Kursa kods LauZ4024

Kredītpunkti 4

Augļkopība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneDārzkopība64323228/10/2011Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Kaspars Kampuss

Lauksaimniecības doktors

author asoc. prof. (Emeritus)

Mintauts Āboliņš

Lauksaimniecības doktors

Papildliteratūra

1. Skrīvele M. u.c. (2012) Ceļvedis komercaugļkopībā. Dobele: Latvijas Valsts Augļkopības institūts, 188 lpp.
2. Āboliņš M. (2008) Subtropu un tropu klimata augļaugi. Elektroniskais mācību līdzeklis. Jelgava: LLU 34 lpp.

3. Lind K., Lafer, K. (2003) Organic Fruit Growing. CABI International. 250 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Acta Horticulturae ISSN:0567-7572
2. Jornal of Tree Fruit Production (ISSN 1540-8590)

3. Agrotops (ISSN 1407-5164)

Piezīmes

LF studiju programmas Lauksaimniecība Dārzkopības specialitātes studentiem 3.kursa 2.semestrī.

Kursa anotācija

Izprast augļkopības kā vienas no dārzkopības pamatnozarēm stāvokli Latvijā un ārpus tās. Apgūt prasmi audzēt augļaugus, izzināt to bioloģijas un ekoloģisko apstākļu kopsakarības, prast novērtēt un agronomiski vadīt augļaugu šķirņu audzēšanas tehnoloģiskos procesus dārzā, novērtēt un piedalīties augļu tirgū.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
zināšanas par augļaugu audzēšanas zonām, sugu daudzveidību, organogrāfiju, augļaugu audzēšanas tehnoloģijām kokaudzētavā un dārzā, uzglabāšanu un tirgus prasībām;
prasmes kritiski izvērtēt augļaugu stādu pavairošanas metodes, stādu kvalitāti un augstvērtīgas produkcijas izaudzēšanas paņēmienus;
kompetences izvērtēt augļu un ogu dārza ierīkošanas plānu, sugu un šķirņu daudzveidību, kā arī izanalizēt stādu izaudzēšanas un dārzā izmantojamās audzēšanas tehnoloģijas.

Kursa plāns

Studiju kursa apraksts (plāns) pa nedēļām:
1lekc. Augļkopība pasaulē un Latvijā, attīstības perspektīvas. Lab.d. Augļaugu aprakstīšana un identifikācija.
2lekc. Augļaugu bioloģiskā un saimnieciskā klasifikācija. Lab.d. Augļaugu vainaga un sakņu sistēmas uzbūve.
3lekc. Augļaugu organogrāfija. Lab.d. Augļaugu anatomiskā uzbūve, augšanas dinamika.
4lekc. Augļaugu attīstība, ekoloģija un barošanās. Lab.d. Augļaugu pumpuru klasifikācija, ražas prognozes.
5lekc. Augļaugu pavairošana I. Lab.d. Augļaugu pavairošana iesakņojot.
6lekc. Augļaugu pavairošana II. Lab.d. Augļaugu pavairošana potējot I.
7lekc. Augļaugu pavairošana III. Lab.d. Augļaugu pavairošana potējot II. Stāda izaudzēšana.
8lekc. Augļu dārzs. Dārza ierīkošana. Lab.d. Augļaugu šķirnes, to novērtēšana un identifikācija.
9lekc. Dārza ierīkošana. Augļaugu apaugļošanās. Lab.d. Augļu šķirošana, to kvalitātes vērtēšana un analīze.
10lekc. Dārza kopšana. Lab.d. Augļaugu ražas uzglabāšana un realizācija.
11lekc. Ražas kopšana un novākšana. Sēkleņu audzēšana, šķirnes. Lab.d. Optimāla ražas novākšanas laika noteikšana.
12lekc. Ogaugu audzēšana un šķirnes. Lab.d. Augļaugu ražas novākšana. Ražas parametri, to vērtējums.
13lekc. kauleņaugu un riekstaugu audzēšana un šķirnes. Lab.d. Dārza plāna sastādīšana. Individuālā darba aizstāvēšana.
14lekc. Dzērveņu un krūmmelleņu audzēšana un šķirnes. Lab.d. Augļaugu vainaga veidošanas un kopšanas pamati.
15lekc. Kokaudzētavā un dārzā izmantojamā tehnika. Lab.d. Ābeļu veidošanas īpatnības uz maza aguma potcelmiem.

16lekc. Augu aizsardzības pasākumi dārzā. Lab.d. Augļaugu vainagu atjaunošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Pie eksāmena tiek pielaisti studenti, kuri sekmīgi nokārtojuši visus kontroldarbus un aizstāvējuši laboratorijas darbus un individuālo darbu. Gala atzīmi veido Individuālā darba vērtējums (30%) un Eksāmena vērtējums (70%).

Pamatliteratūra

1. Augļkopība (2015)/red. Ikase L. LV Augļkopības institūts, 544 lpp.
2. Temperate and Subtropical Fruit Production (1999)/edited by D.I. Jackson and N.E.Looney. 2nd ed. Wallingford; New York: CABI Publishing, 332 p.

3. Westwood M. K.(1993) Temperate-Zone Pomology. Physiology and Culture. 3rd ed. Portland: Timber Press. 535 p.