Kursa kods LauZ4007

Kredītpunkti 4

Lauksaimnieciskā ražošana

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums25.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Linda Siliņa

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti apgūst lauksaimnieciskās ražošanas būtību, tās vietu tautsaimniecībā. Iepazīstas ar lauksaimniecības nozaru (arī netradicionālo nozaru) raksturojumu, to attīstību un perspektīvām balstoties uz Eiropas un pasaules pieredzi. Teorētiski apgūst lopkopības un augkopības produkcijas ražošanas tehnoloģijas, praktiski veic to izmaksu un efektivitātes noteikšanu, nosaka attīstības perspektīvas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas. Par lauksaimnieciskās ražošanas plānošanas un organizācijas būtību lauksaimniecības uzņēmumā. Veidota izpratne par ražošanas funkcijām un procesiem. Kognitīvas un selektīvas zināšanas par ražošanu, tās īpatnībām lauksaimniecības uzņēmumā.
• Prasmes. Prot pielietot teorētiskās zināšanas lauksaimnieciskās ražošanas organizēšanu, noteikt nepieciešamo izejvielu apjomu augkopībā un lopkopībā.
• Kompetence. Iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai nodrošinātu racionālu lauksaimniecības uzņēmuma ražošanas plānošanu un organizēšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lauksaimniecība kā tautsaimniecības nozare.
2 Lauksaimnieciskās ražošanas būtība un pamatnozares.
3 Lauksaimniecības mašīnu sistēmas, to ekonomiskais izdevīgums.
4 Augsne, augsnes apstrāde, augu maiņa.
5 .Mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļi, to piedāvājums un cenas.
6 Sēklas materiāla sertificēšana, kvalitātes prasības, nepieciešamais apjoms.
7 Labības un rapsis.
8 Kartupeļi, lini un zālaugi.
9 Dārzkopība.
10 Dārzeņkopība.
11 Lopkopības produkcijas ražošanas tehnoloģiskie un ekonomiskie aspekti.
12 Piena ražošana.
13 Gaļas ražošana.
14 Putnkopība.
15 Netradicionālo nozaru attīstība un nozīme.
16 Zivsaimniecība un akvakultūra.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Zināšanu pārbaude tiek veikta pēc akumulējošas metodes, kur novērtējums sastāv no vairākiem pārbaudījumiem ar noteiktu punktu īpatsvaru katram pārbaudījumam, tai skaitā eksāmenu studiju kursa noslēgumā.

Pamatliteratūra

1. Augkopība. A.Ružas red. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
2. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana.Rīga: LLU Ulbrokas ZC, 2001. 344 lpp.
3. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā. Jelgava: LLU, 1999. 103 lpp.
4. Lauksaimniecības gada ziņojums.LR Zemkopības ministrija. Rīga: LR ZM.

Papildliteratūra

1. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. A.Jemeļjanova red. Sigulda: Sigra, 2001. 191 lpp.
2. Matisāns E., UzuleņšJ. Gaļas šķirnes liellopu nozares attīstība Latvijā.Rīga: LLU Ulbrokas ZC, 2001. 211 lpp.
3. Dārzeņkopība. Lauka dārzeņu audzēšana. Rokasgrāmata. Pūre: Pūres DIS, 2007. 284 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībām. Periodisks izdevums, LLKC, Ozolnieki, 1998.
2. Žurnāls “Agrotops”. Rīga : Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164 .
3. Žurnāls „Saimnieks".Rīga,TEE BIO, 2004.ISSN 1691-1598

Piezīmes

Obligātais kurss (A daļa) EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” visu apakšprogrammu studentiem.