Kursa kods LauZ3134

Kredītpunkti 2

Aukstumiekārtas

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ruta Galoburda

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar mākslīgās dzesēšanas termodinamiskajiem pamatiem, aukstuma aģentiem un aukstuma mašīnu darbības teoriju. Studiju kursa ietvaros tiek pievērsta uzmanība atsevišķu aukstuma agregātu darbības principiem un to ekspluatācijai, kā arī aukstuma mašīnu izmantošanai pārtikas rūpniecības uzņēmumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un izpratne par aukstuma iekārtu darbības un uzbūves pamatprincipiem, klasifikāciju, kā arī aukstuma mašīnu ekspluatāciju;
• prasmes veikt aukstuma kameru aprēķinus, izvēloties atbilstošus aukstuma agregātus, pamatot atsevišķu iekārtas komponentu nozīmi aukstuma mašīnas darba ciklā;
• kompetences - argumentēt aukstuma iekārtu darba režīmu izvēli, izskaidrot darba drošības un ekspluatācijas prasības.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mākslīgās dzesēšanas termodinamiskie pamati (lekcija).
2 Aukstuma mašīnu klasifikācija, darbības principi (lekcija).
3 Tvaika kompresijas aukstuma mašīnas darba cikls, tā attēlošana log p-h diagrammā (lekcija; praktiskais darbs).
4 Aukstuma aģentu fizikālās īpašības, ekspluatācijas īpašības, aukstuma nesēji (lekcija; seminārs).
5 Vairākpakāpju aukstuma mašīnu uzbūve, ekspluatācijas īpatnības (lekcija).
6 Tvaika kompresijas aukstuma mašīnu kompresori (lekcija).
7 Aukstuma mašīnu siltumapmaiņas aparāti (lekcija; praktiskais darbs).
8 Aukstuma mašīnu siltumapmaiņas aparāti (lekcija).
9 Aukstuma mašīnu palīgaparāti (lekcija; praktiskais darbs).
10 Aukstuma agregāti, to klasifikācija (lekcija; seminārs).
11 Pārtikas produktu saldētavas (lekcija).
12 Aukstuma kameras pārtikas produktu uzglabāšanai (lekcija; seminārs).
13 Aukstuma iekārtu automatizācijas pamatprincipi (lekcija).
14 Gaisa kondicionēšanas iekārtu ekspluatācija (lekcija; seminārs).
15 Aukstuma iekārtu ekspluatācija (lekcija).
16 Aukstuma iekārtu ekspluatācija (lekcija; seminārs).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti 2 kontroldarbi. Kontroldarbus raksta mācībspēka norādītā laikā. Nostrādāti praktiskie darbi. Izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgais darbs. Kurss noslēdzas ar ieskaiti ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas /L.Dukaļskas redakcijā. – Jelgava: LLU PTF, 2000.

Papildliteratūra

1. Fellows P. J. Food Processing Technology. Cambridge, England: Woodhead Publishing Ltd., 2000.
2. Dairy Processing Handbook. Lund: Tetra Pak Processing Systems AB, 1995.
3. Quality of Frozen Foods / Ed. by M. C. Erickson, Y.-C. Hung. New York: Chapman & Hall, International Publishing Co., 1997.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Холодильная техника: ежемес. науч.-техн. и информ. журн. / учредитель: ООО "Инфохолодтех". Москва : Изд-во "Холодильная техника". ISSN 0023-124X.

Piezīmes

Tehniskās fakultātes akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne", apakšprogrammas "Pārtikas iekārtas" studentiem.