Kursa kods LauZ4030

Kredītpunkti 1

Augu aizsardzība

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāStudenta patstāvīgā darba stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības zinātne (nav zn)161627/09/2011Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Ināra Turka

Lauksaimniecības habilitētais doktors

author vad.pētn.

Gunita Bimšteine

Lauksaimniecības doktors

Papildliteratūra

1. Farm Chemicals Handbook. Ed. Richard T.Meister. Willoughby (USA), 1998. 625 pp.
2. Turka I., Bankina B. Augu aizsardzības sistēmas plānošana. Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādāšanai laukkopības un dārzkopības specialitātes studentiem Jelgava, 1994. 8 lpp.
3. Turka I. Integrētā augu aizsardzība. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem laukkopības un dārzkopības specialitātes studentiem. Jelgava, 1996. 46 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. Agro Pols: informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-8996.
3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.

Piezīmes

Obligāts Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskajā studiju programmai Lauksaimniecība laukkopības un dārzkopības specialitātes studentiem un Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Lauksaimniecība.

Kursa anotācija

Kursa darba izstrādes laikā studenti apgūts iemaņas praktiski sagatavot dažādu kultūraugu agrotehnikas un augu aizsardzības projektu, audzējot tos atklātā laukā vai segtajās platībās. Īpaši izceļot prasmi sastādīt augu aizsardzības sistēmu pret kaitēkļiem, slimībām un nezālēm. Augu aizsardzības sistēmas sastādīšanai jāizmanto Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļu saraksts.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Teorētiskās zināšanas par Latvijā reģistrētiem augu aizsardzības līdzekļiem un to lietošanas tehnoloģijām ļauj sagatavot projektu izvēlētu kultūraugu aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem. Iegūtā kompetence ļauj sagatavoto projektu publiski aizstāvēt.

Kursa plāns

1 Projekta mērķa formulēšana un uzdevuma sastādīšana
2 Izvēlētā kultūrauga nozīmīgākie kaitēkļi
3 Izvēlētā kultūrauga nozīmīgākās slimības
4 Izvēlētajam kultūraugam nozīmīgākās nezāles.
5 Plānotie profilaktiskie pasākumi kaitīgo organismu ierobežošanai
6 Kaitīgo organismu ierobežošana veģetācijas perioda laikā.
7 Ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu raksturojums
8 Nepieciešamo pesticīdu un ūdens daudzuma aprēķināšana
9 Pesticīdu lietošanas izmaksu aprēķināšana
10 Kultūrauga audzēšanas kopēju izmaksu aprēķināšana
11 Potenciālās peļņas aprēķins
12 Ražas kvalitātes kontrole
13 Darba drošības pasākumi un līdzekļi
14 Kursa darbu prezentācija
15 Kursa darbu prezentācija
16 Kursa darbu prezentācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Darbam jābūt izstrādātam atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un nodotam līdz fakultātē nodotajam datumam.
Kursa darbs tiek vērtēts ar atsevišķu atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Turka I. Pesticīdu lietošanas riski augu aizsardzībā. LLKC. Ozolnieki, 2003. 159 lpp.
2. Turka I. Pesticīdu lietošana augu aizsardzībā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 127 lpp.
3. Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts Rīga: VAAD/ik gadus.
4. Turka I. Pesticīdi un vide. LLKC. Ozolnieki, 2000. 35 lpp.