Kursa kods LauZ3169

Kredītpunkti 2

Augu aizsardzība II

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības zinātne (nav zn)32161616/02/2016Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Gunita Bimšteine

Lauksaimniecības doktors

Papildliteratūra

1. Turka I. Augu aizsardzība. No: Augkopība A. Ružas red. Jelgava, 2004, 69-88; 173-182; 190-196; 242-245. lpp.
2. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā. Rīga, LRZM, 2008. 56 lpp. 3. Smidzinātāju rokasgrāmata. Autoru kolektīvs Ozolnieki, 2002. 144 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457

Piezīmes

Obligāts LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai "Lauksaimniecība" studiju virzienā Lauksaimniecības uzņēmumu vadītājs, pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studenti programmā iepazīstas ar Augu aizsardzības organizācijas struktūru un normatīvajiem aktiem, nozīmīgāko kultūraugu kaitīgo organismu ierobežošanas metodēm un līdzekļiem. Augu aizsardzības līdzekļu klasifikāciju un iedarbības mehānismiem. Iepazīstas ar kaitīgo organismu radītajiem ekonomiskajiem zaudējumiem un to novēršanas iespējām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Integrētās zināšanas par kultūraugu kaitīgo organismu ierobežošanas iespējām un ekonomisko efektivitāti. Studenti prot novērtēt situāciju konkrētās saimniecībās saistībā ar pielietoto augu aizsardzības sistēmu. Kompetenti vērtēt augu aizsardzības likuma un normatīvo dokumentu ievērošanu un spēt izvēlēties racionālu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas sistēmu.

Kursa plāns

1 Augu aizsardzības sistēmas jēdziens. Augu aizsardzības dienests un to uzdevumi
2 Augu aizsardzības likums. Aizsargjoslu likums
3 Darba drošība augu aizsardzībā. Iepazīšanās ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.
4 LR reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi. Pesticīdu lietošanas reglaments..
5 Pesticīdu klasifikācija un pielietošanas veidi.
6 Pesticīdu toksiskums un citi ekotoksikoloģiskie rādītāji.
7 Pesticīdu sanitāri higiēniskie rādītāji.
8 Pesticīdu cirkulācija dabā.
9 Pesticīdu lietošanas ekonomiskais pamatojums.
10 Brīdinājuma un prognožu sistēmu pielietošanas iespējas.
11 Tehniskā efektivitāte.
12 Nepieciešamā pesticīdu daudzuma aprēķini.
13 Insekticīdu, insektoakarecīdu un akarecīdu izvēle.
14 Fungicīdu izvēle un lietošanas pamatnosacījumi.
15 Sēklu kodināšanas paņēmiena un kodnes izvēle.. 16 Herbicīdi un to izvēle nezāļu ierobežošanai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmenu kārto pēc praktisko darbu nodarbību nostrādāšanas, kontroldarbu nokārtošanas un sekmīgas patstāvīgā darba prezentēšanas.

Pamatliteratūra

1. Turka I. Pesticīdu lietošana augu aizsardzībā. LLKC. Ozolnieki, 2003. 159 lpp.
2. Rokasgrāmata augu aizsardzības līdzekļu droša lietošana cilvēkam un videi [tiešsaiste] [skatīts 11.03.2016.]. LAALRUTA, 2013. 52 lpp. Pieejams: http://www.agro.basf.lv/agroportal/lv/media/migrated/lv/publicrelations/2013_3/AAL-rokasgramata-2013.pdf
3. Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts. Rīga: VAAD. 4. The pesticide manual: a world compendium. Editor: C.D.S. Tomlin. 15th ed. Alton, Hampshire: British Crop Protection Council, 2009. 1457 p.