Kursa kods LauZ3085

Kredītpunkti 3

Zirga un jātnieka sagatavošanas pamati

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības zinātneLopkopība48321628/10/2011Agrobiotehnoloģijas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Iveta Kļaviņa

Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā

Piezīmes

Izvēles studiju kurss Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības un Veterinārmedicīnas fakultāšu pamatstudiju studentiem.

Kursa anotācija

Studenti tiek iepazīstināti ar jātnieku sagatavošanas principiem, līmeņiem un būtiskākajiem ietekmējošiem faktoriem, atsevišķi apskatot jātnieka uzsēdi un tās nozīmi, kā arī pamata vadības līdzekļus. Uzmanība tiek pievērsta zirgu mācīšanās nosacījumiem, sagatavošanas principiem un līmeņiem, ietverot kumeļa un jaunzirga sākotnējo apmācību, zirga sagatavošanu zem segliem darbam manēžā, ar kavaletēm, pāri šķēršļiem un apvidū. Studenti apgūst prasmi izvēlēties un pareizi pielāgot darbam ar zirgu nepieciešamo inventāru, atkarībā no veicamā uzdevuma.

Rezultāti

Zināšanas zirga mācīšanās teorijas pamatos, kā arī par zirga sagatavošanas principiem un līmeņiem, ietverot kumeļa un jaunzirga sākotnējo apmācību, zirga sagatavošanu zem segliem darbam manēžā, ar kavaletēm, pāri šķēršļiem un apvidū. Izpratne par jātnieka sagatavošanas līmeņiem, uzsēdes nozīmi darbā ar zirgiem.
Studenti apgūst prasmi izvēlēties un pielāgot konkrētajam uzdevumam darbā ar zirgu atbilstošu inventāru, ievērojot arī zirga eksterjera īpatnības; izveidot un attīstīt pareizu uzsēdi, saskatīt, analizēt un labot savas un citu jātnieku uzsēdes kļūdas, kā arī pielietot pamata vadības līdzekļus atkarībā no uzdevuma un situācijas.
Studiju kursa noslēgumā students ir kompetents iegūtās zināšanas un prasmes par zirga un jātnieka pamatsagatavošanu pielietot savā tālākajā darbībā.

Kursa plāns

1 Jātnieka sagatavošana, vispārīgs raksturojums, specifika un ietekmējošie faktori.
2 Cilvēka kustības, to norise. Kustību fizioloģija.
3 Jātnieka uzsēde. Jātnieka stāvoklis zirgā. Ķermeņa līdzsvarošana iekļaujoties zirga kustībās.
4 Biežāk sastopamās uzsēdes problēmas, cēloņi un risinājumi.
5 Zirga vadības līdzekļi.
6 1. kontroldarbs - par 1. līdz 5. tēmām. Zirga mācīšanās teorija.
7 Zirgu sagatavošanas principi un sistēmas.
8 Zirga sagatavošanai un jāšanai nepieciešamais inventārs, tā izvēle un pielāgošana zirgam.
9 Kumeļa sākotnējā sagatavošana. Jaunzirga pamatsagatavošana.
10 2. kontroldarbs - par 6. - 9. tēmām. Zirga sagatavošana zem segliem. Darbs ar zirgu manēžā.
11 Darbs ar kavaletēm. Brīvās kustības, darbs kordā, darbs zem jātnieka.
12 Darbs pāri šķēršļiem. Lekšanas principi, brīvās kustības pār šķēršļiem, lekšana zem jātnieka.
13 Darbs apvidū.
14 3. kontroldarbs - par 10. - 13.tēmām.
15 Zirga sagatavošana dalībai sacensībās.
16 Gala ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt sekmīgi uzrakstītiem vai mutiski atbildētiem kontroldarbiem un nokārtotai gala ieskaitei ar atzīmi.

Mācību pamatliteratūra

1. The Principles of Riding. German National Equestrian Federation. Buckingham: Kenilworth Press, 2005. 192 p.
2. Von Dietze S. Balance in Movement. The Seat of the Rider. London: J. A. Allen & Co, 2010. 224 p.
3. Klimke R., Klimke I. Basic Training of the Young Horse. Vermont: Trafalgar Square Publishing, 2006. 208 p.

Papildliteratūra

1. Диллон Д.М. Конный спорт. Техника и стиль прыжка. Москва: Аквариум ЛТД, 2002. 160 с. тр.
2. Климке И., Климке Р. Кавалетти. Выездка и прыжки. Москва: Аквариум ЛТД, 2002. 208 с.тр.
3. Schroffle D. S. Pferde longieren. Stuttgart: Kosmos, 2000. 128 S.