Kursa kods LauZ3143

Kredītpunkti 2

Uzņēmējdarbība laukkopībā

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Kursa apstiprinājuma datums28.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

author asoc. prof.

Dzintra Kreita

Mg. agr.

Kursa anotācija

Kursa projekta izstrādāšanas pamatā ir studiju kursos Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā un Augkopības produkcijas ražošana iegūtās teorētiskās zināšanas, ko studenti papildina ar laukkopības produkcijas ražošanas plānošanu atbilstoši konkrētiem apstākļiem, tehnoloģiju izmaksu aprēķiniem, produkcijas konkurētspējas noteikšanu un produkcijas ražošanas risku vadības pasākumu plānošanu. Kursa projekta izstrādāšanai izmanto konkrēta lauksaimniecības uzņēmuma datus vai arī veido biznesa plānu laukkopības produkcijas ražošanas uzsākšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa projekta izstrādāšanas rezultātā studenti iegūst:
- zināšanas par laukkopības produkcijas ražošanu ietekmējošiem faktoriem un iespējamiem riskiem, tehnoloģiju izmaksām, produkcijas kvalitāti ietekmējošiem faktoriem un tās konkurētspēju tirgū;
- prasmes teorētiskās zināšanas izmantot konkrētu laukkopības produkcijas veidu ražošanas plānošanai, aprēķināt ražošanas izmaksas, noteikt risku veidus un to mazināšanas iespējas;
- kompetenci novērtēt konkrētu laukkopības produkcijas ražošanas veidu tehnoloģiju atbilstību un konkurētspēju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa projekta tēmas izvēle
2 Literatūras atlase un apskata veidošana
3 Datu vākšana un apkopošana kursa projektam
4 Datu vākšana un apkopošana kursa projektam
5 Datu vākšana un apkopošana kursa projektam
6 Datu apstrāde un analīze
7 Datu apstrāde un analīze
8 Kursa projekta noformēšana
9 Kursa projekta iesniegšana recenzēšanai
10 Kursa projekta publiska aizstāvēšana studējošo grupā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un iesniegts kursa projekts, prezentēts studējošo grupā. Novērtēts ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Augkopība. A. Ružas red. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
2. Handbuch des Pflanzenbaues 1. Grundlagen der Landwirtschaft lichen Pflanzenproduktion. Keller E.R., Hanus H., Heyland K.U. Stuttgart: Ulmer, 1997. 860 s.

Papildliteratūra

1. Copeland L.O., McDonald M.B. Principles of Seed Science and Technology. 3rd Edition. New York etc.: Chapman & Hall, 1995. 409 p.
2. Kunkulberga D., Ruža A. Kviešu un rudzu graudu uzturvērtība un izmantošana maizes ražošanā. Jelgava: LLU, 2009. 55 lpp.
3. Рапс и сурепица. Шпаар Д. (ред.) Москва: ИДООО DLV Агродело, 2007. 320 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Nozares regulāri iznākošie žurnāli – „Agrotops”, „Saimnieks”, „TopAgrar, Das Magazin für Modern Landwirtshaft”, „AgriFuture for European Business Farmers” u. tml. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164; Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598; Top Agrar: Das Magazin fuer moderne Landwirtschaft. Muenster : Landwirtschaftsverlag, -1996- ISSN 0342-2399;
2. Zinātnisko rakstu krājumi: LLU Raksti, Agronomijas Vēstis, Agricultural Research, Agronomy Research, Acta Agriculturae Scandinavica, Sec. B Soil and Plant Science, Grassland Science in Europe u.c. - atbilstoši tematikai. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427; Agronomijas Vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485; Journal of Agricultural Research. Hosted by U.S. Department of Agriculture. ISSN: 0095-9758.; Acta Agriculturae Scandinavica. Sectia B, Soil and plant science. Oslo Scandinavian University Press. ISSN 0906-4710. Ir pieejams LLU FB datubāzē EBSCO

Piezīmes

kursa projekts ir viens no 3 obligātās izvēles kursa projektiem nozares profesionālās specializācijas sadaļā profesionālā bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība". Studenti izvēlas vienu no šādiem kursa projektiem: Uzņēmējdarbība laukkopībā, Uzņēmējdarbība dārzkopībā vai Uzņēmējdarbība lopkopībā