kā arī radošās domas īstenošanai. Kompetences līmeni nosaka vērtējot 2 auditorijas kontroldarbus un 2 patstāvīgos darbus.

Kursa plāns

1. Rasēšanas piederumi. Noteikumi rasējumu noformēšanai. Tehniskais raksts.
2. Punkta projekcijas.
3. Taisnes projekcijas.
4. Plaknes projekcijas.
5. Prizmas šķelšana ar projicējošu plakni. Pilnas virsmas izklājums. Aksonometrija.
6. Piramīdas šķelšana ar projicējošu plakni. Pilnas virsmas izklājums. Aksonometrija.
7. Cilindra šķelšana ar projicējošu plakni. Pilnas virsmas izklājums. Aksonometrija.
8. Konusa šķelšana ar projicējošu plakni. Pilnas virsmas izklājums. Aksonometrija. Virsmu savstarpējā šķelšanās.
9. Kontroldarbs.
10. Skati. Izmēru izlikšana detaļu rasējumos. Kompleksā rasējuma un aksonometrijas konstruēšana no reālas detaļas.
11. Griezumi un šķēlumi. Daļēja griezuma un ceturtdaļgriezuma konstruēšana.
12. Virsmu raupjums. Saliktu griezumu izmantošana lietas detaļas kompleksā rasējuma un aksonometrijas konstruēšanā.
13. Vītņu attēlošana un apzīmēšana rasējumos. Virpotas detaļas skice un tehniskais zīmējums.
14. Metinātu savienojumu rasējumi.
15. Rasējumu veidi. Izstrādājumu veidi. Kopsalikuma rasējumi.
16. Kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un teorētiski jāpamato 12 grafiskie un 2 patstāvīgi izpildāmie grafiskie darbi, sekmīgi jāuzraksta 2 kontroldarbi un noslēguma eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbos iesāktie grafiskie darbi jāpabeidz patstāvīgi, atbilstoši laboratorijas darbos norādītajiem nosacījumiem. Grafisko darbu teorētiskais pamatojums jāveic pēc to izstrādes, laboratorijas darbu laikā.
Patstāvīgi jāizpilda 2 grafiskie darbi:
1. patstāvīgais darbs – metriskie uzdevumi.
2. patstāvīgais darbs – virsmu savstarpējā šķelšanās.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

• Zināšanu līmeni nosaka pēc: terminu zināšanas, definīciju izskaidrošanas, paņēmienu zināšanas, likumsakarību izpratnes. • Prasmju līmeni nosaka pēc: grafiskajām pamatprasmēm (ISO standartu ievērošana), prasmi operēt ar zināšanām, prasmi analizēt un prognozēt un radošas darbības prasmi • Kompetences līmeni nosaka pēc: Kontroldarbu izstrādes bez palīglīdzekļiem, izmantojot tikai grafiskā darba izpildei nepieciešamos instrumentus. Patstāvīgo darbu izstrādāti bez mācībspēka palīdzības. Zināšanu, prasmju un kompetences līmenis tiek noteikts izmantojot summatīvo vērtēšanu.

Pamatliteratūra

1. ČukursJ., Aumale M., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija. Rīga: RaKa, 2004. 233 lpp.
2. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2007. 258 lpp.
3. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.
4. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 265 lpp.