Kursa kods LauZ3031

Kredītpunkti 2

Fitopatoloģija

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums27.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa anotācija

Studiju mērķis ir izprast jēdzienu augu slimība, iepazīties ar slimību cēloņiem un to ierosinātājiem (sēnes, vīrusi, baktērijas u.c.). Izprast likumsakarības, kas nosaka slimību attīstību un vides ietekmi. Studē inficēšanās procesu, tā etapus. Iepazīst nozīmīgākās kultūraugu slimības, to ierosinātājus, slimību simptomus, attīstības ciklu un ierobežošanas iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par augu slimību cēloņiem un to ierosinātājiem, kā arī vides ietekmi uz slimību attīstību. Zina nozīmīgākās un Latvijā izplatītākās lauksaimniecības kultūraugu slimības.
Studenti prot atpazīt slimības, prot raksturot to ierosinātājus, pārzin augu slimību epidemioloģijas pamatus.
Ir kompetenti novērtēt slimību postīgumu, izprot nozīmīgāko slimību attīstības ciklus un ir spējīgi apzināt slimību izplatības riskus konkrētā situācijā. Spēj integrēt zināšanas par augu slimībām ar prakstisko agronomiju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Jēdziens par augu slimībām. Fitopatoloģijas saistība ar citām zinātnes nozarēm un praksi. Zudumi augu slimību rezultātā.
2 Parazītisma un patogenitātes jēdziens
3 Slimību klasifikācija. Parazitārās un neparazitārās slimības.
4 Sēnes kā augu slimību ierosinātāji.
5 Baktērijas kā augu slimību ierosinātāji.
6 Vīrusi kā augu slimību ierosinātāji.
7 Inficēšanās procesa norise, tā nozīmīgākie etapi, saistība ar vides apstākļiem.
8 Jēdziens par rezistenci.
9 Augu slimību diagnostika un uzskaite.
10 Augu slimību epidemioloģijas pamati.
11 Sniega pelējums. Nozīmīgākās graudzāļu sakņu un stiebra pamatnes slimības.
12 Labību slimības.
13 Rapša slimības.
14 Kartupeļu slimības.
15 Dārzeņu slimības.
16 Augļu koku un ogulāju slimības.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Laboratorijas darbu nostrādāšana un atbildēšana. Sekmīgi uzrakstīti 4 kontroldarbi patstāvīgā darba laikā.
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Augu slimības/B.Bankinas redakcijā. Jelgava, 2003. 247 lpp.
2. Bankina B., Bimšteine G. Praktikums vispārējā augu patoloģijā. Jelgava: LLU, 2010. 24 lpp.

Papildliteratūra

1. Agrios G. N. Plant pathology. 4th ed. Academic Press, INC, 1997. 635 lpp.
2. Schumann G.L., D'Arcy C. J. Essential Plant Pathology. The American Phytopathological Society. 2006.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Dārza Pasaule. Rīga : Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.

Piezīmes

Obligāts Lauksaimniecības bakalaura programmā laukkopības un dārzkopības specializācijā un profesionālā bakalaura programmā laukkopības un dārzkopības specializācijā.