Kursa kods LauZ3122

Kredītpunkti 2

Biškopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā32

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Marta Liepniece

Mg. agr.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir izzināt bišu nozīmi lauksaimniecībā un ekoloģijā bioloģiskās daudzveidības un ekoloģiskā līdzsvara saglabāšanā, bišu saimes sastāvu, dzīvi un darbību, bišu produktus, to izmantošanu, medus un citu biškopības produktu ražošanas organizēšanu, dravu organizāciju, bišu barības bāzi, bišu nozīmi apputeksnēšanā, bišu slimības un kaitēkļus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par bišu saimes sastāvu, dzīvi un darbību, bišu rasēm, bišu produktu daudzveidību un dravošanas metodēm, bišu barības bāzi, nektāraugiem, bišu slimībām un kaitēkļiem;
• prasmes izvēlēties piemērotākās dravošanas metodes dažādu biškopības produktu ( medus, vaska, propolisa, ziedputekšņu, bišu maizes, bišu māšu peru pieniņa) iegūšanai, metodes bišu slimību un kaitēkļu ierobežošanai;
• kompetence ierīkot un vadīt darbus dravā, izvērtēt bišu barības bāzi. Sastādīt kultūraugu apputeksnēšanas plānu un veikt apputeksnēšanas efektivitātes novērtēšanu

Kursa plāns

1 Bišu nozīme tautsaimniecībā, to loma augu apputeksnēšanā, specifisko produktu ražošanā.
2 Bišu nozīme tautsaimniecībā, to loma augu apputeksnēšanā, specifisko produktu ražošanā.
3 Bišu saimes bioloģija. Bišu īpatņu morfoloģiskās uzbūves īpatnības un atšķirības pazīmes.
4 Bites anatomija un fizioloģija: gremošanas, asinsrites, elpošanas un nervu sistēmas uzbūve.
5 Bišu selekcija. Selekcijas darba nozīme, īpatnības, uzdevumi un metodes.
6 Bišu māšu audzēšana, to novērtēšana un nomaiņa.
7 Bišu slimību iedalījums un izplatības iespējas.
8 Infekciozās bišu slimības: infekcijas un invāzijas. Pasākumi invāzijas slimību ierobežošanā .
9 Biškopības inventārs un dravu iekārtošana.
10 Dažādu bišu produktu ražošanai nepieciešamais inventārs. Inventārs bišu māšu audzēšanai.
11 Bišu saimju kopšana, pavairošana un produktu ražošana.
12 Bišu saimju sagatavošana ienesumam un dažādu produktu ražošanai. Iegūto produktu pirmapstrāde.
13 Bišu barības bāze. Bišu barības avoti. Nektārs, tā veidošanos un izdalīšanos veicinoši, ietekmējoši faktori.
14 Kultivējamo nektāraugu agrotehnika un izmantošanas iespējas. Nepārtraukta ienesuma nodrošināšanas pasākumi.
15 Bišu izmantošana kultūru apputeksnēšanā. Pasākumu komplekss efektīvas apputeksnēšanas nodrošināšanai.
16 Tauriņziežu, dārzeņu, augļu - ogu, segto platību u.c. kultūru apputeksnēšanas īpatnības.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kontroldarbi un testi par noteiktām tēmām. Praktisko darbu pārbaude un ieskaitīšana.

Pamatliteratūra

1. Šteiselis J. Biškopība iesācējiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 147 lpp.
2. Ritmanis Z. Medus un citi biškopības produkti. Rīga: Nordik, 2004. 264 lpp.

Papildliteratūra

1. Dade H.A. Anatomy and Dissection of the Honeybee. Oxford: Alden press Cardiff : International Bee Research Association, 2009. 158 p.
2. Siņakovs A. Medus ārstniecības enciklopēdija. M: OOO "Aveont", Rīga: Vieda, 2008. 734 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Biškopības žurnāls. Rīga: Nadīna L. ISSN 1407- 2211 .
2. Journal of apicultural science ISSN 0021-8598.
3. Пчеловодство: журнал. Москва: Сельколхозгиз. ISSN 0369-8629.

Piezīmes

Obligāts LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Lauksaimniecība” kvalifikācijas Agronoms ar specializāciju dārzkopībā un laukkopībā pilna un nepilna laika studentiem. Izvēles kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Lauksaimniecība” kvalifikācijas Ciltslietu zootehniķis un Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs pilna un nepilna laika studentiem.