Kursa kods LauZ3175

Kredītpunkti 2

Agroekoloģija un vides aizsardzība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums26.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Gailis

Dr. agr.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst ekoloģijas un vides aizsardzības pamatus. Divas trešdaļas no studiju kursa ir veltītas dažādu ekoloģijas jautājumu aplūkošanai: ekosistēmu uzbūvei, dažādiem procesiem ekosistēmās, ekoloģiskajiem faktoriem, sugu pielāgojumiem izdzīvošanai vidē u.tml. Viena trešdaļa no studiju kursa veltīta būtiskākajiem vides aizsardzības jautājumiem: vides aizsardzības normatīvo aktu bāzei, piesārņojošajām darbībām, aizsargjoslām, atkritumu saimniecībai, darbībām ar bīstamām ķīmiskām vielām, dabas aizsardzībai. Tā kā studiju kurss paredzēts lauksaimniecības studentiem, tad gan ekoloģijas, gan vides aizsardzības jautājumi tiek aplūkoti gan no teorētiskās, gan praktiskās puses.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas pamatu līmenī par organismu un vides mijiedarbības likumsakarībām un lauksaimniecībā būtiskiem vides aizsardzības jautājumiem.
Prasmes pielietot iegūtās zināšanas turpmākā studiju procesā, apgūstot augu un dzīvnieku audzēšanas un aizsardzības principus.
Kompetences pieņemt praktiskas dabas lēmumus, balstītus uz ekoloģiskiem principiem un vides kvalitātes normatīviem un standartiem.
Zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas, izmantojot trīs rakstiskus pārbaudes darbus studiju kursa gaitā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Jēdzieni “ekoloģija” un “vides aizsardzība”. Ekoloģiskā domāšana lauksaimniecībā. Ekoloģijas iedalījums pēc komplicētības pakāpes. Vides aizsardzības jomas. (2 stundas).
2. Biosfēra, ekosistēmas un biotopi. Biocenozes. Agroekosistēmas. Biomi. (2 stundas).
3. Vielu un enerģijas aprite ekosistēmā. Fotosintēze un elpošana. Ekosistēmas producenti, konsumenti un destruktori. Primārā un sekundārā produkcija. Trofiskās ķēdes un tīkli. (2 stundas).
4. Abiotiskie, biotiskie un antropogēnie faktori. Agroekoloģisko faktoru (agronomisko aktivitāšu) ietekme uz agroekosistēmām un apkārtējo vidi. (2 stundas).
5. Vide un pielāgošanās. Ekoloģiskā valence. Tolerance un optimums. Eiribionti un stenobionti organismi. Ekoloģiskā niša. Iedzimtība un vide. Dabiskā un mākslīgā izlase, selekcija. Rezistences veidošanās. Vairošanās stratēģijas. Sekundārās augu vielas. Maskēšanās un kontrasts, mīmikrija. Apputeksnēšanās bioloģija. Feromoni, allomoni, kairomoni. Mikoriza. (4 stundas).
6. Populāciju ekoloģija. Subpopulācijas un metapopulācija. Ierobežošana un regulēšana. Cikliskas populācijas. Migrācija. (2 stundas).
7. Procesi ekosistēmās. Ekotoksikoloģija. Primārā un sekundārā sukcesija. Sugu introdukcija. Traucējumi. Stabilitāte un produktivitāte. Ekoloģiskās salas un koridori. (2 stundas).
8. Vide un kultūra. Antropogēnas izcelsmes traucējumi. Mežsaimniecības un lauksaimniecības ietekme uz ekosistēmām. Dabisko traucējumu izzušana. Ainavas izmaiņas. Floras un faunas izmaiņas. (2 stundas).
9. Latvijas daba. Reljefs, augsnes un veģetācija. Upes, ezeri un jūras piekraste. Meži un purvi (2 stundas).
10. Vides aizsardzības normatīva aktu bāze. Vides aizsardzības likums. Ķīmisko vielu likums. Likums par piesārņojumu. Iepakojuma likums. Dabas resursu nodokļa likums. Aizsargjoslu likums. Sugu un biotopu aizsardzības likums. Uz likumu bāzes izdotie Ministru Kabineta noteikumi. (2 stundas).
11. Vides aizsardzības vēsture. Valstiskās un nevalstiskās vides aizsardzības organizācijas, to mērķi un uzdevumi. Vides kvalitātes kritēriji. Ekoloģiskās pēda nospiedums. Izstrādājumu un produktu ekodizains. (2 stundas).
12. Piesārņojošas darbības lauksaimniecībā. Punktveida un difūzi piesārņojuma avoti. Piesārņojošo darbību potenciāla ietekme uz vidi. Saimnieciskā darbība aizsargjoslās. (2 stundas).
13. Bīstamās ķīmiskās vielas lauksaimniecībā. Bīstamo ķīmisko vielu klasificēšana un marķēšana. Augu aizsardzības līdzekļi. Ķīmisko vielu un produktu drošības datu lapas. Ķīmisko vielu droša uzglabāšana, lietošana un utilizēšana. (2 stundas).
14. Atkritumi, to klasifikācija, šķirošana, uzglabāšana un utilizēšana. Bīstamo atkritumu veidi. Īpašības, kas atkritumus padara bīstamus. (2 stundas).

