Kursa kods LauZ4011

Kredītpunkti 2

Aruma kvalitātes vērtēšana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneLaukkopība32161622/03/2011Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Andris Bērziņš

Lauksaimniecības doktors

Papildliteratūra

1. Laukkopības darbu tehnoloģiju izstrāde. Aprēķinu metodiskie norādījumi. Sast. J. Lācars, J.Tupiņš.. Jelgava: LLU, 1994., 57 lpp.
2. Augšņu īpašībām atbilstoša apstrādes sistēma. Rīga: Latvijas PSR VAK, ZTIP, 1986., 46 lpp.
3. Handbuch des Pflanzenbaues: Band 1. Grundlagen der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion. Hrsg. Des Gesamtw. Stuttgart, Germany:, 1997., 860 s.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, ISSN 1691 - 1598.
2. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro Apgāds ISSN 1407 - 5164.
3. Research in Agricultural Engineering. ISSN 1212 - 9151.

Piezīmes

Izvēles kurss LF studiju programmām Laukkopības, Dārzkopības, Uzņēmējdarbības lauksaimniecībā specialitātēs un TF studentiem.

Kursa anotācija

Studenti apgūst augsnes apstrādes vēsturi kā arī kvalitatīva aruma nozīmi augsnes sagatavošanā sējai. Teorētiski un praktiski apgūst arklu klasifikāciju, korpusu raksturojumu, to izvēli un sagatavošanu darbam. Vērtē aruma elementus saarumā, slejās un atarumā, to pareizas izpildes nozīmi pamatapstrādē. Studiju procesā papildina zināšanas mūsdienu aršanas tehnoloģijās ar parastajiem un maiņvērsēju arkliem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentiem būs:
zināšanas un izpratne par aršanas teorētiskiem un praktiskiem aspektiem, kas balstīta uz konkrētiem agroekonomisko pētījumu rezultātiem;
prasme pamatot un kritiski izvērtēt pareizas aršanas nozīmi turpmākajā augsnes apstrādes sistēmā un tās ietekmi uz augsnes agrofizikālajām īpašībām; izvēlēties optimālos aršanas laikus un variantus atbilstoši atšķirīgām augsnēm, zinātniski pamatojot izvēles principus;
kompetents veikt zinātniskus pētījumus par dažādiem aršanas veidiem un paņēmieniem, kas ir neatsverams priekšnoteikums zinātniski pamatotas kultūraugu audzēšanas sistēmu izvēlē; prast pielietot citu zinātnieku pētījumu rezultātus praksē, atbilstoši konkrētiem apstākļiem; sniegt konsultācijas ražotājiem par attiecīgajiem augsnes aršanas jautājumiem.

Kursa plāns

1 Augsnes apstrādes vēsture Latvijā un pasaulē (lekc.).
2 Arāju organizācijas un to darbība Latvijā un pasaulē (lekc.).
3 Aršana kā augsnes pamatapstrāde, tās uzdevumi (lekc.; 2 pr. d.).
4 Kvalitatīva aruma sakarības ar augsnes tipu, aramkārtas biezumu, pēcpļaujas atliekām, mitruma saturu (lekc.).
5 Aršanas ietekme uz augsnes agrofizikālajām īpašībām (lekc.; 2 pr. d.).
6 Arklu klasifikācija (lekc.; 2 pr. d.).
7 Arkla galvenās darbīgās daļas, to raksturojums un regulēšana (lekc.; 2. pr. d.).
8 Vērstuvju raksturojums, regulēšanas iespējas un piemērotība dažādu augu atlieku iestrādei (lekc.; pr. d.).
9 Aršanas tehnoloģisko operāciju kvalitatīvais vērtējums ar dažādiem arklu un vērstuvju veidiem (lekc; pr.d.).
10 Sacensību un parasto arklu aprīkojuma atšķirības (lekc.).
11 Aruma elementi saarumā, atarumā un slejās (lekc.; 2 pr. d.).
12 Prasības un izpildes nosacījumi dažādiem arkliem kvalitatīvas sēklu gultnes sagatavošanā (lekc.).
13 Saarums un tā veidošanas atšķirības parastajiem un maiņvērsēju arkliem (lekc., pr. d.).
14 Atarums, tā veidošanas tehnoloģija (lekc.; pr. d.).
15 Aršanas paņēmieni ar divu un vairāku korpusu arkliem (lekc.; pr. d.).
16 Atsevišķu elementu vērtēšanas kritēriji un nosacījumi (lekc.; pr d.).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pēc priekšmeta apgūšanas studenti kārto eksāmenu ar atzīmi un sekmīgie iegūst aršanas kvalitātes eksperta sertifikātu ar tiesībām piedalīties Arāju sacensībās kā kvalificēti tiesneši. Praktiskās iemaņas apgūst Latvijas Valsts vai cita veida arāju sacensībās kā līnijtiesneši pēc LAO sacensību noteikumiem.

Pamatliteratūra

1. Kažotnieks J. Arkli un aršana. Otrais papildinātais izdevums. Ozolnieki: LLKC, 1998., 32 lpp.
2. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Ozolnieki: LLKC, 2001., 247 lpp.
3. Latvijas arāju sacensību noteikumi. Ceturtais, papildinātais izdevums. Jelgava: LLU, LAO, 2002., 24 lpp.
4. Riekstiņš A.. Laukkopība. Talsi: Valsts Stendes Graudaugu selekcijas institūts, 2008., 416 lpp.