Kursa kods LauZ3126

Kredītpunkti 2

Materiālu pretestība I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaLauksaimniecības inženierzinātne4032822/03/2016Mehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Imants Ziemelis

Inženierzinātņu doktors

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF studiju programmā Mašīnu projektēšana un ražošana un Lauksaimniecības inženierzinātne.

Kursa anotācija

Studenti iegūst pamatzināšanas par materiālu stiprību un tās noteikšanas paņēmieniem, kā arī par konstrukciju pamatelementu aprēķina metodēm. Kursā tiek apskatīti konstrukciju pamatslogojumi, iekšējo spēku faktori un to epīru konstruēšana, saliktais spriegumstāvoklis, stiprības teorijas, Stiprības aprēķini stiepē, spiedē, virsmas spiedē, cirpē, vērpē, liecē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: izprot materiālu un konstrukciju stiprības, noturības un deformāciju inženiertehnisko aprēķinu pamatprincipus.
• Prasmes: izmantojot materiālu pretestības metodes un paņēmienus, spēj veikt inženiertehnisku konstrukciju stiprības, stabilitātes un deformāciju aprēķinus.
• Kompetence: spēj patstāvīgi risināt inženiertehniskas problēmas un veikt nepieciešamos aprēķinus iekārtu konstruēšanas darbu izpildei.

Kursa plāns

1 Ievads. Studiju kurss, pamathipotēzes.
2 Šķēlumu laukumu ģeometriskie raksturotāji.
3 Šķēlumu metode. Iekšējo spēku faktoru epīras pamatslogojumiem. Diferenciālsakarības liecē.
4 Spriegumi. Stiepes (spiedes) slogojums. Stiepes diagramma plastiskiem un trausliem materiāliem.
5 Virsmas spiede. Pieļaujamais spriegums.
6 Saliktais spriegumstāvoklis. Plaknes un telpas spriegumstāvoklis.
7 Spriegumi stiepta stieņa šķēlumos.
8 Stiprības teorijas.
9 Deformācijas telpas spriegumstāvoklī.
10 Tīrās bīdes slogojums. Metināto un kniedēto savienojumu aprēķini.
11 Vērpes slogojums. Apaļstieņu vērpe.
12 Neapaļu stieņu vērpe.
13 .Lieces slogojums. Lieces normālie spriegumi.
14 Lieces tangenciālie spriegumi. Stiprības aprēķini liecē.
15 Sijas racionāla šķērsgriezuma izveidojums.
16 Sijas liektās ass diferencialvienādojums un tā integrēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt atrisinātiem un ieskaitītiem visiem uzdotajiem studentu individuālajiem uzdevumiem, nostrādātiem un aizstāvētiem visiem laboratorijas darbiem un mājas darbiem. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.