Kursa kods LauZ4024

Kredītpunkti 4

Augļkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareDārzkopība

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums28.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Kaspars Kampuss

Dr. agr.

Kursa anotācija

Augļaugu daudzveidība, ekoloģiskās prasības, audzēšanas īpatnības, pavairošanas metožu daudzveidība un stādu audzēšana, un kvalitatīvas produkcijas ieguves priekšnoteikumi. Laboratorijas un praktiskajos darbos studenti iegūst padziļinātu izpratni par augļaugiem un praktiskas iemaņas augļaugu pavairošanā, audzēšanā, kopšanā un kvalitātes vērtēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina augļaugu klasifikāciju, daudzveidību, uzbūvi un bioloģiskās īpatnības – 1. kontroldarbs
2. Pārzina augļaugu pavairošanas metodes, stādu audzēšanas organizāciju, tehnoloģiju daudzveidību un to realizācijas nosacījumus – 2. kontroldarbs
3. Pārzina augļu dārza ierīkošanu un kopšanu – 3. kontroldarbs
4. Prot pazīt augļaugus, patstāvīgi veikt galvenās darba operācijas augļaugu pavairošanā un stādu izaudzēšanā, stādījumu ierīkošanā, kopšanā, ražas novākšanā un ražas kvalitātes vērtēšanā – laboratorijas un praktiskie darbi

5. Ir kompetents patstāvīgi studēt un apkopot informāciju, sagatavot prezentācijas, kā arī pamatot savus lēmumus un argumentēt viedokli – patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. I Ievads (4 h)
1. Augļkopības vieta lauksaimniecības produkcijas ražošanas sistēmā, tās tautsaimnieciskā nozīme, aktualitātes un perspektīvas. Augļu un ogu nozīme pilnvērtīgā uzturā ¬– 1 h
2. Normatīvie akti, kas saistoši augļkopībā - 1 h
3. Auglaugu klasifikācija, sistemātika – 2 h
II Augļaugu daudzveidība, uzbūve un bioloģiskās īpatnības (28 h)
4. Augļaugu daudzveidība un identifikācija – 2 h
5. Augļaugu botānisko un bioloģisko īpatnību ietekme uz to audzēšanu un izmantošanu – 7 h
6. Augļaugu uzbūve, uzbūves īpatnību ietekme uz dārza kopšanu, ražošanu un mūžu - 6 h
7. Augļaugu veģetācijas un miera periodu īpatnības, to ietekme uz ražošanu un ziemcietību - 2 h
8. Augļaugu ražas veidošanās un ražas kopšana. Ražošanas periodiskums – 1 h
9. Augļaugu šķirnes – 2 h
10. Augļu un ogu ražas vērtēšana, novākšana un uzglabāšana - 5 h.
11. Augļu ražas kvalitātes analīze. Kvalitatīvas ražas iegūšana – 2 h
1. Kontroldarbs. Ievads. Augļaugu daudzveidība, uzbūve un bioloģiskās īpatnības
III Augļaugu pavairošana (14 h)
12. Augļaugu ģeneratīvas un veģetatīvas pavairošanas metodes – 1 h.
13. Augļaugu pavairošanas ar sēklām tehnoloģijas – 3 h
14. Augļaugu veģetatīvas pavairošanas metodes iesakņojot - 3 h
15. Augļaugu pavairošana potējot – 3 h
16. Stādu audzēšanas veidi: kailsakņu stādi, stādi ar slēgto sakņu sistēmu. Stādu audzēšanas tehnoloģiskais process. Stādaudzētavu veidi. Kokaudzētavu struktūra, pavairojamā materiāla izvēle – 2 h.
17. Noteikumi par augļaugu pavairojamo materiālu. Sertificēts un standartmateriāls. Augu pases – 1 h .
2. Kontroldarbs. Augļaugu pavairošana
IV Augļu dārzu izveide un kopšana (16 h)
18. Augļu un ogu dārzu vietas izvēles nosacījumi, dārzu sistēmas un ierīkošanas tehnoloģiskie procesi -7 h
19. Augsnes un augu kopšana dārzā, vainagu veidošanas īpatnības atkarībā no dārzaugu sugas, potcelma, augu vecuma un dārza veida - 8 h
3. Kontroldarbs. Augļu dārzu izveide un kopšana
Seminārs par patstāvīgo darbu – prezentācijas par konkrētu augļaugu audzēšanu, izvēloties sev interesējošo sugu– 2 h.

