Kursa kods LauZ4071

Kredītpunkti 2

Mašīnu elementi III

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāStudenta patstāvīgā darba stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaLauksaimniecības inženierzinātne323207/02/2017Mehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Māris Gailis

inženierzinātņu maģistrs

Papildliteratūra

1. Roloff/Matek Maschinenelemente: Normung, Berechnung, Gestaltung: [Lehrbuch]. D.Muhs ... et al. 17., überarb. Aufl. Wiesbaden: Viewegs, 2005. 791 S.
2. Mašīnu elementu (gultņu, ķēžu, siksnu) ražotāju tehniskā informācija.

Piezīmes

Kursa projekts iekļauts TF "Lauksaimniecības inženierzinātne" un "Mašīnu projektēšana un ražošana" studiju programmu obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Kursa darbā veic darba mašīnas piedziņas mehānisma projektēšanu. Piedziņas mehānisms satur elektromotoru, sajūgu, reduktoru un ķēdes vai siksnas pārvadu. Studenti iepazīstas ar projektēšanas norisi. Grafisko daļu (trīs A1 formāta lapas) veic datorizēti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - zina dažādu detaļu un mehānisko pārvadu aprēķinu metodes un projektēšanas norisi. Prasmes - prot izvēlēties tehnisku uzdevumu risināšanas metodi, lietot rokasgrāmatas un standartus (LVS, ISO, EN, DIN) praktisku konstruktoruzdevumu risināšanā; prot izvēlēties tehnoloģiju detaļu ražošanā. Kompetence - spēj modulēt uzdevumus mašīnzinātnē, veikt un vadīt pētījumus, ir zinošs, informēts un spējīgs mašīnu projektētājs.

Kursa plāns

1 Piedziņas mehānisma kopējā lietderības koeficienta aprēķins.
2 Elektromotora izvēle.
3 Kopējā pārnesuma skaitļa aprēķins.
4 Energokinemātisko parametru aprēķins.
5 Siksnas (ķēdes) pārvada aprēķins.
6 Reduktora pārvadu stiprības aprēķins.
7 Vārpstu projekta aprēķins.
8 Pārvadu detaļu konstruēšana un izmēru aprēķins.
9 Reduktora korpusa konstruēšana un izmēru aprēķins.
10 Sajūga izvēle.
11 Izjaucamo savienojumu aprēķins.
12 Reduktora kompozīcijas skices izstrāde.
13 Ritgultņu izvēle un pārbaude.
14 Vārpstu pārbaudes aprēķins.
15 Reduktora aprēķins karšanā.
16 Reduktora detaļu eļļošanas, sēžu izvēle un detaļu rasējumu izstrāde.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa projekta izstrāde un aizstāvēšana.

Pamatliteratūra

1.Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.
2.Uzkliņģis G. Mašīnu elementi. 1.daļa: Savienojumi. Jelgava: LLU, 2008. 468 lpp.
3. Uzkliņģis G., Šmits M. Ritgultņi. LLU. Jelgava: LLU, 2007. 107 lpp.
4.Budynas R., Nisbett K. Shigley's Mechanical Engineering Design. 10th edition. Singapore etc.]: McGraw-Hill, 2014. 1104 p.