Kursa kods LauZ3133

Kredītpunkti 2

Dīzeļmotoru barošanas sistēmas

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Māris Gailis

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kurss sniedz zināšanas par dīzeļmotoru barošanas sistēmu veidiem, to konstruktīvās uzbūves īpatnībām un darbības pamatprincipiem. Studenti apgūst praktiskas iemaņas barošanas sistēmu zemspiediena daļas, sprauslu, mehāniskās vadības augstspiediena sūkņu pārbaudē un regulēšanā uz stendiem, iemācas izpildīt augstspiediena sūkņa montāžu uz motora. Apgūst zināšanas, lai pēc dīzeļmotora darbības novirzēm no tehniskiem noteikumiem, spēj analizēt, novērst iespējamos atteikumu cēloņus un izpildīt tehniskās apkopes darbus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: dīzeļmotoru barošanas sistēmu konstruktīvā uzbūve un darbības principi.
• Prasmes: pārbaudīt un novērtēt dīzeļmotora barošanas sistēmas stāvokli; pārbaudīt un regulēt sprauslu degvielas izsmidzināšanas kvalitāti un pārbaudīt, regulēt degvielas padeves sistēmas darbību uz dīzeļmotora.
• Kompetence: izvēlēties un pamatot ekspluatācijas apstākļiem atbilstošāku dīzeļmotoru tehniku ar piemērotāku degvielas barošanas sistēmu; patstāvīgi risināt tehniska rakstura jautājumus dīzeļmotoru degvielas barošanas sistēmu bez defektu darbības nodrošināšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Dīzeļmotora konstrukcijas attīstības vēsture. Dīzeļmotora priekšrocības un trūkumi.
2 Dīzeļmotora darbības princips. Gāzu sadales fāzu diagramma. Indikatora diagramma.
3 Dīzeļmotora barošanas sistēmu veidi un to salīdzinošs novērtējums.
4 Gaisa ieplūdes un atgāzu izplūdes sistēmu konstruktīvie risinājumi.
5 Degvielas padeves sistēmas zemspiediena daļa. Degvielas filtrēšanas filtru veidi, to konstruktīvie risinājumi.
6 Degvielas sistēmu augstspiediena daļa, to konstruktīvais izveidojums. Kloķvārpstas apgriezienu regulatora nepieciešamība.
7 Sprauslu un smidzinātāju konstruktīvā uzbūve, iedalījums, darbības principi.
8 Sprauslu darbības pārbaudes ierīces un stendi. Sprauslu un smidzinātāju pārbaudes un regulēšanas tehnoloģijas.
9 Sekciju sūkņa konstruktīvā uzbūve, darbība un regulēšana. Augstspiediena sūkņu pārbaudes stendu uzbūve.
10 Sadalītāja sūkņa konstruktīvā uzbūve, darbība un regulēšana. Elektroniskās sistēmas darbība.
11 Rotora sūkņa konstruktīvā uzbūve, darbība un regulēšana. Elektroniskās sistēmas darbība.
12 Sūknis-sprausla sūkņa konstruktīvā uzbūve, darbība un regulēšana. Elektroniskās sistēmas darbība.
13 Sūkni-vads-sprausla sūkņa konstruktīvā uzbūve, darbība un regulēšana.
14 Augstspiediena akumulatora barošanas sistēma, tās sastāvdaļas un darbības princips.
15 Augstspiediena sūkņa montāža uz motora un degvielas padeves momenta regulēšana.
16 Dīzeļmotoru barošanas sistēmu atteikumi, to iespējamie cēloņi un kļūmju novēršanas metodes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1.Kontroldarbs - 1. līdz 8.nedēļas nodarbību tēmām. 20 punkti. 2.Kontroldarbs - 7. līdz 16.nedēļas nodarbību tēmām. 20 punkti. 3.Nostrādāti laboratorijas darbi. Nokavētu laboratorijas darbu var atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu par laboratorijas darba tēmu. 60 punkti. Summatīva ieskaite ar atzīmi. Vienai atzīmes ballei atbilst 10 punkti.
Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Aizsils G. Dīzeļmotoru barošanas sistēmas. Jelgava: 2008. 202 lpp.
2. Грехов Л.В., Иващенко Н.А., Марков В.А. Топливная аппаратура и системы управления дизелей. Москва: Легион-Автодата, 2004. 344 с. ISBN 588850187-5 (institutā)
3. Gerigk P. u.a. Kraftfahrzeugtecnik. Braunschweig: Westermann. 625 S. ISBN 978-3-14-23 1800-4
4. Системы управления дизельными двигателями. Москва: ЗАО КЖИ "За рулем", 2004. 480 с. ISBN 5-85907-348-8

Papildliteratūra

1. Aizsils G. Spēkratu tehniskā ekspluatācija // Laboratorijas darbu uzdevumi dīzeļmotoru barošanas sistēmās, to izpildes metodika un palīgmateriāli. Jelgava: 2008. 173 lpp.
2. Berjoza D., Tupiņš J. Spēkratu diagnostika. Jelgava: LLU, 2007. 220 lpp.
3. Galiņš A. Spēkratu elektroiekārtas. Jelgava: LLU, 2008. 298 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. http://www.abs.msk.ru
2. BOSCH. Nozzles and nozzle-holder parts. 2003/2004 (Sprauslu smidzinātāju katalogs, institūtā)
3. http://www.autodata.ru

Piezīmes

Izvēles kurss TF studentiem. Ieskaite ar atzīmi.