Kursa kods LauZ4028

Kredītpunkti 3

Puķkopība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneLaukkopība48321628/10/2011Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Antra Balode

Lauksaimniecības doktors

Papildliteratūra

1. Apstādījumu veidotāju ceļvedis. Latvijas kokaudzētavu sortimentā: Koki. Krūmi. Liānas. Ziemcietes. Rīga: Latvijas Ainavu arhitektūras b-ba, Omorika, 2001. 208 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dārzs un Drava:: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.
2. Latvijas Avīze. Rīga: Lauku Avīze. ISSN 1691-1229.
3. Dārza Pasaule. Rīga : Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.

Piezīmes

Obligātais kurss LF Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība”, agronoms ar specializāciju dārzkopībā pilna laika studentiem. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Lauksaimniecība” agronoms ar specializāciju dārzkopībā nepilna laika studentiem. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība”, agronoms ar specializāciju dārzkopībā pilna un nepilna laika studentiem.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par ekoloģisko faktoru nozīmi puķu kultūru audzēšanā, iepazīstas ar rūpniecisko puķu kultūru bioloģiski saimnieciskajiem raksturojumiem, gūst iemaņas šķirņu izvēlē atkarībā no uzziedināšanas laika un ekoloģisko faktoru nodrošinājuma.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par puķu audzēšanu, introdukciju un selekciju;
• prasmes praktiski pielietot iegūtās zināšanas dārzkopības uzņēmumos, izprast puķu audzēšanas īpatnības;
• kompetence dažādu puķu noteikšanā un raksturošanā.

Kursa plāns

1 Puķkopības nozare, tās attīstības perspektīvas.
2 Puķu kultūru introdukcija un specializācijas virzieni audzēšanā, realizācijā un eksportā.
3 Ekoloģisko faktoru raksturojums, ražas veidojošie parametri.
4 Ekoloģisko faktoru nodrošinājuma iespējas un tā saikne ar produkcijas un kvalitātes rādītājiem.
5 1. kontroldarbs. Fotoperiods un ražas programmēšana.
6 Substrāti un minerālā barošanās puķu kultūrām.
7 Audzēšanas veidi un mēslošanas īpatnības veģetācijas periodā.
8 Temperatūras prasību nodrošinājums augu attīstības fāzēs.
9 3. kontroldarbs. Fizioloģiski aktīvu vielu izmantošana puķu kultūru augšanā un attīstībā.
10 Ražu audzēšanas agrotehnikas raksturojums.
11 Neļķu audzēšanas sistēma un produktivitāti limitējošie nosacījumi.
12 Krizantēmu uzziedināšana un fotoperiodiskā reakcija, kvalitāti noteicošie faktori.
13 Gerberu selekcija un kvalitātes produkcijas ieguves rādītāji.
14 Frēziju introdukcija un audzēšanas sistēmas raksturojums.
15 4. kontroldarbs. Podu puķu kultūru audzēšanas un uzziedināšanas bioloģiski saimnieciskais novērtējums.
16 Dārza puķes. Puķu dēstu audzēšanas ekonomiskais novērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtiem visiem patstāvīgajiem darbiem, uzrakstītiem visiem četriem kontroldarbiem. Gala atzīmi veido vidējā no kontroldarbiem.
Izstrādā kursa darbu 1 KP apjomā.

Pamatliteratūra

1. Latvijas ieteicamo krāšņumaugu sortiments. Rīga: Zinātne, 1991. 230 lpp.
2. Krizantēmas. Atb. red. V. Zvirgzdiņa. Rīga: Zinātne, 1991. 180 lpp.