Kursa kods LauZ3171

Kredītpunkti 2

Dārzkopības produkcijas ražošana II

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareDārzkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Irina Sivicka

Mg. agr.

Priekšzināšanas

Ekon2130, Ekonomikas teorija

LauZ2012, Augu aizsardzība

LauZ2040, Augsnes zinātne un agroķīmija

LauZ3004, Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

Kursa anotācija

Situācija dārzeņkopības sektorā un attīstības perspektīvas. Dārzeņu agro-bioloģiskais un saimnieciskais raksturojums. Uzņēmējdarbība kā viens no dārzeņkopības attīstības pamatvirzieniem. Ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešana, augstas kvalitātes produkcijas ieguve, pirmapstrāde, uzglabāšana un realizācija atklātā lauka un segto platību dārzeņu produkcijas ražošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par dārzeņu bioloģiskajām un ekoloģiskajām prasībām, to nodrošinājumu atklātā laukā un siltumnīcās, par priekšnosacījumiem uzņēmējdarbības uzsākšanai dārzeņkopībā;
• prasmes ekonomiski izvērtēt dārzeņu produkcijas audzēšanas veidus un paņēmienus konkrētos ekoloģiskajos un ekonomiskajos apstākļos;
• kompetence izvērtēt tirgus situāciju dārzeņu produkcijas ražošanā un izvēlēties piemērotāko specializācijas virzienu lietderību konkrētā saimniecībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Dārzeņkopības nozares tautsaimnieciskā nozīme, statistika, aktualitātes un perspektīvas.
2 Dārzeņu agrobioloģiskais un saimnieciskais raksturojums.
3 Dārzeņu produkcijas ražošanas resursi.
4 Dārzeņu pavairošana. 1. kontroldarbs.
5 Kvalitatīvās prasības pavairojamā materiāla audzēšanā un tirdzniecībā.
6 Dārzeņu dēstu ražošana.
7 Dārzeņu ražošanas specializācija un to ietekmējošie faktori. 2. kontroldarbs.
8 Dārzeņkopības produkcijas ražošanas plānošana.
9 Aktuālākie posmi lauka dārzeņu pamatsugu ražošanā (kāpostaugi, sakņaugi).
10 Aktuālākie posmi lauka dārzeņu pamatsugu ražošanā (sīpolaugi, ķirbjaugi).
11 Lauka dārzeņu papildsugu produkcijas ražošana.
12 Segtās platības, to racionālās izmantošanas priekšnosacījumi. 3. kontroldarbs.
13 Dārzeņu produkcijas ražošana siltumnīcās (tomātu un gurķu audzēšana).
14 Dārzeņu produkcijas ražošana siltumnīcās (sīpolloku, salātu, redīsu audzēšana).
15 Dārzeņu uzgalabāšana.
16 Integrētā dārzeņu audzēšana.4. kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko darbu aizstāvēšana. Semināri. Kontroldarbi par teorētisko kursu. Eksāmens.Pie eksāmena students tiek pielaists, kad sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi par atsevišķām tēmām, kā arī izstrādāti visi praktiskie darbi unaizstāvēti semināri.

Pamatliteratūra

1. Dārzeņi un kartupeļi. Kultūraugu attīstības stadijas. Sast. I. Jakobija, M. Bērziņa, I. Bēme, L. Šostaka, A. M. Plukše u.c. Rīga: Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. 66 lpp.
2. Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana. A. Vērdiņa red. A. Dembovskis, I. Drudze, M. Gailīte, E. Mārciņa u.c. Rīga: ZM, 2007. 284 lpp.
3. Rosenfeld R., Sanders M. Greenhouse gardening. London: Chancellor Press, 1995. 76 p. Nav LLU FB Mierswa D. Greenhouse Gardening: Practical Advice on Greenhouse Construction and Choice of Plants. London: Grange Books, 1994. 96 p.
4. Ulmanis J., Nollendorfs V., Kilēvica M. Dārzeņu un sakņaugu audzēšana sēklām. Talsi: SIA “Kurzemes sēklas”, 1997. 239 lpp.

Papildliteratūra

1. Baumane M. Dārzeņkopība I. Rīga: Zvaigzne, 1973. 274 lpp.
2. Baumane M. Dārzeņkopība II. Rīga: Zvaigzne, 1975. 213 lpp.
3. Uzņēmējdarbība laukos. K. Špoģa red. Rīga, 1996. 340 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Zinātniski praktiskās konferences “Līdzsvarotā lauksaimniecība”rakstu krājums. ISBN 978 - 9984 - 48 - 215 - 6.
2. Zinātniski praktiskās konferences “Līdzsvarotā lauksaimniecība” rakstu krājums. ISBN 978 - 9984 - 48 - 059 - 6.
3. Zinātniskā semināra “Ražas svētki "Vecauce 2014” rakstu krājums. ISBN 978 - 9984 - 48 - 158 - 6.

Piezīmes

LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" studentiem ar kvalifikāciju "Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs".