Kursa kods LauZ3141

Kredītpunkti 3

Lopkopība I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības zinātneLopkopība48163218/04/2011Agrobiotehnoloģijas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Kairiša

Lauksaimniecības doktors

author asoc. prof.

Lilija Degola

Lauksaimniecības doktors

author asoc. prof. (Emeritus)

Guntis Rozītis

lauksaimniecības maģistrs

Piezīmes

Obligāts Veterinārmedicīnas spec. profesionālās studiju programmai.

Kursa anotācija

Studiju kursa apguve dos iespēju studentiem iepazīsies ar lopkopības nozaru tautsaimniecisko nozīmi, to raksturojumu un attīstības perspektīvām Latvijā un citās pasaules valstīs. Studenti iegūst zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku un putnu sugām, šķirnēm, to izveidošanas vēsturi, izmantošanas virzienu un izplatību, to izaudzēšanas tehnoloģiju, produktivitātes novērtēšanas metodēm un ciltsdarba organizāciju Latvijā.

Rezultāti

Studenti gūst pamatzināšanas par dažādu sugu lauksaimniecības dzīvnieku un putnu bioloģiskajām īpatnībām, audzēšanas un ēdināšanas tehnoloģijām, produkciju un tās kvalitātes vērtēšanas principiem.
Studenti prot izvērtēt konkrētās sugas un vecuma grupas dzīvniekiem un putniem piemērotās turēšanas tehnoloģijas, aizpildīt nepieciešamo pamatdokumentāciju, novērtēt produkcijas kvalitāti raksturojošos lielumus.
Studiju kursa apguves rezultātā, studenti ir kompetenti izvērtēt dzīvnieku un putnu atbilstību izvēlētajam ražošanas virzienam, novērtēt pielietotās turēšanas tehnoloģijas atbilstību konkrētajiem apstākļiem, norādīt dzīvnieku turētājam uz pieļautajām kļūdām dzīvnieku reģistrā un kvalitatīvas produkcijas ieguvē.

Kursa plāns

1 Govkopības tautsaimnieciskā nozīme un nozares raksturojums Latvijā.
2 Novietņu un ganāmpulku reģistrācija, dzīvnieku apzīmēšana. Ganāmpulka reģistra dokumenti, to aizpildīšana.
3 Slaucamo govju un gaļas govju šķirnes, to raksturojums. Teļu un jaunlopu augšanas un attīstības kontrole.
4 Dzīvmasas uzskaite. Absolūtais un relatīvais dzīvmasas pieaugums. Eksterjers, tā vērtēšanas metodes.
5 Piena ražības uzskaite. Piena izslaukumu un sastāvu ietekmējošie faktori. Piena ražības analīze.
6 Gaļas ražotājspēja (dzīvmasa, ātraudzība, nobarojums, kautmasa, kautiznākums, liemeņa kvalitāte u.c.).
7 Cūkkopības tautsaimnieciskā nozīme un tās attīstība Latvijā. Cūkkopības stāvokļa raksturojums dažādās pasaules valstīs.
8 Dzimumcikls, grūsnība. Cūku auglību, pienīgumu un ātraudzību ietekmējošie faktori. Barības izmantošanas spēja.
9 Cūku šķirņu klasifikācija. Latvijā audzējamo cūku šķirņu raksturojums (Latvijas baltā, Lielā baltā, Landrases u.c.).
10 Ganāmpulka struktūra. Vaislas ganāmpulka atražošanas varianti. Lecināšanas un mākslīgās apsēklošanas izmantošana.
11 Cūku nobarošanas teorētiskie pamati. Nobarošanas veidi. Nobarošanās intensitāti ietekmējošie faktori.
12 Dažādu cūku grupu (sivēni, barokļi u.c.) turēšanas īpatnības. Pastaigu un ganību nozīme.
13 Zirgkopības tautsaimnieciskā nozīme, tās attīstība dažādos laika posmos. Zirgkopības saimniecību tipi Latvijā.
14 Zirgu šķirņu klasifikācija. Latvijā audzējamās zirgu šķirnes.
15 Zirgu selekcijas ģenētiskie pamati. Saimnieciski derīgās īpašības, to iedzimtība. Ciltsdarba uzdevumi.
16 Zirgu turēšanas sistēmas. Zirgu produktivitātes noteikšana Latvijā un pasaulē. Darba spēju pārbaudes metodes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pozitīvs vērtējums kontroldarbos un semināros, sekmīgi nokārtota akumulējošā ieskaite.

Mācību pamatliteratūra

1. Grīslis Z., Garkāvijs F., Sprūžs J. Lopkopība, Rīga: Zvaigzne, 2001. 356. lpp.
2. Piena lopkopība. Rokasgrāmata/A. Jemeļjanova redakcijā. Sigulda: Sigra, 2001. 191. lpp.
3. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā, Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 171. lpp.
4. Seržāns A. Zirgkopība.- Rīga: Zvaigzne, 1986. 222 lpp.

Papildliteratūra

1. Ciltsdarba programma govkopībā [tiešsaiste] [skatīts 05.09.2011.]. Pieejams: http://www.ldc.gov.lv/v/lv/likumdosana/cilts_prog_gov.pdf
2. Ciltsdarba programma cūkkopībā
3. Ciltsdarba programma zirgkopībā. [tiešsaiste] [skatīts 05.09.2011.]. Pieejams: http://www.lzb.lv/index.php/ciltsdarbs/ciltsdarba-programma

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
2. Saimnieks. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
3. Agrotops. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.