Kursa kods LauZ3146

Kredītpunkti 2

Dzīvnieku ēdināšana

Zinātnes nozareDzīvnieku un piena lopkopības zinātne

Zinātnes apakšnozareLopkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums28.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Lilija Degola

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ2052, Barības līdzekļi

LauZ3145, Dzīvnieku ēdināšana

LauZ4243, Lopbarības ražošana

Vete2023, Dzīvnieku anatomija un fizioloģija

Kursa anotācija

Studenti veic barības vielu noteikšanu dzīvnieku uzturē, produkcijas ražošanā. Aprēķina barības devas dzīvniekiem, veic lopbarības plānošanu dažādu sugu, vecuma, produktivitātes grupu dzīvniekiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa darba izstrādes rezultātā studenti iegūs zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanu ražošanas apstākļos. Studenti pratīs aprēķināt lopbarības daudzumu un izanalizēt dzīvnieku barības devas konkrētā saimniecībā, būs kompetenti spriest, analizēt un aprēķinu veidā argumentēt, un izvēlēties labākās dzīvnieku ēdināšanas tehnoloģijas. Atbilstoši noformēšanas prasībām uzrakstīts un sekmīgi aizstāvēts kursa darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīšanās ar kursa darba noformēšanas prasībām, darba mērķa izvirzīšana un uzdevumi tā sasniegšanai, tēmas noformulējums.
2. Kursa darba struktūras noteikšana.
3. Literatūras izvēle un konspektu sagatavošana.
4. Literatūras pamatojuma sagatavošana.
5. Izvēlētās tēmas datu materiāla ieguve.
6. Pētījuma vietas raksturojums.
7. Pētījuma dzīvniekiem izmantoto barības līdzekļu zootehniskais un ekonomiskais raksturojums.
8. Barības devu sastādīšanas principi pētījuma dzīvniekiem.
9. Barības devu analīze.
10. Lopbarības vajadzība un ražošanas plānošana pētījuma dzīvniekiem.
11. Lopbarības ražošanas plāna sastādīšana dažāda vecuma un produktivitātes grupu dzīvniekiem.
12. Rezultātu analīze un ekonomiskais pamatojums.
13. Secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
14. Kursa darba labošana un pilnveidošana
15. Kursa darba noformēšana un iesniegšana.
16. Kursa darba prezentācija un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgs novērtējums par izdrukātu, iesniegtu un mutiskā prezentācijā aizstāvētu kursa darbu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi raksta kursa darbu, veic aprēķinus un tos analizē, veido studētās literatūras kopsavilkumu, kas veidots no zinātniskās un populārzinātniskās literatūras.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par kursa darbu var iegūt, ja izpildīts darba apjoms vismaz 20 lpp. A4 formāta, ar 40% studētās literatūras kopsavilkumu no kopējā darba apjoma (studēti vismaz 20-25 zinātniskās un populārzinātniskās literatūras avoti). Ir sastādīta un analizēta vai analizēta kādas konkrētas saimniecības esoša vismaz viena dzīvnieku barības deva. Kursa darbs uzrakstīts atbilstoši fakultātes izstrādātajām studiju darbu metodiskajām prasībām. Sagatavota prezentācija un mutiski aizstāvēts izstrādātais darbs.

Pamatliteratūra

1.Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki, 2004. 363.lpp.
2.Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava: LLKC, 1998. 102 lpp.
3.Osītis U. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1987. 211.lpp.
4.Latvietis J., Sprūžs J., Osītis U. Normējošie kritēriji un kvalitātes prasības kombinētās spēkbarības gatavošanai. Jelgava:LLU,1998. 28.lpp.
5.Latvietis J. Lopbarības katalogs. Rīga: Latvijas Zinību biedrība, 1996. 85 lpp.
6. Degola. L.,Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. SIA Drukātava, ISBN 978-9984-48-219-4, 2016. 52. lpp.
7. Osītis U. Zirgu ēdināšana. Jelgava: Proventus Farms Pluss, 2007. 289 lpp.
8. Osītis U. Gaļas liellopu ēdināšana. Jelgava: LLU, 2000. 47. lpp.

Papildliteratūra

1. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, ISBN 978-9984-48-096-1, 2013. 308. lpp.
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2013. 47. lpp.
3. Minerālvielas liellopiem. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2016. 35.lpp.
4. Studiju darbu noformēšanas noteikumi. http://www.lf.llu.lv/sites/lf/files/2018-01/Stud_darbu%20noformejums_2016-1.pdf
5. NRC. Nutrient requirements of swine. 11th rev.ed. The National Academies Press, Washington, D.C.,2012, 400 pp., https://www.nap.edu/catalog/13298/nutrient-requirements-of-swine-eleventh-revised-edition
6. Patience J.F., Thacker P.A. and de Lange C.F.M. Swine nutrition guide. 2nd edition, Published by Prairie Swine Centre Inc., Canada, 1995, 274 pp. http://www.prairieswine.com/publications-psc/pdf-sng/PREFACE.PDF

Periodika un citi informācijas avoti

1.Saimnieks. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2.Agrotops. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3.Journal of Animal Science, American Society of Animal Science, Print ISSN 0021-8812, Online ISSN 1525-3163
3. Journal of Dairy Science [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. https://www.journalofdairyscience.org/
4. Proceedings of the Baltic animal breeding conference.
5. Agronomy research, žurnāls, [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams http://agronomy.emu.ee/
6. Science Direct database. [Online] [viewed 14.02.2019.]. https://www.sciencedirect.com
7. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti. [tiešsaiste] [skatīts 14.02.2019.]. http://llufb.llu.lv

Piezīmes

Profesionālā bakalaura grāda ieguvei Lauksaimniecībā, kvalifikācijai Ciltslietu zootehniķis.