Code du cours LauZ3135

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences12

Nombre de travaux pratiques et des séminaires20

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours04.10.2011

Auteur du cours

author

Elita Aplociņa

Manuels

1. Preču zīmes “Latvijas ekoprodukts” standartu izpildes nosacījumi: Rokasgrāmata bioloģiskajā lauksaimniecībā. Rīga: SIA Jumi, 2004. 189 lpp. 2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki,2004. 361 lpp. 3. Komisijas Regula (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R0889-20170521&from=EN 4. Lampkin N. Organic farming. UK: 1992. 701 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Jemeļjanovs A. Lauksaimniecības dzīvnieki un to produkcija bioloģiskajā lauksaimniecībā: Monogrāfija. Sigulda, 2006. 295 lpp. 2. Šeļegovska E. Labas higiēnas prakses ieteikumi piena lopkopībā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Jelgava: LLKC, 2007. 64 lpp. 3. Kaula D., Laicena I., Šeļegovska E. Labas higiēnas prakses vadlīnijas trušu audzēšanā, pirmapstrādē un realizācijā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Jelgava: LLKC, 2007. 32 lpp. 4. Baltiņa. D., Dreijere S. Minerālvielas liellopu ēdināšanā. Ozolnieki, 2018. 35 lpp. 5. Siliņa A., Dreijere S. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Ozolnieki, 2013. 47 lpp.