Kursa kods LauZ3163

Kredītpunkti 2

Uzņēmējdarbība lopkopībā

Zinātnes nozareDzīvnieku un piena lopkopības zinātne

Zinātnes apakšnozareLopkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Kursa apstiprinājuma datums04.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Kairiša

Dr. agr.

author asoc. prof.

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

Kursa anotācija

Kursa projekta izstrādāšanas pamatā ir studiju kursos Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā, Lauksaimniecības likumdošana, Lopbarības ražošana un Lopkopības produktu ražošana iegūtās teorētiskās zināšanas, ko studenti papildina ar lopkopības produkcijas ražošanas plānošanu atbilstoši konkrētiem apstākļiem, pielietoto tehnoloģiju izmaksu aprēķiniem, produkcijas ražošanas risku vadības pasākumu plānošanu. Kursa projekta izstrādāšanai izmanto konkrēta lauksaimniecības uzņēmuma datus vai veido biznesa plānu lopkopības produkcijas ražošanas uzsākšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa projekta izstrādāšanas rezultātā studenti nostiprinās teorētiskās zināšanas par lopkopības produkcijas ražošanu, kurā svarīgu vietu ieņem ārējās vides faktori, iegūtās produkcijas daudzums un kvalitāte, galvenās ražošanas izmaksas un to samazināšanas efektivitāte.
Studenti pratīs izvērtēt konkrētās sugas un vecuma grupas dzīvniekiem un putniem, piemērotākos lopbarības veidus tiem nepieciešamo barības vielu nodrošināšanai, izvēlēties piemērotākās turēšanas tehnoloģijas, novērtēt iegūtās produkcijas kvalitāti. Pratīs veikt lopkopības uzņēmuma vajadzībām nepieciešamo ražošanas izmaksu un ieņēmumu plānošanu, izdarīt secinājumus par saimniekošanas perspektīvēm.
Studenti būs kompetenti izvērtēt dažādu sugu dzīvniekiem nepieciešamos lopbarības veidus, novērtēt sagatavotās lopbarības kvalitāti, izvēlēties piemērotākās dzīvnieku šķirnes izvēlētajam ražošanas virzienam, novērtēt pielietotās turēšanas tehnoloģijas atbilstību konkrētajiem apstākļiem, novērtēt nozares konkurētspēju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa projekta tēmas izvēle.
2 Literatūras studijas.
3 Literatūras studijas un apskata veidošana.
4 Literatūras studijas un apskata veidošana.
5 Datu vākšana un apkopošana.
6 Datu vākšana un apkopošana.
7 Datu vākšana un apkopošana.
8 Datu vākšana un apkopošana.
9 Datu apstrāde un analīze.
10 Datu apstrāde un analīze.
11 Datu apstrāde un analīze.
12 Datu apstrāde un analīze.
13 Kursa projekta noformēšana.
14 Kursa projekta noformēšana.
15 Kursa projekta iesniegšana recenzēšanai.
16 Kursa projekta publiska aizstāvēšana studējošo grupā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atbilstoši LF prasībām noformēts, iesniegts, prezentēts kursa projekts, kura vērtējums nav mazāks kā 4 balles.

Pamatliteratūra

1. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki, 2005. 363 lpp.
2. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J. Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp.
3. Matisāns E., Uzuleņš J. Gaļas šķirnes liellopu nozares attīstība. Latvijā. LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 211 lpp.

Papildliteratūra

1. Piliena K., Sprūžs J. Kazkopība. Talsi, 2007. 99 lpp.
2. Norvele G., Kairiša D. Rokasgrāmata aitu audzētājiem. SILF Viļānu tipogrāfija "Renovata", 2011. 96 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Raksti. LLU. ISSN 1407 - 4427.
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004 -. ISSN 1691 - 1598.
3. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407 - 5164

Piezīmes

Izvēles kursa projekts LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" kvalifikācijas "Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs" ieguvei.