Kursa kods LauZ3154

Kredītpunkti 4

Lopkopības produktu ražošana I

Zinātnes nozareDzīvnieku un piena lopkopības zinātne

Zinātnes apakšnozareLopkopība

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums28.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Jonkus

Dr. agr.

author doc.

Aiga Nolberga-Trūpa

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ2016, Lopkopība

Vete2022, Dzīvnieku fizioloģija

Kursa anotācija

Studiju kursa apguve dos iespēju studentiem iepazīsies ar dažādu sugu lauksaimniecības dzīvnieku augšanas un attīstības īpatnībām, lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu klasifikāciju, konstitūciju, produktivitātes pazīmēm, audzēšanas metodēm, dzīvnieku izlasi un atlasi, to nozīmi selekcijas darbā. Studenti iegūst zināšanas par dzīvnieku ēdināšanā nepieciešamajām barības vielām un to nozīmi dzīvnieku uzturē, barības līdzekļiem un to kvalitāti, nozīmi produkcijas ražošanā un veselības nodrošināšanā un ekonomiski pamatotu barības devu sastādīšanas pamatprincipiem dažādu sugu, vecuma un produktivitātes līmeņa lauksaimniecības dzīvniekiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves studentiem būs:
• zināšanas par dažādu sugu lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu klasifikāciju, augšanas un attīstības ātrumu un intensitāti, dzīvnieku konstitūcijas tipiem un eksterjera pazīmju vērtēšanas metodēm, to ietekmi uz produktivitātes pazīmēm, uzzinās par selekcijas darba nozīmi lopkopības nozares efektivitātes paaugstināšanā. Studenti iegūst zināšanas par barības vielu nozīmi dzīvnieku uzturā, produkcijas ražošanā un dzīvnieku ēdināšanas normēšanā (izstrādāti, un aizstāvēti praktiskie darbi, sekmīgi nokārtoti kontroldarbi un eksāmens par teorētisko kursu);
• prasme izvērtēt konkrētās sugas un šķirnes dzīvnieku augšanas īpatnības, produktivitātes līmeni, izprast dzīvnieku izlases un atlases principus un ciltsdarba nozīmi lopkopībā, izvēlēties katrai dzīvnieku sugai piemērotākos barības līdzekļus un sastādīt dzīvnieku produktivitātes līmenim atbilstošas barības devas (izstrādāti praktiskie darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi);
• kompetence izvēlēties saimniecības ražošanas virzienam un turēšanas tehnoloģijai atbilstošas dzīvnieku sugas un šķirnes, plānot dzīvnieku sabalansētu ēdināšanu, iegūtās zināšanas izmantot kursa un bakalaura darbu izstrādē (sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, sekmīgi nokārtots teorijas eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lopkopības nozares raksturojums un saistība ar citām nozarēm, dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likumiskais pamats.
2. Lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu klasifikācija. Dzīvnieku kvantitatīvo un kvalitatīvo pazīmju vērtēšana.
3. Lauksaimniecības dzīvnieku konstitūcijas tipi, eksterjera pazīmju vērtēšanas metodes.
4. Ciltsdarbs, tā nozīme lopkopības produktu ražošanas palielināšanā. Ciltsdarba programmas to mērķi un uzdevumi.
5. Slaucamo govju un kazu produktivitātes pazīmes to vērtēšana un analīze.
6. Gaļas ražotspējas rādītāji. Liellopu un cūku gaļas ražošanas vērtēšana un analīze.
7. Izlases un atlases principi lopkopībā.
8. Audzēšanas metodes lopkopībā. Tīraudzēšana un krustošana.
1. Praktisko darbu uzdevumu risināšanas kontroldarbs par dzīvnieku audzēšanas tēmām.
9. Barības sausna kā kritērijs dzīvnieku ēdināšanas normēšanā. Ūdens nozīme dzīvnieku ēdināšanā.
10. Proteīna nozīme dzīvnieku ēdināšanā. Galvenie avoti dzīvnieku apgādei ar spureklī noārdāmo (DIP) un nenoārdāmo (UIP) proteīnu.
11. Ogļhidrātu (cukuru, cietes, kokšķiedras un tās frakciju) nozīme dzīvnieku ēdināšanā.
12. Koptauku nozīme un apgādes avoti dzīvnieku ēdināšanā.
13. Minerālvielas un vitamīni, to iedalījums, raksturojums un nodrošinājums dzīvnieku ēdināšanā.
2. kontroldarbs
14. Lopbarības klasifikācija, zootehniskais un ekonomiskais raksturojums pamatotu barības devu sastādīšanā dažādām dzīvnieku sugām.
15. Tilpumainās (rupjās un sulīgās) lopbarības kvalitāte un raksturojums dzīvnieku ēdināšanā.
16. Pilnvērtīgās barības, pārtikas rūpniecības blakusproduktu un barības piedevu nozīme un raksturojums dzīvnieku pilnvērtīgas ēdināšanas nodrošināšanā, piedāvājumu klāsts un cenas.
3. kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursu veido divas daļas: dzīvnieku audzēšanas (1.-8.) un dzīvnieku ēdināšanas (9.-16.). Lekciju apmeklējums ieteicams, praktisko darbu apmeklējums obligāts. Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, izpildīti un ieskaitīti praktiskie darbi. Eksāmens rakstisks par studiju kursā apgūto teorētisko vielu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Semestra laikā students patstāvīgi studē literatūru, gatavojas kontroldarbiem, vajadzības gadījumā izmanto mācībspēka konsultācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējumu studiju kursā ir iespējams iegūt tad, ja ir izstrādāti un ieskaitīti visi praktiskie darbi, sekmīgi uzrakstīti trīs kontroldarbi. Eksāmens rakstisks.
Summārā eksāmena atzīme tiek aprēķināta kā vidējais aritmētiskais vērtējums no dzīvnieku audzēšanas un ēdināšanas daļas.

