Kursa kods LauZ3156

Kredītpunkti 5

Lopkopības produktu ražošana II

Zinātnes nozareDzīvnieku un piena lopkopības zinātne

Zinātnes apakšnozareLopkopība

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums28.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Lilija Degola

Dr. agr.

author doc.

Aiga Nolberga-Trūpa

Dr. agr.

author vieslekt.

Dace Bārzdiņa

Mg. agr.

author vieslekt.

Lāsma Cielava

Mg. agr.

author vieslekt.

Iveta Kļaviņa-Blekte

Mg. biol.

Priekšzināšanas

LauZ3154, Lopkopības produktu ražošana I

Aizstātais kurss

LauZ4093 [GLAU4093] Cūkkopība

Kursa anotācija

Studiju kursa apguve dos iespēju studentiem iepazīties ar lopkopības nozaru tautsaimniecisko nozīmi, to raksturojumu un attīstības perspektīvām Latvijā un citās pasaules valstīs. Studenti iegūs zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku un putnu sugām, šķirnēm, to izveidošanas vēsturi, izmantošanas virzienu un izplatību, to izaudzēšanas tehnoloģiju, produktivitātes novērtēšanas metodēm un ciltsdarba organizāciju Latvijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par dažādu sugu lauksaimniecības dzīvnieku un putnu bioloģiskajām īpatnībām, audzēšanas un ēdināšanas tehnoloģijām, produkciju un tās kvalitātes vērtēšanas principiem. Sekmīgi nokārtoti kontroldarbi. Studenti pratīs izvērtēt konkrētās sugas un vecuma grupas dzīvniekiem un putniem piemērotās turēšanas tehnoloģijas, aizpildīt nepieciešamo pamatdokumentāciju, novērtēt produkcijas kvalitāti raksturojošos lielumus. Sekmīga praktisko darbu izpilde. Studiju kursa apguves rezultātā, studenti būs kompetenti izvērtēt dzīvnieku un putnu atbilstību izvēlētajam ražošanas virzienam, novērtēt pielietotās turēšanas tehnoloģijas atbilstību konkrētajiem apstākļiem. Sekmīgi nokārtots summārais eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Govkopības tautsaimnieciskā nozīme un nozares raksturojums Latvijā. Piena lopkopības saimnieciskais nozīmīgums un ekonomiskais izvērtējums.
2. Kvalitatīvas produkcijas kritēriji gaļas lopkopībā. Liellopu gaļas ražošanas ekonomiskais izvērtējums.
3. Piena un gaļas liellopu ganāmpulka apgrozība.
1.kontroldarbs. Kvalitatīva piena un liellopu gaļas iegūšanas ekonomiskais pamatojums.
4. Cūkkopības tautsaimnieciskā nozīme un tās attīstība Latvijā. Dzimumcikls, grūsnība.
5. Cūku auglību, pienīgumu un ātraudzību ietekmējošie faktori. Cūku šķirnes. Ganāmpulka struktūra.
6. Cūku nobarošanas teorētiskie un ekonomiskie pamatprincipi. Nobarošanas veidi, to ietekmējošie faktori, cūkgaļas kvalitāte. Bruto segumu aprēķina principi
2.kontroldarbs. Cūkgaļas ieguves teorētiskie un ekonomiskie principi.
7. Zirgkopības nozares vispārīgs raksturojums, situācija Latvijā. Zirgu izmantošanas virzieni. Zirgu šķirņu klasifikācija. Zirgu reģistrācija un identifikācijas metodes. Zirgu krāsu un pazīmju apraksts.
8. Zirgu turēšanas, kopšanas un ēdināšanas pamatprincipi.
9. Selekcijas darbs zirgkopībā. Audzēšanas metodes. Zirgu saimnieciski derīgās īpašības, to vērtēšanas metodes. Zirgu audzēšanas ekonomiskais pamatojums.
3.kontroldarbs. Zirgu audzēšanas pamatprincipi.
10. Aitu šķirnes Latvijā, to tautsaimnieciskā nozīme. Aitu turēšana, kopšana.
11. Aitu ganāmpulku veidošana un struktūra.
12. Aitu produkcija, tās ieguves ietekmējošie faktori, kvalitātes noteikšana. Aitu audzēšanas ekonomiskais pamatojums.
4.kontroldarbs. Aitu audzēšanas aspekti.
13. Putnkopības stāvoklis Latvijā. Putnkopības tautsaimnieciskā nozīme.
14. Piemērotākās sugas, šķirnes, krosi olu un gaļas ražošanai.
15. Mājputnu labturības prasības. Dējējvistu un broileru turēšanas metodes.
16. Putnu produkcijas kvalitāte un ražošanas ekonomiskie pamatprincipi.
5.kontroldarbs. Putnu audzēšanas ekonomiskais pamatojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti praktiskie darbi un sekmīgi nokārtoti 5 kontroldarbi. Summārā eksāmenā iegūta sekmīga atzīme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi studē populārzinātnisko literatūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēti pareizi. Nostrādāto praktisko darbu novērtē saskaņā ar praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību. Summārā eksāmena atzīme tiek aprēķināta kā vidējais aritmētiskais vērtējums no sekmīgo 5 kontroldarbu atzīmēm.

