Код курса LauZ4034

Кредитные пункты 1

Общее количество часов40

Kоличество часов лекций8

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента24

Дата утвеждения курса14.02.2017

Разработчики курса

author

Kaspars Vārtukapteinis

author

Jānis Palabinskis

Учебная литературa

1. Riekstiņš A. Laukkopība. Talsi, 2008. 416 lpp.
2. Ivanovs S., Lazovska V. Linu novākšanas un pirmapstrādei sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. Ulbroka, 2007. 108 lpp.
3. Ivanovs S., Stramkale V. Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģijas. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 192 lpp.
4. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Mācību līdzeklis. Ozolnieki, 2002. 247 lpp.

Дополнительная литература

1. Lauksaimniecības mašīnas. J.Ozola red. Rīga: Zvaigzne, 1993. 413 lpp.
2. Landtechnik. Hrsg. von H. Eichhorn. 7. Aufl. Stuttgart: Ulmer, 1999. 688 S.
3. CIGR handbook of agricultural engineering. Edited by CIGR - The International Commission of Agricultural Engineering. St.Joseph : American Society of Agricultural Engineers, 1999. - Vol.3: Plant production engineering. 632 p.

Периодика и другие источники информации

1. Landtechnik-Agricultural Engineering. Pieejams: https://www.landtechnik-online.eu/
2. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. Pieejams:www.agrotops.lv/
3. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. Pieejams:http://www.saimnieks.lv/Zurnals/.
Profi Latvija. Pieejams: http://www.profilatvija.lv