Kursa kods LauZ3069

Kredītpunkti 1

Inženierdarba pamati I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaLauksaimniecības inženierzinātne168816/03/2011Spēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilmārs Dukulis

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel: mācību līdzeklis. – Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp.
2. Prezentēšana: mācību līdzeklis [kompaktdisks]. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kurss aplūko inženierdarba specifiku, inženieruzdevumu risināšanas stratēģiju un metodes, inženierdarba racionālu organizāciju, kā arī darbu noformēšanas noteikumus un iegūto zināšanu praktisko pielietojumu ar specialitāti saistīta inženierdarba izpildē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par sistēmisko pieeju inženieruzdevumu risināšanā, pētīšanas metodēm un paņēmieniem, teorētisko un empīrisko pētījumu veikšanu, pētījumu rezultātu ieguves, apstrādes un novērtēšanas metodēm; prasmes izvēlēties pētījuma tematu, izvirzīt pētījuma mērķi un hipotēzi, meklēt un apstrādāt informāciju, izvēlēties piemērotu pētījumu metodiku un to realizēt, noformēt pētījuma pārskatu un to prezentēt; kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, veikt ar specialitāti saistītas problēmas izpēti un dot savu risinājumu, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa plāns

1 Inženieris un inženierdarbs. Inženierdarba saturs.
2 Zinātniskā darba atšķirība no inženierdarba. Pētniecības līmeņi. Zinātņu nozaru klasifikācija.
3 Inženieruzdevumu risināšanas vispārīgā stratēģija. Inženierprāta tipi.
4 Inženierpētījumu organizēšana. Pētīšanas metodes un paņēmieni.
5 Pētījumu temata izvēles kritēriji.
6 Sistēmas un to analīze inženierdarbā. Sistēmu pazīmes, struktūra un veidi.
7 Sistēmas un apkārtējā vide. Sistēmu hierarhija. Saites sistēmās.
8 Tehniskās sistēmas, to klasifikācija un īpatnības.
9 Inženierdarbs kā sistēma.
10 Inženierdarba algoritma sastādīšana. Inženierdarba kā sistēmas shēmas izveide.
11 Sistemātiskā pieeja inženieruzdevumu risināšanā. Sistēmanalīzes principi.
12 Uzdevuma noskaidrošana un mērķa formulēšana.
13 Informācijas avoti. Informācijas meklēšana. Literatūras anotatīvais apraksts.
14 Informācijas apstrāde.
15 Analītiskā apskata sagatavošana.
16 Hipotēzes izstrādāšana un darba virziena pamatošana. Alternatīvu ģenerēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti visi praktiskie darbi; sekmīgi izpildīti četri kontroldarbi. Katrs kontroldarbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. Kontroldarbus var pildīt tikai norādītajos laikos. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Dukulis I. Lekcijas TF studentiem inženierdarba pamatos (2011) [tiešsaiste]. [skatīts 25.11.2011.] Pieejamas: http://www.llu.lv/tf/Ilmars_Dukulis/idp.htm
2. Garrison, Ervan G. A history of engineering and technology: artfull methods. – 2nd ed. – CRC Press ltd., 2004. 348 p. (Pieejama pie kursa mācībspēka)
3. Holman J.P. Experimental methods for engineers: 6th edition. – McGraw-Hill, Inc., 2005. – 616 p. (Pieejama pie kursa mācībspēka).