Pamatliteratūra

1. Grīslis Z., Garkāvijs F., Sprūžs J. Lopkopība. Rīga: Zvaigzne., 1991. 356 lpp
2. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J.Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2012. un 2013. 240 lpp.
3. Džeimsone A. Videi draudzīgu gaļas liellopu audzēšana. Rīga: SIA "Gandrs", 2013. 55 lp. [Tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams: http://ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Gramatas/videi_draudzigu_galas_liellopu_audzesana.pdf
4. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 171 lpp.
5. Latvietis J. (2013). Lopbarība. 297. lpp.
6. Osītis U. (2005). Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki, 364.lpp.
7. Osītis U., Strikauska S., Grundmane A. Lopbarības analīžu rezultātu analīžu rezultātu apkopojums. Jelgava, 2000.-61 lpp.
8. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava, LLU, 1998.- 98 lpp.

Papildliteratūra

1. Ciltsdarba programmas govkopībā, cūkkopībā, aitkopībā, kazkopībā, zirgkopībā. Pieejams: https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/
2. Degola, L., Trūpa A., Aplociņa E. (2016). Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. SIA Drukātava, ISBN 978-9984-48-219-4, 2016. 52. Lpp
3. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Pieejams: http://www.laukutikls lv/sites/laukutikls.lv/files/upload/piena_rokasgramata/54_lopbariba_internetam.pdf
4. Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmata. [Tiešsaiste] [skatīts 14.11.2019.].Pieejams:http://www.laukutikls.lv/racionalu-piena-lopkopibas-razosanas-modelu-rokasgramata

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agronomy research, žurnāls, [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams http://agronomy.emu.ee/
2. Journal of Dairy Science [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. https://www.journalofdairyscience.org/
3. "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti. [tiešsaiste] [skatīts 14.02.2019.]. http://llufb.llu.lv
4. ScienceDirect database. [Online] [Viewed 14.02.2019.]. https://www.sciencedirect.com 5. Zinātniski praktiskās konferences
5. Saimnieks. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004 – ISSN 1691-1598.
6. Agrotops. Agrotops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
7. Latvijas lopkopis. Ozolnieki. LLKC. Apgāds.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss, iekļauts LF profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" kvalifikācijas "Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs" ieguvei pilna un nepilna laika studijās.