Kursa kods LauZ3138

Kredītpunkti 2

Augsnes zinātne un agroķīmija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāStudenta patstāvīgā darba stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneLaukkopība323218/01/2011Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aldis Kārkliņš

Lauksaimniecības habilitētais doktors

author vad.pētn.

Ināra Līpenīte

Lauksaimniecības doktors

Papildliteratūra

1. Kārkliņš A. Segtajās platībās audzējamo kultūru mēslošanas īpatnības. Jelgava: LLA., 1991. 49 lpp.
2. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei. Prof. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU., 2008. 88 lpp.
3. Ieteikumi augsnes agroķīmiskās izpētes materiālu izmantošanai Sast. R. Timbare, A. Pāvule. Rīga, 2007. 47 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga : Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.
4. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.

Piezīmes

Obligātais profesionālās specializācijas studiju kurss Lauksaimniecības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" studentiem ar specializāciju laukkopībā un dārzkopībā: pilna un nepilna laika studentiem. Kursa projekts.

Kursa anotācija

Studenti veic mēslošanas sistēmas izstrādi reālai vai modeļsaimniecībai, kultūraugus audzējot laukā vai segtās platībās. Izvērtē saimniecības augsnes, to auglību un paredz nepieciešamos ielabošanas pasākumus, augu barības elementu resursus, plāno organisko un minerālmēslu pielietošanu kultūraugu plānotā ražas līmeņa iegūšanai, veic mēslošanas sistēmas ekonomisko un agroekoloģisko novērtējumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti nostiprina teorētiskās zināšanas par augšņu īpašībām un auglību, augu barības elementu resursiem un to racionālu izmantošanu. Prot izstrādāt kultūraugu mēslošanas plānu atbilstoši konkrētiem apstākļiem, vērtēt mēslošanas efektivitāti un analizēt tās ietekmi uz apkārtējo vidi, spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus par situācijai atbilstošu pasākumu un tehnoloģiju izmantošanu.

Kursa plāns

1 Konsultācija - kursa projekta izstrādes metodika, literatūras apskata veidošana
2 Saimniecības vispārējs raksturojums
3 Saimniecības augšņu raksturojums, ielabošanas pasākumu plānošana
4 Augsnes iekultivēšanas pakāpes un zemes kvalitātes vērtēšana
5 Substrātu izvēle, to kvalitātes prasības, raksturojums
6 Konsultācija
7 Organisko mēslu ieguves un izmantošanas plānošana
8 Augu barības elementu resursu izvērtējums
9 Mēslošanas līdzekļu lietošanas vajadzības, normu, devu noteikšana
10 Mēslošanas plāna sastādīšana
11 Konsultācija
12 Mēslošanas līdzekļu lietošanas agronomiskās un ekonomiskās efektivitātes aprēķins
13 Augu barības elementu izneses un bilances aprēķini
14 Augu barības elementu aprites agroekoloģiskais izvērtējums
15 Kursa projekta iesniegšana studiju plānā paredzētajā laikā
16 Kursa projekta aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atbilstoši prasībām izstrādāts un noformēts, kā arī sekmīgi aizstāvēts kursa projekts.

Pamatliteratūra

1. Nikodemus O., Kārkliņš A., Kļaviņš M., Melecis V. Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 254 lpp.
2. Latvijas augšņu noteicējs. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2009. 235 lpp.
3. Kārkliņš A. Agroķīmija: Lekciju konspekts, I un II daļas. Rīga: Ražība, 1996.