Kursa kods LauZ3135

Kredītpunkti 2

Bioloģiskā lopkopība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Dzīvnieku un piena lopkopības zinātneLopkopība32122004/10/2011Dzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Elita Aplociņa

lauksaimniecības maģistrs

Papildliteratūra

1. Jemeļjanovs A. (2006) Lauksaimniecības dzīvnieki un to produkcija bioloģiskajā lauksaimniecībā: Monogrāfija. Sigulda, 295 lpp.
2. Šeļegovska E. (2007) Labas higiēnas prakses ieteikumi piena lopkopībā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Jelgava: LLKC, 64 lpp.
3. Kaula D., Laicena I., Šeļegovska E. (2007) Labas higiēnas prakses vadlīnijas trušu audzēšanā, pirmapstrādē un realizācijā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Jelgava: LLKC, 32 lpp.
4. Baltiņa. D., Dreijere S. (2018) Minerālvielas liellopu ēdināšanā. Ozolnieki, 35 lpp.
5. Siliņa A., Dreijere S. (2013) Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Ozolnieki, 47 lpp.

Piezīmes

Izvēles kurss LF, VMF studentiem

Kursa anotācija

Pārzina dzīvnieku audzēšanas un ēdināšanas nosacījumus bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā – patstāvīgais darbs, ieskaites tests;
Spēj optimizēt barības devas piena un gaļas liellopiem, aitām, kazām, cūkām un putniem bioloģiskajā lauksaimniecībā – praktiskie darbi;
Ir kompetenti audita veikšanā bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumā – patstāvīgais darbs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par dzīvnieku audzēšanas un ēdināšanas nosacījumiem bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā;
• prasmes barības devu optimizācijā piena un gaļas liellopiem, aitām, kazām, cūkām un putniem bioloģiskajā lauksaimniecībā;
• kompetence audita veikšanā bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumā.

Kursa plāns

1 Ievads bioloģiskajā lauksaimniecībā. Situācija Latvijā un pasaulē.
2 Lopkopības nozīme bioloģiskajā lauksaimniecībā.
3 Barības devu sastādīšanas principi.
4 Dažādu sugu dzīvnieku ēdināšana. Slaucamo govju ēdināšana.
5 Gaļas liellopu audzēšanas un ēdināšanas īpatnības.
6 Cūku audzēšanas un ēdināšanas īpatnības.
7 Mājputnu audzēšana un ēdināšanas pamatprincipi.
8 Trušu audzēšana un ēdināšana.
9 Barības vajadzības noteikšana, barības krājumu plānošana.
10 Dzīvnieku audzēšanas un turēšanas tehnoloģijas.
11 Dzīvnieku labturība un uzvedība.
12 PVD un sertifikācijas institūciju prasības bioloģiskajā lopkopībā.
13 BLS kvalitātes kritēriji.
14 Lopkopības produkti. Kvalitātes kritēriji.
15 Lopkopības produkcijas tirgus. Marķēšanas prasības.
16 Biežāk sastopamās slimības. Slimību ierobežošanas iespējas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulārs lekciju un praktisko darbu apmeklējums. Sekmīgi uzrakstīti un aizstāvēti plānotie patstāvīgie darbi par praktisko darbu tēmām. Sekmīgi nokārtota ieskaite – tests - ar atzīmi. Akumulējoša atzīme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

2 patstāvīgie darbi:
1) Referāts un prezentācija par alternatīvās veterinārmedicīnas iespējām bioloģiskajā lopkopībā;
2) Lopkopības saimniecības izvērtējums un prezentācija pēc Bioloģiskā uzņēmuma novērtēšanas veidlapām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. patstāvīgais darbs tiek novērtēts ar 2 atzīmēm – par referātu un par prezentāciju; (20% + 20%)
2. patstāvīgais darbs tiek novērtēts ar vienu atzīmi; (20%)
Noslēguma tests ar 20 jautājumiem tiek novērtēts ar atzīmi (40%).
Aprēķināta vidējā atzīme.

Pamatliteratūra

1. Preču zīmes “Latvijas ekoprodukts” standartu izpildes nosacījumi: Rokasgrāmata bioloģiskajā lauksaimniecībā. Rīga: SIA Jumi, 2004, 189 lpp.
2. Osītis U. (2004) Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki, 361 lpp.
3. Komisijas Regula (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R0889-20170521&from=EN
4. Lampkin N. (1992) Organic farming. UK, 701 pp.