Kursa kods LauZ3162

Kredītpunkti 2

Materiālu pretestība II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaLauksaimniecības inženierzinātne32168805/12/2012Mehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Imants Ziemelis

Inženierzinātņu doktors

Aizstātais kurss

LauZ3127 [GLAU3127] Materiālu pretestība II

Piezīmes

Studiju kurs iekļauts TF akadēmiskā bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammās Autotransports un Lauksaimniecības tehnika.

Kursa anotācija

Studenti iegūst pamatzināšanas par materiālu stiprību un tās noteikšanas paņēmieniem, kā arī par konstrukciju pamatelementu aprēķina metodēm. Tiek apskatīti konstrukciju deformāciju aprēķini, saliktie slogojumi, statiski nenoteicamas sistēmas, ļodzes slogojums, dinamiskās un trieciena slodzes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: izprot materiālu un konstrukciju stiprības, noturības un deformāciju inženiertehnisko aprēķinu pamatprincipus.
Prasmes: izmantojot materiālu pretestības metodes un paņēmienus, spēj veikt inženiertehnisku konstrukciju stiprības, stabilitātes un deformāciju aprēķinus.
Kompetence: spēj patstāvīgi risināt inženiertehniskas problēmas un veikt nepieciešamos aprēķinus iekārtu konstruēšanas darbu izpildei

Kursa plāns

1 Elastīgie pārvietojumi. Kastiljano teorēma un formula, tās pielietojumi.
2 Mora integrālis un tā pielietojumi deformāciju aprēķinos.
3 Vereščagina paņēmiens un tā pielietojumi deformāciju aprēķinos.
4 Saliktie slogojumi. Greizā liece. Deformāciju un spriegumu aprēķini.
5 Ekscentriskā spiede. Šķēluma kodols un tā noteikšana.
6 Ekscentriskā spiede. Spriegumu aprēķini.
7 Saliktie slogojumi. Liece + vērpe.
8 Statiski nenoteicamas sistēmas. Spēku metodes kanoniskie vienādojumi.
9 Vispārējā kanonisko vienādojumu sistēma. Daudzkārt statiski nenoteicami uzdevumi.
10 Divkārt statiski nenoteicamas sistēmas. Risinājumu piemēri.
11 Ļodzes slogojums. Eilera formula kritiskā spēka noteikšanai, tās pielietojumi.
12 Ļodzes kritiskais spriegums un tā aprēķini.
13 Koeficienta φ metode stieņa izmēru noteikšanai ļodzē.
14 Kritiskā ļodzes spēka noteikšanas formulas analīze.
15 Saliktu siju ļodze.
16 Inerces spēku ievērtēšana aprēķinos. Dinamiskās un trieciena slodzes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt atrisinātiem un ieskaitītiem visiem praktisko darbu nodarbībās uzdotajiem studentu individuālajiem uzdevumiem, nostrādātiem un aizstāvētiem visiem laboratorijas un mājas darbiem, eksāmenam.

Pamatliteratūra

1. Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.