Kursa kods LauZ4011

Kredītpunkti 2

Aruma kvalitātes vērtēšana

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ingrīda Augšpole

Dr. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Andris Bērziņš

Dr. agr.

Kursa anotācija

Studenti apgūst augsnes apstrādes vēsturi, kā arī kvalitatīva aruma nozīmi augsnes sagatavošanā sējai. Teorētiski un praktiski apgūst arklu klasifikāciju, korpusu raksturojumu, to izvēli un sagatavošanu darbam. Vērtē aruma elementus saarumā, slejās un atarumā, to pareizas izpildes nozīmi pamatapstrādē. Studiju procesā papildina zināšanas mūsdienu aršanas tehnoloģijās ar parastajiem un maiņvērsēju arkliem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Prasmes un to novērtējums.
1. Pārzina aršanas teorētiskos un praktiskos aspektus, kas balstīti uz agroekonomiskajiem pētījumiem un praktiskajiem darbiem.

2. Prot pamatot un izvērtēt pareizas aršanas nozīmi augsnes apstrādes sistēmā un tās ietekmi uz augsnes agrofizikālajām īpašībam, izvēlēties optimālos aršanas laikus un variantus, atbilstoši atšķirīgām augsnēm, zinātniski pamatojot izvēles principus – eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

Plānoto lekciju saraksts:
1. Ievads. Augsnes apstrādes vēsture Latvijā un pasaulē. Arāju organizācija un to darbība Latvijā un pasaulē – 1 h.
2. Kvalitatīva aruma nozīme augsnes sagatavošanā sējai. Aršana kā augsnes pamatapstrāde, tās uzdevumi. Kvalitatīvi veikta aruma sakarības ar augsnes granulometrisko sastāvu, akmeņainību, aramkārtas biezumu, kultūraugu pēcpļaujas atlieku daudzumu un veidu, kā arī augsnes mitruma saturu. Aršanas ietekme uz augsnes agrofizikālajām īpašībām. Aruma zole, tās veidošanās un novēršana – 3 h.
3. Arklu iedalījums pēc aršanas paņēmieniem (parastie, maiņvērsēji), korpusu skaita, sakabes veida (uzkarināmie, pusuzkarināmie, piekabināmie), darbīgām daļām (vērstuvju, bezvērstuvju, šķīvju), pielietošanas veida (vispārējas nozīmes, speciālie) – 3 h.
4. Arklu korpusu raksturojums, to izvēle un sagatavošana darbam. Arkla galvenās darbīgās daļas un to raksturojums. Populārāko arkla vērstuvju raksturojumi (cilindriskie, kultūrtipa, pusskrūves, skrūves, ārdu, plastmasas pārklājuma, rombveida, ātrgaitas u.c.), to piemērotība dažādu augu atlieku iestrādei. Korpusu izvēle saskaņā ar augsnes blīvuma un tipa atšķirībām. Aršanas tehnoloģisko operāciju izpildes kvalitatīvais vērtējums, pielietojot dažādus arklu un korpusu veidus. Sacensību un parasto arklu aprīkojums – 3 h.
5. Aruma vērtēšanas vispārējie principi. Atsevišķu elementu vērtēšanas kritēriji un
nosacījumi– 3 h.
6. Aruma elementi. Saarums, slejas un atarums, to pareizas izpildes nozīme augsnes pamatapstrādē. Aršanas dziļuma izvēles pamatprincipi un to noteicošie faktori. Prasības un izpildes nosacījumi kvalitatīvas sēklas gultnes sagatavošanā parastajiem un maiņvērsēju arkliem. Saarums, tā veidošanas atšķirības ar parastajiem un maiņvērsēja arkliem. Atarums, tā veidošanas tehnoloģija. Aparta lauka kopskats un tā vērtējums. Aršanas metodika ar divu un vairāku korpusu arkliem. Trapecveida laukuma aparšanas tehnoloģija maiņvērsēju
arkliem – 3 h.

Plānoto praktisko darbu saraksts:
1. Aršana kā augsnes pamatapstrāde, tās uzdevumi – 1 h.
2. Aršanas ietekme uz augsnes agrofizikālajām īpašībām – 2 h.
3. Arklu klasifikācija – 1 h.
4. Arkla galvenās darbīgās daļas, to raksturojums un regulēšana – 1 h.
5. Vērstuvju raksturojums, regulēšanas iespējas un piemērotība dažādu augu atlieku
iestrādei – 2 h.
6. Aršanas tehnoloģisko operāciju kvalitatīvais vērtējums ar dažādiem arklu un vērstuvju veidiem – 2 h.
7. Saarums un tā veidošanas atšķirības parastajiem un maiņvērsēju arkliem – 2 h.
8. Atarums, tā veidošanas tehnoloģija – 2 h.
9. Aršanas paņēmieni ar divu un vairāku korpusu arkliem – 1 h.

10. Atsevišķu elementu vērtēšanas kritēriji un nosacījumi – 2 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens par teorētisko un praktisko daļu, kur jāsaņem vērtējums: atzīme.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Lai saņemtu eksāmena vērtējumu, darbu vērtē ar atzīmi
10 ballu skalā, vērtējumam jābūt vismaz 4 balles.

Pamatliteratūra

1. Kažotnieks J. Arkli un aršana. Otrais papildinātais izdevums. Ozolnieki: LLKC, 1998. – 32 lpp.
2. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Ozolnieki: LLKC, 2000. – 247 lpp.
3. Latvijas arāju sacensību noteikumi. Ceturtais, papildinātais izdevums. Jelgava: LLU, LAO,
2002. – 24 lpp.

Papildliteratūra

1. Laukkopības darbu tehnoloģiju izstrāde. Aprēķinu metodiskie norādījumi. Sast. J.Lācars, J.Tupiņš. Jelgava: LLU, 1994. – 57 lpp.
2. Augšņu īpašībām atbilstoša apstrādes sistēma. Rīga: Latvijas PSR VAK, ZTIP, 1986. – 46 lpp.

3. Handbush des Pflanzenbauer: Band 1. Grundlagen der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion. Hrsg. Des Gesamtw. – Stuttgart, Germany: 1997. – 860 s.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO ISSN 1691 – 1598.
2. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro Apgāds ISSN
1407 – 5164.
3. Research in Agricultural Engineering.
ISSN 1212 – 9151.

Piezīmes

Izvēles kurss LF studiju programmā “Lauksaimniecība” Agronoms ar specializāciju laukkopībā / dārzkopībā un Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs, TF Lauksaimniecības inženierzinātnē.