Laboratorijas/praktisko darbu tēmas:
• Augļaugu pazīmju aprakstīšana un piederības noteiktam taksonam identificēšana pēc dotā auga paraugiem.
• Augļaugu sakņu un vainaga sistēmas uzbūve un augļzariņu veidi
• Augļaugu stumbra un zaru anatomiskā uzbūve
• Augļu koka vecuma noteikšana un mūža gaitas raksturojuma sastādīšana pēc stumbra šķērsgriezuma analīzes datiem.
• Potēta auga potēšanas komponentu saderības raksturojuma sastādīšana pēc saauguma vietu analīžu datiem
• Augļu optimālā novākšanas laika noteikšanas metodes.
• Augļu novākšana un ražas parametru aprēķini
• Augļu produkcijas kvalitatīvo un kvantitatīvo parametru izmaiņas glabāšanas procesā
• Doto augļu šķirņu sensora un agronomiska novērtēšana, šķirņu daudzveidības analīze un izvēles nosacījumi.
• Augļu kvalitātes novērtēšana dotajam paraugam pēc tirgus un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Kvalitātes pazemināšanās cēloņu analītiska izpēte dotajos augļu paraugos
• Augļaugu pumpuru klasifikācija un to dislokācija vainagā. Koka (krūma) iepriekšējo gadu ražas raksturošana un nākamā gada ražas prognozēšana pēc doto paraugu zaru analīzes datiem
• Augļaugu pavairošanas veidi, pavairošanas ar spraudeņiem dažādas metodes.
• Augļaugu pavairošana ar sēklām, sēklu stratifikācija.
• Augļaugu pavairošana potējot, un potēta stāda izaudzēšana, galveno potēšanas paņēmienu apguve
• Augļu koku vainaga veidošanas pamati un vainaga kopšana. Dārza kopšanas un uzturēšanas sistēmas. Brūču kopšana.
• Ogulāju vainaga veidošanas un kopšanas pamati

• Dažāda vecuma un auguma augļaugu vainaga atjaunošanas iespējas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.

Pie eksāmena tiek pielaisti studenti, kas ieguvuši sekmīgu vērtējumu kontroldarbos, ir izstrādāti un ieskaitīti praktiskie un laboratorijas darbi un sekmīgi prezentēts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs - pētījums par konkrētas augļu vai ogu sugas audzēšanas īpatnībām. Tas sastāv no profesionālās un zinātniskās literatūras apskata par visiem galvenajiem ar konkrētā kultūrauga audzēšanu un izmantošanu saistītajiem aspektiem. Ieteicams izvēlēties savā reģionā audzētu kultūraugu (bet nav ierobežojuma tikai uz to). Darbu prezentē studentu grupai seminārā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena gala vērtējums ir vidējā atzīme no eksāmena vērtējuma un semestra laikā rakstītajiem kontroldarbiem un individuālā darba atzīmes.
Iespējams iegūt akumulējošo eksāmena vērtējumu kā aritmētisko vidējo atzīmi no semestra laikā rakstītajiem kontroldarbiem un individuālā darba atzīmes, ja to vērtējums ir ne zemāks par 7.


Laboratorijas, praktisko un individuālā darba uzdevumu novērtē saskaņā ar laboratorijas, praktiskā un individuālā darba uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.

Pamatliteratūra

1. Temperate and Subtropical Fruit Production. (1999)/ Ed. by D. Jackson and Looney N. E. 2nd ed. Portland: Timber Press. 400 p.
2. Janick, Paull, Janick, Jules, and Paull, Robert E. The Encyclopedia of Fruit & Nuts / Edited by Jules Janick and Robert E. Paull. Wallingford, UK ; Cambridge, MA: CAB International, 2008
3. Fundamentals of Temperate Zone Tree Fruit Production. Ed. by J. Tromp, A.D. Webster, S.J.Wetheim. Leiden: Backuys Publishers, 2005. 400 p.

4. Nursery management, tree propagation and marketing. (2013) Nairobi: World Agroforestry Centre, 60 p. http://old.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFS/MN17565.pdf

Papildliteratūra

1. Westwood M. K. (1993) Temperate-Zone Pomology. Physiology and Culture. 3rd ed. Portland: Timber Press. 535 p
2. Valero, Daniel. Postharvest biology and technology for preserving fruit quality [elektroniskais resurss] / Daniel Valero and Maria Serrano. Boca Raton, Fla. : Taylor & Francis Group, 2010. 287 p.
3. Gough, Bob. An encyclopedia of small fruit [elektroniskais resurss] / Bob Gough. Binghamton, N.Y. : Haworth Food & Agricultural Products Press, c2007. 161 p.
4. Rosa L. A., Alvarez-Parrilla E., González-Aguilar G A. Fruit and vegetable phytochemicals :chemistry, nutritional value and stability, Ames, Iowa, (2010) Wiley-Blackwell, 367 p.

5. Postharvest: The physiology and handling of fruit, vegetables and ornamentals, 5th (2007)edition by R.Wills, 252 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Acta Horticulturae ISSN: 0567-7572
2. Journal of Tree Fruit Production (ISSN 1540-8590)
3. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. (open access): https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/prolas-overview.xml?tab_body=overview and more specific:
4. Vol 71.3, 2017. https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/71/3/prolas.71.issue-3.xml
Vol 67.2, 2013 https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/67/2/prolas.67.issue-2.xml
5. Fruit Quarterly – (open access) http://nyshs.org/fruit-quarterly/past-issues/
6. Obstbau - https://www.obstbau.org/

7. Plant Nursery Management: Principles and Practices. (2014) Ratha Krishnan, Rajwant K. Kalia, J.C. Tewari, M.M. Roy. Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur, 40 p. http://www.cazri.res.in/publications/PRathaKrishnan.pdf

Piezīmes

Izvēles kurss apmaiņas studentiem (ERASMUS+ u.c.) bakalaura studiju līmenī.