Kursa kods LauZ3142

Kredītpunkti 2

Lopkopība II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības zinātneLopkopība32161618/04/2011Agrobiotehnoloģijas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Kairiša

Lauksaimniecības doktors

author doc.

Aiga Trūpa

Lauksaimniecības doktors

author lekt.

Elita Aplociņa

lauksaimniecības maģistrs

Piezīmes

Obligāts Veterinārmedicīnas spec. profesionālās studiju programmai.

Kursa anotācija

Studiju kursa apguve dos iespēju studentiem iepazīsies ar lopkopības nozaru tautsaimniecisko nozīmi, to raksturojumu un attīstības perspektīvām Latvijā un citās pasaules valstīs. Studenti iegūst zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku un putnu sugām, šķirnēm, to izveidošanas vēsturi, izmantošanas virzienu un izplatību, to izaudzēšanas tehnoloģiju, produktivitātes novērtēšanas metodēm un ciltsdarba organizāciju Latvijā.

Rezultāti

Studenti gūst pamatzināšanas par dažādu sugu lauksaimniecības dzīvnieku un putnu bioloģiskajām īpatnībām, audzēšanas un ēdināšanas tehnoloģijām, produkciju un tās kvalitātes vērtēšanas principiem.
Studenti prot izvērtēt konkrētās sugas un vecuma grupas dzīvniekiem un putniem piemērotās turēšanas tehnoloģijas, aizpildīt nepieciešamo pamatdokumentāciju, novērtēt produkcijas kvalitāti raksturojošos lielumus.
Studiju kursa apguves rezultātā, studenti ir kompetenti izvērtēt dzīvnieku un putnu atbilstību izvēlētajam ražošanas virzienam, novērtēt pielietotās turēšanas tehnoloģijas atbilstību konkrētajiem apstākļiem, norādīt dzīvnieku turētājam uz pieļautajām kļūdām dzīvnieku reģistrā un kvalitatīvas produkcijas ieguvē.

Kursa plāns

1 Putnkopības tautsaimnieciskā nozīme, attīstība un stāvoklis Latvijā dažādos laika posmos.
2 Bioloģisko un saimniecisko īpašību raksturojums (ātraudzība, auglība, spalvu maiņa u.c.). Konstitūcija un eksterjers.
3 Mājputnu izcelšanās. Šķirņu klasifikācija un izveidošanās. Piemērotākās sugas, šķirnes, krosi olu un gaļas ražošanai.
4 Cāļu un jaunputnu kopšana turot uz grīdas vai sprostu baterijās. Dējējvistu un vaislas putnu turēšanas īpatnības.
5 Augu un dzīvnieku valsts barības līdzekļi, to izmantošana putnu ēdināšanā.
6 Kazkopības nozares raksturojums Latvijā. Kazkopības tautsaimnieciskā nozīme. Kazu bioloģiskās īpatnības.
7 Pazīstamākās kazu šķirnes pasaulē un Latvijā. Kazu eksterjers. Izlase un atlase.
8 Kazu mītnes. Kazu turēšana un kopšana. Kazu un kazlēnu ēdināšanas īpatnības.
9 Kazu piens un piena produkti. Piena daudzumu ietekmējošie faktori. Piena ražības uzskaite un novērtēšana.
10 Kazu ganāmpulka struktūra, atražošanas plānošana.
11 Aitkopības nozares raksturojums. Aitkopības tautsaimnieciskā nozīme, tās stāvoklis Latvijā.
12 Ciltsdokumentācija aitkopībā, tas sagatavošana. Dažāda vecuma un dzimuma aitu vērtēšana.
13 Ganāmpulka veidošana un struktūra. Aitu pārošanas un atnešanās organizācija. Jēru izaudzēšana.
14 Pārošanas plāna sastādīšana. Vaislas teķu pārbaude pēc pēcnācēju kvalitātes.
15 Aitas gaļas ieguve, to ietekmējošie faktori. Latvijas aitu piemērotība ES standartam atbilstošas jēru gaļas ražošanai.
16 Dažāda vecuma un dzimuma aitu ēdināšanas īpatnības. Barības devas sastādīšanas principi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pozitīvs vērtējums kontroldarbos un semināros, sekmīgi nokārtota akumulējošā ieskaite.

Mācību pamatliteratūra

1. Grīslis Z., Garkāvijs F., Sprūžs J. Lopkopība, Rīga: Zvaigzne, 2001. 356. lpp.
2. Ozola E., Līkopa M., Nudiens J. Putnkopība. – Rīga: Zvaigzne, 1990. 295 lpp.
3. Piliena K., Sprūžs J. Kazkopība, Talsi, 2007. 99 lpp.
4. Norvele G., Kairiša D. Rokasgrāmata aitu audzētājiem. Viļāni: SILF Viļānu tipogrāfija "Renovata", 2006. 96 lpp.

Papildliteratūra

1. Ciltsdarba programma kazkopībā [tiešsaiste] [skatīts 05.09.2011.]. Pieejams: http://www.ldc.gov.lv/doc/ciltsdarba_programma_kazkopiba.pdf
2. Ciltsdarba programma aitkopībā. [tiešsaiste] [skatīts 05.09.2011.]. Pieejams: http://www.ldc.gov.lv/v/lv/likumdosana/Cilts_prog_aitkopiba_2009.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
2. Saimnieks. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
3. Agrotops. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.