Kursa kods LauZ3087

Kredītpunkti 2

Dārzkopība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneLaukkopība32161628/10/2011Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Kaspars Kampuss

Lauksaimniecības doktors

Papildliteratūra

1. Kārkliņš J. Augļkopība: Augļaugu audzēšanas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1990. 271 lpp.
2. Kārkliņš J. Augļkopība: Augļu dārzs. Rīga: Zvaigzne, 1992. 443 lpp.
3. Baker H. The Fruit Garden Displayed. London: Casell: The Royal Horticultural Soc., 1994. 223 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. ISSN 1407-5164.
2. Dārzs un Drava:: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.
3. Dārza Pasaule. Rīga : Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.

Piezīmes

LF Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" Laukkopības virziena studentiem. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Lauksaimniecība" laukkopības virziena studentiem. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" laukkopības virziena studentiem.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir izzināt dārzaugu daudzveidību, to audzēšanas un izmantošanas īpatnības. Studenti iepazīst nozares stāvokli Latvijā un ārpus tās, apgūst dārzaugu bioloģiju kopsakarā ar ekoloģisko apstākļu nodrošinājumu. Apgūst prasmi zinātniski vadīt dārzaugu audzēšanas tehnoloģiskos procesus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par dārzaugu – augļaugu, dārzeņu un krāšņumaugu daudzveidību Latvijā un pasaulē, to izmantošanu daudzveidīgiem mērķiem, apgūst nozīmīgāko dārzaugu pavairošanas un ražošanas tehnoloģijas saistībā ar ekoloģisko apstākļu nodrošināšanu;
• prasmes agronomiski vadīt dārzaugu šķirņu audzēšanas tehnoloģiskos procesus;
• kompetence izvērtēt dažādu dārzaugu sugu un šķirņu audzēšanas tehnoloģiskos procesus saistībā ar audzēšanas mērķi un apstākļiem.

Kursa plāns

1 Lekc. Augļaugi Latvijā un p. Lab.d. Augļaugu vainaga, sakņu sistēmas uzbūve, stumbra anatomiskā uzbūve.
2 Lekc. Augļaugu pavairošana. Prakt. d. Augļaugu pavairošana. Spraudeņi.
3 Prakt.d. Augļaugu pavairošana. Potēšana.
4 Lab. d. Augļaugu stādu kvalitāte. Lekc. Augļu un ogu dārzu ierīkošana.
5 .Lab.d. Augļaugu pumpuri. Augļaugu ražošanas potenciāla noteikšana.
6 Lekc. Augļu kultūru audzēšanas īpatnības. Ogu kultūru un netradicionālo augļaugu audzēšanas īpatnības.
7 Prakt .d. Augļu/ogu saimniecības saimnieciski ekonomiskais plāns.
8 Prakt. d. Augļu koku un ogulāju veidošana.
9 Kontroldarbs par augļkopības daļu. Lekc. Dārzeņi Latvijā un pasaulē.
10 Lab.d. Dārzeņu sēklas.
11 Lab.d. Dārzeņu sēklas.
12 Prakt. d. Tehnoloģiskās kartes izstrāde konkrētas dārzeņu kultūras ražošanai.
13 Kontroldarbs par dārzeņkopības daļu. Lekc. Daiļdārzkopība Latvijā un pasaulē.
14 Lekc. Bioloģiskās dārzkopības īpatnības.
15 Lab. d. Netradicionālie dārzaugi, garšaugi un dekoratīvie augi.
16 Kontroldarbs Daiļdārzkopībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti un aizstāvēti visi praktiskie un laboratorijas darbi, sekmīgi uzrakstīti 3 kontroldarbi. Ieskaites atzīmi veido vidējā atzīme no kontroldarbiem. Studenti izstrādā kursa darbu 1 KP apjomā.

Pamatliteratūra

1. Intensīvās augļkopības rokasgrāmata / M. Skrīvele, L. Ikase, E. Kaufmane u.c. Dobele: Valsts DSIS, 2000. 281 lpp.