Kursa kods LauZ3053

Kredītpunkti 3

Laukkopība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneLaukkopība48163222/03/2011Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof. (Emeritus)

Maija Ausmane

Lauksaimniecības doktors

author asoc. prof. (Emeritus)

Andris Bērziņš

Lauksaimniecības doktors

Papildliteratūra

1. Lapiņš D., Kažotnieks J. Augsnes apstrāde. Ozolnieki: LLKC, 1998., 97 lpp.
2. Riekstiņš A. Laukkopība. Talsi: Valsts Graudaugu selekcijas institūts, 2008., 416 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro Apgāds. ISSN 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO. 2004-, ISSN 1691-1598

Piezīmes

Obligātais kurss LF studiju programmai Profesionālais bakalaurs "Lauksaimniecība" ar specializāciju laukkopība un dārzkopība un Akadēmiskās un profesionālās studiju programmas "Lauksaimniecība" spec. laukkopība, dārzkopība un uzņēmējdarbība lauksaimniecībā.

Kursa anotācija

Studenti apgūst zināšanas par laukkopību kā zinātni, pētniecības objektu un metodēm. Kursā iekļauti: zemkopības likumi; augu dzīves faktori, to praktiskās regulēšanas iespējas laukkopībā; nezāļu bioloģiskās īpatnība un klasifikācija; lauku un ražas nezāļainības novērtēšana, nezāļu ierobežošana; kultūraugu maiņas, augsekas un zemkopības sistēmas; kultūraugu vieta augsekā; augseku ieviešana un apgūšana,; augsnes apstrādes pamatojums; augsnes apstrādes veidi, paņēmieni, sistēmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti gūst zināšanas un spēj parādīt šo zināšanu kritisku izpratni par lauksaimniecības zinātniskajiem pamatiem, kultūraugu maiņu, nezāļu sugām, to bioloģiskajām īpatnībām un ierobežošanu, augsnes apstrādi, laukkopības sistēmām. Apgūst prasmes pazīt nezāļu sugas, novērtēt sējumu nezāļainību, izvēlēties optimālākos nezāļu ierobežošanas paņēmienus. Prot novērtēt kultūraugu maiņas nepieciešamību un plānot augsnes apstrādi. Spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus dažādos apstākļos. Studenti būs kompetenti vadīt darbus laukkopībā vai sniegt konsultācijas zemniekiem par laukkopības jautājumiem.

Kursa plāns

1 Ievads studiju kursā. Laukkopības likumi.
2 Augu dzīves faktori, to regulēšana laukkopībā
3 Nezāles, to klasifikācijas principi.
4 Nezāļu izplatības cēloņi.
5 Nezāļu kaitīgums, izplatības ierobežošana.
6 Herbicīdi, to iedalījums, grupu raksturojums.
7 Herbicīdu pielietošana izplatītāko laukaugu sējumos.
8 Augsekas. Augseku teorētiskie pamati.
9 Svarīgāko kultūraugu vieta augsekā. Augseku projektēšana.
10 Kultūraugu maiņas variantu agroekonomiskā efektivitāte.
11 Augsnes apstrādes teorētiskie pamati.
12 Augsnes apstrādes veidi un paņēmieni.
13 Augsnes apstrādes sistēmas.
14 Augsnes apstrādes kvalitātes vērtēšana.
15 Saimniecības situācijas izpēte. Bruto peļņas aprēķini laukkopībā.
16 Laukkopības sistēmas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti kontroldarbi, apgūtas visas laboratorijas darbu tēmas,izstrādāts un sekmīgi novērtēts kursa darbs akadēmiskās un profesionālās studiju programmas "Lauksaimniecība" visu spec. studentiem, un kursa projekts Profesionālās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" ar specializāciju laukkopība.

Pamatliteratūra

1. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Ozolnieki: LLKC, 2000., 247 lpp.
2. Klovāns J., Kroģere R., Pogodins S., Rubenis J. Zemkopība. Rīga: Zvaigzne, 1983., 290 lpp.