Kursa kods LauZ3148

Kredītpunkti 3

Dārzkopības produkcijas ražošana III

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneDārzkopība48242418/02/2016Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Dace Siliņa

Lauksaimniecības doktors

author lekt.

Irina Sivicka

Lauksaimniecības zinātņu maģistrs lauksaimniecībā

Papildliteratūra

1. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 452 lpp.
2. Vaivare M., Lūkina B., Kučere A. Labas higiēnas prakses vadlīnijas kaltētu garšaugu, tējas un ārstniecības augu pirmapstrādei, pārstrādei un realizācijai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Rīga: Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija. 2006. 31 lpp.
3. Lesoe T. Sēnes. Rokasgrāmata. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 1998. 304 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Griķis A. Apstādījumu ierīkošana un kopšana. Rīga: Apgāds „Jāņa sēta”, 1995. 77 lpp.
2. Dārza Pasaule. ISSN 1407-5172; Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457; Цветоводство. ИССН 0041-4905 u. c.

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība", kvalifikācija "Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs" pilna un nepiln laika studijās.

Kursa anotācija

Sniedz izpratni par daiļdārzkopības saimniecisko un estētisko nozīmi. Dekoratīvo augu klasifikācija, raksturojums, pavairošana. Intensīvās tehnoloģijas kokaugu pavairošanā un audzēšanā. Kokaudzētavas ierīkošana, teritorijas organizācija. Apstādījumu projekta saturs, apjoms un uzdevumi. Apstādījumu projekta izstrāde, tāme, tās sastādīšanas pamatprincipi. Apstādījumu ierīkošana, kopšana. Garšaugu, ārstniecības augu, ēdamo ziedu, netradicionālo dārzeņu, kultivējamo sēņu bioloģiskās īpatnības, ekoloģiskās prasības, audzēšanas metodes. Saimniekošanas efektivitātes novērtējums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par dekoratīvo augu klasifikāciju, pavairošanas veidiem un audzēšanas tehnoloģijām, par garšaugu un ārstniecības augu, ēdamo ziedu, netradicionālo dārzeņu un kultivējamo sēņu audzēšanas tehnoloģijām; ekonomiskajiem rādītājiem;
• prasmes praktiski pielietot, analizēt, uzkrāt un izmantot informāciju par stādaudzēšanas nozares aktualitātēm, kā arī aprēķināt nozarei nepieciešamos resursus, analizēt netradicionālās saimniekošanas ekonomiskos rādītājus;
• kompetence dekoratīvo augu stādaudzēšanas, kā arī ekonomisku apstādījumu projektēšanas un ierīkošanas teorētiskajos un praktiskajos aspektos, kompetence izvērtēt tirgus situāciju un izvēlēties piemērotāko specializācijas virzienu konkrētā saimniecībā..

Kursa plāns

1 Netradicionālās saimniekošanas virzieni, to konkurētspējas vērtējums, attīstības iespējas. Ražošanas resursi.
2 Dekoratīvo augu klasifikācija un raksturojums. Ekoloģisko faktoru nozīme augu augšanā un attīstībā.
3 Dekoratīvo augu pavairošanas veidu raksturojums, īpatnības. Ģeneratīvā un veģetatīvā pavairošanas metode. Konrtoldarbs.
4 Dekoratīvo augu pavairošanas tehnoloģijas, to raksturojums, salīdzinājums, novērtējums.
5 Stādu audzēšanas tehnoloģiskais process. Stādu audzēšanas veidi: kailsakņu stādi, stādi ar slēgto sakņu sistēmu.
6 Stādaudzētavu veidi. Kokaudzētavu iedalījums un specializācija.
7 Noteikumi par augļaugu pavairojamo materiālu. Sertificēts un standartmateriāls. Augu pases. Kontroldarbs.
8 Apstādījumu ierīkošana un kopšana.
9 Apstādījumu teritorijas labiekārtošanas darbu plānošana.
10 Apstādījumu tāmes, to sastādīšana, izmaksu aprēķins. Apstādījumu projekta analīze. Kontroldarbs.
11 Garšaugu un ārstniecības augu produkcijas ražošana. Ēdamo ziedu produkcijas ražošana.
12 Netradicionālo dārzeņu produkcijas ražošana.
13 Kultivēto sēņu saimnieciski ekonomiskā nozīme. Austersēņu produkcijas ražošana. Kontroldarbs.
14 Šitake sēņu produkcijas ražošana. Ieskats trifeļu audzēšanā.
15 Šampinjonu produkcijas ražošana. .
16 Netradicionālās dārzkopības produkcija ar augstu pievienoto vērtību. Kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko darbu izstrāde un aizstāvēšana. Dalība semināros. Kontroldarbi par teorētisko kursu. Akumulējošo vērtējumu iegūst tad, ja izpildīti visi nosacījumi un vidējā atzīme ir 7.

Pamatliteratūra

1. Hartmann H. T., Kester D. E., Davies F. T., Geneve R. L. Plant Propagation. Principles and practices. Univ. of California. Upper Saddle River, (NJ): Prentice Hall, 1997. 770 p.
2. Krüssman G. Die Baumschule. Berlin: Parey Buchverlag, 1997. 982 S.
3. Medicinal and aromatic plants. Agricultural, commercial, ecological, legal, pharmacological and social aspects. R. J. Bogers, L. E. Craker, D. Lange (eds.). 2006. 312 p.
4. Žukauska I. Netradicionālā dārzkopība. Studiju materiāls. Jelgava: LLU, 2008. 123 lpp.