Код курса LauZ3135

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий20

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса04.10.2011

Разработчик курса

author

Elita Aplociņa

Учебная литературa

1. Preču zīmes “Latvijas ekoprodukts” standartu izpildes nosacījumi: Rokasgrāmata bioloģiskajā lauksaimniecībā. Rīga: SIA Jumi, 2004. 189 lpp. 2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki,2004. 361 lpp. 3. Komisijas Regula (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R0889-20170521&from=EN 4. Lampkin N. Organic farming. UK: 1992. 701 p.

Дополнительная литература

1. Jemeļjanovs A. Lauksaimniecības dzīvnieki un to produkcija bioloģiskajā lauksaimniecībā: Monogrāfija. Sigulda, 2006. 295 lpp. 2. Šeļegovska E. Labas higiēnas prakses ieteikumi piena lopkopībā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Jelgava: LLKC, 2007. 64 lpp. 3. Kaula D., Laicena I., Šeļegovska E. Labas higiēnas prakses vadlīnijas trušu audzēšanā, pirmapstrādē un realizācijā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Jelgava: LLKC, 2007. 32 lpp. 4. Baltiņa. D., Dreijere S. Minerālvielas liellopu ēdināšanā. Ozolnieki, 2018. 35 lpp. 5. Siliņa A., Dreijere S. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Ozolnieki, 2013. 47 lpp.