Kurs-Code LauZ3135

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge20

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)04.10.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Elita Aplociņa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Preču zīmes “Latvijas ekoprodukts” standartu izpildes nosacījumi: Rokasgrāmata bioloģiskajā lauksaimniecībā. Rīga: SIA Jumi, 2004. 189 lpp. 2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki,2004. 361 lpp. 3. Komisijas Regula (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R0889-20170521&from=EN 4. Lampkin N. Organic farming. UK: 1992. 701 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Jemeļjanovs A. Lauksaimniecības dzīvnieki un to produkcija bioloģiskajā lauksaimniecībā: Monogrāfija. Sigulda, 2006. 295 lpp. 2. Šeļegovska E. Labas higiēnas prakses ieteikumi piena lopkopībā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Jelgava: LLKC, 2007. 64 lpp. 3. Kaula D., Laicena I., Šeļegovska E. Labas higiēnas prakses vadlīnijas trušu audzēšanā, pirmapstrādē un realizācijā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Jelgava: LLKC, 2007. 32 lpp. 4. Baltiņa. D., Dreijere S. Minerālvielas liellopu ēdināšanā. Ozolnieki, 2018. 35 lpp. 5. Siliņa A., Dreijere S. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Ozolnieki, 2013. 47 lpp.