15. Dabas aizsardzība. Dabas aizsardzības līmeņi. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi. Bioloģiski vērtīgie zālāji. Lauksaimniecība saudzējamos un īpaši aizsargājamo dabas objektos – ierobežojumi un iespējas. (2 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa gaitā sekmīgi izpildīti (iegūtas vismaz 4 balles) trīs rakstiski pārbaudes darbi. Pārbaudes darbu vidējā aritmētiskā atzīme ir studiju kursa gala vērtējums (ieskaite ar atzīmi). Atbilstoši studiju kursa saturam divi pārbaudes darbi ir par ekoloģijas jautājumiem, bet viens pārbaudes darbs par vides aizsardzības jautājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi nav paredzēti.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Visos pārbaudes darbos studējošajiem jāsniedz atbildes uz divu tipu jautājumiem: testa veida jautājumiem, uz kuriem jāsniedz viena pareiza atbilde, izvēloties to no vairākiem piedāvātiem variantiem (1), un jautājumiem, uz kuriem atbilde tiek sniegta rakstiskā formā (2). Testa veida jautājumu īpatsvars nav lielāks par 25%. Par katru pareizi atbildētu testa jautājumu studējošais iegūst vienu punktu, bet par pareizām atbildēm uz rakstiskajiem jautājumiem ir iespējams iegūt 1–5 punktus atkarībā no jautājuma komplicētības pakāpes. Ja rakstiskais jautājums atbildēts daļēji, tad studējošais par attiecīgā jautājuma atbildēšanu saņem samazinātu punktu skaitu. Pārbaudes darbā studējošajam ir iespēja iegūt kopumā 50 punktus. Pārbaudes darbs ir nokārtots sekmīgi, ja studējošais nopelnījis vismaz 26 punktus.

Pārbaudes darba vērtējuma atzīme ir atkarīga no iegūtā punktu skaita:
49...50 punkti – 10 balles (izcili);
46...48 punkti – 9 balles (teicami);
42...45 punkti – 8 balles (ļoti labi);
38...41 punkti – 7 balles (labi);
34...37 punkti – 6 balles (gandrīz labi);
30...33 punkti – 5 balles (viduvēji);
26...29 punkti – 4 balles (gandrīz viduvēji);
20...25 punkti – 3 balles (vāji);
14...19 punkti – 2 balles (ļoti vāji);
<14 punkti – 1 balle (ļoti, ļoti vāji).

Pamatliteratūra

1. Cunningham W.P., Cunningham M.A. Environmental science: a global concern. 11th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2010. 616 p. (ISBN 9780070171671).
2. Melecis V. Ekoloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 350 lpp. (ISBN 9789984454221).
3. Molles M.C., Cahill J.F. Ecology: concepts & applications. Toronto: McGraw-Hill Ryerson, 2008. 642 p. (ISBN 9780070963412).
4. Smith T.M., Smith R.L. Elements of ecology. 7th ed. San Francisco, CA: Pearson Benjamin Cummings, 2009. 649 p. (ISBN 9780321559579).

5. Švarcbahs J. Ekoloģija un vides aizsardzība: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2006. 225 lpp.

Papildliteratūra

1. Agrovides pasākumi Baltijas jūras reģionā. Autoru kolektīvs. Sast. A. Briedis. Ozolnieki: LLKC, 2013. 200 lpp. (ISBN 978-9934-8248-2-1).
2. Kļaviņš M. Vides piesārņojums un tā iedarbība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 199 lpp. (ISBN 9789984454467).
3. Pleijels H. Ekoloģijas grāmata: ievads ekoloģijas pamatos. Rīga: LU Ekoloģiskā centra apgāds "Vide", 1993. 96 lpp. (ISBN 9984500047).
4. Turka I. Pesticīdi un vide. Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs. Ozolnieki, 2000. 35 lpp.
5. Turka I. Pesticīdu lietošanas riski augu aizsardzībā. LR Zemkopības ministrija. Rīga: 2003. 159 lpp.
6. Vides aizsardzības likums: LR likums. Stājas spēkā: 29.11.2006. Rīga: Pieņemts 02.11.2006. [Skatīts 11.03.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=147917
7. Sugu un biotopu aizsardzības likums: LR likums. Pieņemts 16.03.2000. Stājas spēkā 19.04.2000. Rīga: 16.03.2000. [skatīts 11.03.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=3941

8. Aizsargjoslu likums: LR likums. Pieņemts 05.02.1997. Stājas spēkā 11.03.1997. Rīga: 05.02.1997. [Skatīts 11.03.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=42348

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Applied Ecology. [tiešsaiste]. British Ecological Society. Online ISSN: 1365-2664. [Skatīts 23.02.2019.]. Pieejams: https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/13652664

2. Vides Vēstis. Vides aizsardzības kluba žurnāls. ISSN 1407-2939 Pieejams: http://www.videsvestis.lv/

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Lauksaimniecība”.