Kursa kods LauZ3135

Kredītpunkti 2

Bioloģiskā lopkopība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības zinātneLopkopība32122004/10/2011Agrobiotehnoloģijas institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Elita Aplociņa

lauksaimniecības maģistrs

Piezīmes

Izvēles kurss LF, VMF studentiem

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar dzīvnieku nozīmi bioloģiskajā lauksaimniecībā, dzīvnieku audzēšanas un ēdināšanas galvenajiem aspektiem. Studenti iegūst zināšanas barības devu optimizācijā piena un gaļas liellopiem, aitām, kazām, cūkām un putniem. Studenti apgūst dzīvnieku labturības noteikšanas principus, izvērtē slimību ierobežošanas iespējas.

Rezultāti

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par dzīvnieku audzēšanas un ēdināšanas nosacījumiem bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā;
• prasmes barības devu optimizācijā piena un gaļas liellopiem, aitām, kazām, cūkām un putniem bioloģiskajā lauksaimniecībā;
• kompetence audita veikšanā bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumā.

Kursa plāns

1 Ievads bioloģiskajā lauksaimniecībā. Situācija Latvijā un pasaulē.
2 Lopkopības nozīme bioloģiskajā lauksaimniecībā.
3 Barības devu sastādīšanas principi.
4 Dažādu sugu dzīvnieku ēdināšana. Slaucamo govju ēdināšana.
5 Gaļas liellopu audzēšanas un ēdināšanas īpatnības.
6 Cūku audzēšanas un ēdināšanas īpatnības.
7 Mājputnu audzēšana un ēdināšanas pamatprincipi.
8 Trušu audzēšana un ēdināšana.
9 Barības vajadzības noteikšana, barības krājumu plānošana.
10 Dzīvnieku audzēšanas un turēšanas tehnoloģijas.
11 Dzīvnieku labturība un uzvedība.
12 PVD un sertifikācijas institūciju prasības bioloģiskajā lopkopībā.
13 BLS kvalitātes kritēriji.
14 Lopkopības produkti. Kvalitātes kritēriji.
15 Lopkopības produkcijas tirgus. Marķēšanas prasības.
16 Biežāk sastopamās slimības. Slimību ierobežošanas iespējas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulārs lekciju un praktisko darbu apmeklējums. Sekmīgi uzrakstīti plānotie pārbaudes darbi par lekciju un praktisko darbu tēmām. Sekmīgi nokārtota ieskaite ar atzīmi.

Mācību pamatliteratūra

1. Preču zīmes "Latvijas ekoprodukts" standartu izpildes nosacījumi: Rokasgrāmata bioloģiskajā lauksaimniecībā. Rīga: Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības organizāciju apvienība, 2004. 189 lpp.
2. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava: LLU, 1998. 102 lpp.
3. Osītis U. Gaļas liellopu ēdināšana. Jelgava: LLU, 2000. 47 lpp.
4. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki, 2004. 363 lpp.

Papildliteratūra

1. Jemeļjanovs A. Lauksaimniecības dzīvnieki un to produkcija bioloģiskajā lauksaimniecībā: Monogrāfija. Sigulda: Sigra, 2006. 295 lpp.
2. Šeļegovska E. Labas higiēnas prakses ieteikumi piena lopkopībā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Rīga: Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, 2007. 64 lpp.
3. Kaula D., Laicena I., Šeļegovska E. Labas higiēnas prakses vadlīnijas trušu audzēšanā, pirmapstrādē un realizācijā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Rīga.: Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, 2007. 32 lpp.