Kursa kods LauZ4034

Kredītpunkti 1

Lauksaimniecības mašīnas III

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Lauksaimniecības mašīnu darba vide un darba objekts: augsne, stiebraini, šķidri, birstoši higroskopiski, bioloģiski aktīvi, ķīmiski agresīvi materiāli. Laukkopības darbu tehnoloģijas: režīmi, enerģētika un izmaksas. Augkopības produkcijas kondicionēšana un glabāšana. Mašīnu konstrukcijas: agrotehniskās prasības, tehnoloģiskie parametri, tehnoloģiskās un kinemātiskās shēmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par lauksaimniecības mašīnām, to uzbūvi, darbību un regulēšanām.
• Prasmes pielietot iegūtās zināšanas mašīnu praktiskā izmantošanā.
• Kompetence lauksaimniecību mašīnu novērtēšanā, izvēlē un izmantošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kartupeļu novākšanas mašīnas, to darbīgās daļas, tehnoloģiskais process
2 Dārzeņu novākšanas tehnoloģijas un tehnika, mašīnu darbīgās daļas, to teorētiskie pamati
3 Kaņepju un linu novākšanas tehnika
4 Kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Ieskaites iegūšanai jābūt izstrādātiem visiem laboratorijas darbiem, kontroldarbiem jābūt ar pozitīvu vērtējumu

Pamatliteratūra

1. Riekstiņš A. Laukkopība. Talsi, 2008. 416 lpp.
2. Ivanovs S., Lazovska V. Linu novākšanas un pirmapstrādei sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. Ulbroka, 2007. 108 lpp.
3. Ivanovs S., Stramkale V. Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģijas. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 192 lpp.
4. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Mācību līdzeklis. Ozolnieki, 2002. 247 lpp.

Papildliteratūra

1. Lauksaimniecības mašīnas. J.Ozola red. Rīga: Zvaigzne, 1993. 413 lpp.
2. Landtechnik. Hrsg. von H. Eichhorn. 7. Aufl. Stuttgart: Ulmer, 1999. 688 S.
3. CIGR handbook of agricultural engineering. Edited by CIGR - The International Commission of Agricultural Engineering. St.Joseph : American Society of Agricultural Engineers, 1999. - Vol.3: Plant production engineering. 632 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landtechnik-Agricultural Engineering. Pieejams: https://www.landtechnik-online.eu/
2. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. Pieejams:www.agrotops.lv/
3. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. Pieejams:http://www.saimnieks.lv/Zurnals/.
Profi Latvija. Pieejams: http://www.profilatvija.lv

Piezīmes

Obligāts kurss Tehniskās fakultātes Lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskās bakalaura studiju programmas apakšprogrammai "Lauksaimniecības tehnika"