Kursa kods LauZ3028

Kredītpunkti 2

Entomoloģija

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums12.09.2014

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Jānis Gailis

Dr. agr.

author viesdoc.

Elga Plīse

Dr. biol.

Kursa anotācija

Lauksaimniecības entomoloģijas kursā studenti apgūst nozīmīgāko kultūraugu kaitēkļu taksonomiju, bioloģiju, ekoloģiju un ierobežošanas pasākumus. Mācību priekšmetā iepazīst arī svarīgākās derīgo organismu sistemātiskās grupas un to izmantošanas iespējas kultūraugu kaitēkļu ierobežošanai. Studenti iepazīst svarīgāko kultūraugu kaitēkļu kompleksus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par kultūraugu kaitēkļu taksonomiju, bioloģiju, ekoloģiju un ierobežošanas pasākumiem. Zina nozīmīgākos un Latvijā izplatītākos lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļus un to radītos bojājumus. Studenti prot atpazīt kaitēkļus un to radītos bojājumus uz kultūraugiem, pārzina kultūraugu kaitēkļu bioloģiju un ekoloģiju. Ir kompetenti novērtēt kaitēkļu radītos bojājumus, izprot nozīmīgāko kaitēkļu savairošanās riskus un ierobežošanas nepieciešamību konkrētā situācijā. Spēj integrēt zināšanas par augu kaitēkļiem ar praktisko agronomiju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads entomoloģijā, kukaiņu anatomija.
2 Kukaiņu vairošanās un individuālā attīstība, kukaiņu daudzveidība un sistemātika.
3 Kukaiņu ekoloģija.
4 Kukaiņu uzskaites un pētīšanas metodes.
5 Polifāgie kaitēkļi.
6 Labību kaitēkļi.
7 Tauriņziežu kaitēkļi.
8 Krustziežu kaitēkļi.
9 Dārzeņu un linu kaitēkļi (1. daļa).
10 Dārzeņu un linu kaitēkļi (2. daļa).
11 Augļkoku kaitēkļi (1. daļa).
12 Augļkoku kaitēkļi (2. daļa).
13 Ogulāju kaitēkļi (1. daļa).
14 Ogulāju kaitēkļi (2. daļa).
15 Siltumnīcu un noliktavu kaitēkļi.
16 Krāšņumaugu kaitēkļi, noderīgie kukaiņi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Laboratorijas darbu nostrādāšana, sekmīga viena kontroldarba nokārtošana, ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Priedītis A. Kultūraugu kaitēkļi. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 296 lpp.
2. Priedītis A. Derīgie savvaļas dzīvnieki un to izmantošana augu aizsardzībā. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs. Mācību metodiskā darba nodaļa, 1997. 112 lpp.
3. Plīse E. Augļu koku un ogulāju kaitēkļi. Jelgava: LLU, 2002. 48 lpp.
4. Plīse E. Krāšņumaugu kaitēkļi. Jelgava: LLU, 2001. 332 lpp.

Papildliteratūra

1. Gullan P.J., Cranston P.S. The insects: an outline of entomology. Great Britain at the Alden Press, Oxford, 1998. 491 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598
3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457

Piezīmes

Obligāts LF akadēmiskajā studiju programmai Lauksaimniecība laukkopības un dārzkopības specialitātes studentiem un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai Lauksaimniecība.