Kursa kods LauZ4006

Kredītpunkti 4

Ģenētika un selekcija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneLaukkopība64323207/02/2012Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Arta Kronberga

Lauksaimniecības doktors

Papildliteratūra

1. Dictionary of Plant Breeding, Rolf H.J.Schlegel, CRC Press, 2010. 571 p.
2. Chahal G.S., Gosal S.S. Principles and procedures of plant breeding. Harrow, U.K: Alpha Science International Ltd. 2002. 604. p.
3. Holms I. Laukaugu selekcija Latvijā. Rīga: Avots, 1992. 112 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agronomijas Vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485.
2. Plant Breeding. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0179-9541. ISSN (electronic): 1439-0523.
3. Euphytica Published by Springer. ISSN (printed): 0014-2336. ISSN (electronic): 1573-5060. Pieejams LLU FB abonētajā datubāze SpringerLink http://www.springerlink.com/content/0014-2336/

Piezīmes

Obligāts studiju kurss Lauksaimniecības fakultātes Profesionālā bakalaura studiju programmai Lauksaimniecība, Laukkopības virziena, pilna un nepilna laika studijās; bakalaura studiju programmas Lauksaimniecība laukkopības virziena pilna laika studentiem; otrā līmeņa profesionālās studiju programmas Lauksaimniecība specializācijas virziena laukkopība nepilna laika studentiem.

Kursa anotācija

Studiju kurss ir veltīts izpratnes veidošanai par ģenētiku un tās galvenajām likumsakarībām, kā arī augu selekcijas teorētiskajiem pamatiem. Studiju kursā iepazīstas ar iedzimtības citoloģiskajiem un materiālajiem pamatiem, Mendeļa iedzimtības likumiem, organismu mainības, heterozes ģenētiskajiem mehānismiem, populāciju ģenētikas pamatiem, nehromosomālo iedzimtību. Jēdziens par selekciju un šķirni, mācība par selekcijas izejmateriālu, iekšsugu hibridizācija, izlase, selekcija uz dažādām pazīmēm. Selekcijas etapi un procesa organizācija, selekcijas praktiskie jautājumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par ģenētikas pamatlikumiem un selekcijas būtību, abu nozaru savstarpējo saikni, galvenajām augu selekcijas shēmām un metodēm un to izvēlas pamatprincipiem.
Prasmes un iemaņas ģenētikas uzdevumu risināšanā, selekcijas plāna (pareiza selekcijas metode, shēma atkarībā no sugas īpatnībām sastādīšanā)
Kompetence. Studenti ir kompetenti iesaistīties dažādu laukaugu sugu selekcijas procesā un šķirņu reģistrācijā. Kompetenti noteikt selekcijas mērķus un darba specializācijas virzienus, veikt darba plānošanu, selekcijas materiāla izvērtēšanu.

Kursa plāns

1 Ģenētikas jēdziens, vēsture, ģenētika, galvenie pētījumu virzieni
2 Iedzimtības citoloģiskie pamati
3 Iedzimtības molekulārie pamati
4 Mendeļa iedzimtības likumi: mono, dihibrīdiskā krustošana
5 Mendeļa iedzimtības likumi: komplementaritāte, epistāze
6 Organismu iedzimstošā un neiedzimstošā mainība. Mutāciju klasifikācija
7 Gēnu, hromosomu, genoma mutācijas, to raksturojums
8 Attālā hibridizācija.Populāciju ģenētika
9 Nehromosomālā iedzimtība. Inbrīdings un heteroze
10 Jēdziens par selekciju. Šķirņu klasifikācija
11 Izejmateriāla nozīme augu selekcijā.
12 Iekšsugu hibridizācija
13 Izlase kā selekcijas metode. Izlases veidi atkarībā no augu sugas
14 SĪN, AVS tests. Selekcijas procesa organizācija
15 Fenotipisko, bioķīmisko, DNS marķieru izmantošana selekcijā
16 Selekcija uz dažādām pazīmēm: abiotiskajiem, biotiskajiem faktoriem

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāuzraksta 8 testi par lekciju tēmām, 2 kontroldarbi par ģenētikas un selekcijas sadaļu, viens par terminoloģiju, jāiegūst ieskaite par semināru tēmām. Studiju kurss noslēdzas ar eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Misiņa M., Loža V. Ģenētika ar selekcijas pamatiem. Rīga, 1991. 397 lpp.
2. Raipulis J. Ģenētikas pamati. Rīga: RaKa, 2002. 250 lpp.
3. Āboliņš M. Ģenētikas praktikums. Jelgava: LLU. 1997. 225 lpp.
4. Brown J., Caligari P. An Introduction to Plant Breeding. Oxford: Blackwell Publishing. 2009. 209 p.