Pamatliteratūra

1.Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. Priekuļa J. (red.) Jelgava: LLU, 2012. 240. lpp.
2.Džeimsone A. Videi draudzīgu gaļas liellopu audzēšana. Rīga: SIA "Gandrs", 2013. 55 lp. [Tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams: http://ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Gramatas/videi_draudzigu_galas_liellopu_audzesana.pdf
3. Bērziņa Z., Kairiša D., Laurs A.,Priekulis J., Štrausa S. ,Veģe A. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. Zemkopības ministrija, Rīga, Latvija, 2003, 198. lpp.
4. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001, 171. lpp.
5. NRC. Nutrient requirements of swine. 11th rev.ed. The National Academies Press, Washington, 2012. D.C.,400 pp., https://www.nap.edu/catalog/13298/nutrient-requirements-of-swine-eleventh-revised-edition
6. Patience J.F., Thacker P.A. and de Lange C.F.M. Swine nutrition guide. 2nd edition, Published by Prairie Swine Centre Inc., Canada, 1995. 274 pp. http://www.prairieswine.com/publications-psc/pdf-sng/PREFACE.PDF
7. Vernon P.R., Forwel R., Baxter S, Smith B. The Growing and Finishing Pig: Improwing Efficiency. United Kingdom: Farming Press, 1996. ,273 p
6. Norvele G., Kairiša D. Rokasgrāmata aitu audzētājiem. Latvija: Biedrība "Latvijas Aitu audzētāju asociācija", 2011. 97 lpp.
8. Ozola E., Līkopa M., Nudiens J. Putnkopība. Rīga: Zvaigzne, 1990. 295 lpp.
9. Pieci B., Pieci L. Vistkopība. Zvaigzne ABC, 2011.95.lpp.
10. Seržāns A. Zirgkopība. Rīga, Zvaigzne.1986. 222 lpp.
10.Warren J., Borton A., Hintz H. The Horse. – 2nd ed. – New York: W. H. Freeman and Company, 1997. 860 p.
11. Osītis U. Zirgu ēdināšana. Proventus Farms Plus LTD, 2006. 254 lpp.
12. Frape D. Equine nutrition and feeding. John Wiley & Sons, 2008. 664 pp.
13. NRC. Nutrient Requirements of Horses. 6th ed. Washington: National Academies Press. 2007. 341 pp. https://www.nap.edu/read/11653/chapter/1

Papildliteratūra

1. Ciltsdarba programmas 2. Animal welfare and beef cattle production systems. [Online] [viewed 14.02.2019.]. http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/A_Update_2012_Chapter_7.9._Beef_cattle.pdf 3. Guide to good farming practice. [Online] [viewed 14.02.2019.]. http://www.fao.org/3/ba0027e/ba0027e00.pdf 4. Mājputnu avīze. Lauku Avīze. 1998. 77.lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Populārzinātnisks žurnāls “Saimnieks”. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. Populārzinātnisks žurnāls “Agrotops” AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Journal of Dairy Science [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. https://www.journalofdairyscience.org/
4. Agronomy research, žurnāls, [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams http://agronomy.emu.ee/
5. Science Direct database. [Online] [viewed 14.02.2019.]. https://www.sciencedirect.com
6. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti. [tiešsaiste] [skatīts 14.02.2019.]. http://llufb.llu.lv
7. Latvijas Lopkopis. Ozolnieki. LLKC. Apgāds.
8. Dzīvā sēta. Lauku Avīzes Tematiskā avīze Nr.1. (174), ISSN:1407-4338, Rīga, 2010. 62.lpp.

Piezīmes

Obligāts LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" kvalifikācijas "Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs" ieguvei.