Kursa kods LauZ3023

Kredītpunkti 1

Ģenētika un dārzaugu selekcija

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums28.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Kaspars Kampuss

Dr. agr.

author asoc. prof. (Emeritus)

Mintauts Āboliņš

Dr. agr.

Kursa anotācija

Kursa darbā studenti apkopo studiju procesā iegūtās zināšanas un mācas tās pielietot praktiski. Studenti nostiprina zināšanas par augu iedzimtību un mainību, jaunu šķirņu veidošanas likumībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Nostiprinātas zināšanas par dārzaugu selekcijas pamatiem – ģenētiku, selekcijas procesu, pašapputes un svešapputes augu selekcijas īpatnībām, selekcijas metodēm un īpatnējo selekciju – kursa darba literatūras apskata daļa;
2. Prasmes sastādīt dārzaugu selekcijas plānu, izvērtēt dažādu selekcijas metožu pielietojumu augstvērtīgu šķirņu ieguvē – kursa darba eksperimentālā daļa;

3. Kompetences patstāvīgi studēt un apkopot informāciju, sagatavot prezentācijas, kā arī pamatot savus lēmumus un argumentēt viedokli – kursa darba aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa darba plāna paraugs:
Ievads (kultūrauga nozīme, ražošana, problēmas, selekcijas iespējas, darba mērķis un uzdevumi).
1. Literatūras apskats
• Selekcijai izvēlētā kultūrauga botāniskās sistemātikas un izcelsmes izpēte.
• Selekcijas galveno virzienu un šķirnes modeļa izstrāde – parādot, piemēram, auga lielumu, ziedu vai augļu krāsu, ražību un izturību pret vides faktoriem u.c.
• Dotā auga kultivēšanas un selekcijas vēstures izpēte, mūsdienu sasniegumi selekcijā.
• Selekcijā izmantojamā izejmateriāla raksturojums (sugas, šķirnes, potcelmi).
• Iespējamo selekcijas metožu apraksts izvēlētam kultūraugam (hibridizācija, mutaģenēze, poliploīdija u. c.)..
2. Eksperimentālā daļa
• Vecākaugu pāru izvēle un detāla hibridizācijas metodika; vēlami attēli par zieda uzbūvi, krustošanu un apputi.
• Hibridizācijas plāns (tabulas veidā), dot pāru, salikto krustošanu un atkrustošanu.
Tabulā parādīt: Mātes auga vērtīgās un nevēlamās īpašības, pazīmes, ko vēlams nodot; Tēva auga vērtīgās un nevēlamās īpašības, pazīmes ko vēlams nodot; Krustošanas mērķis- paredzamās vērtīgās
Īpašības. Tabulā parādīt izvēlēto krustošanas veidu un ierakstīt ģenētiskā materiāla sadalījumu pa vecākaugiem, %
• Selekcijas materiāla vērtēšana.
• Jauno hibrīdu un šķirņu audzētavas, šķirņu salīdzinājumi, SIN un AVS testi, šķirnes reģistrācija.
Secinājumi. Jāraksta konkrēti par savu eksperimentu

Literatūra: vismaz 10 literatūras avoti, izmantojot galvenokārt zinātniskus rakstu krājumus un rakstus no zinātniskām konferencēm.
Kursa darba aizstāvēšanai jāsagatavo 7-8 min. prezentācija.
Kursa darba tēmu piemēri
1. Kraupja izturīgu ābeļu šķirņu selekcija Latvijā.
2. Latvijas klimatam piemērotu saldo ķiršu selekcija.
3. Ziemas bumbieru selekcija.
4. Mājas plūmju selekcija.
5. Diploīdo plūmju šķirņu selekcija.
6. Latvijas klimatam piemērotu aprikožu šķirņu selekcija.
7. Persiku šķirņu selekcija.
8. Vīnogu selekcija.
9. Ogulāju (jāņogu, upeņu, aveņu, kazeņu u.c.) selekcija.
10. Dažādu dārzeņu selekcija.

11. Puķu un dekoratīvo augu selekcija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts, iesniegts un aizstāvēts kursa darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa darbs tiek izstrādāts patstāvīgi, konsultējoties ar mācībspēku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darbs tiek iesniegts rakstiski un aizstāvēts diskusijas veidā. Uz aizstāvēšanu jāsagatavo 7-8 min. prezentācija. Studentam jāspēj atbildēt uz jautājumiem, diskutēt par doto tēmu un pamatot savu viedokli.

Pamatliteratūra

1. Misiņa M., Loža V. Ģenētika ar selekcijas pamatiem. Rīga, 1991. 397 lpp.
2. Raipulis J. Ģenētikas pamati. Rīga: RaKa, 2002. 250 lpp.
3. Āboliņš M. Ģenētikas praktikums. Jelgava: LLU. 1997. 225 lpp.

4. Fruit Breeding. Vol. I: Tree and Tropical Fruit. Ed. by J. Janic and J. Moore. New York etc. : John Wiley and Sons, 1996. 616 p.

Papildliteratūra

1. Brown J., Caligari P. An Introduction to Plant Breeding. Oxford: Blackwell Publishing. 2009. 209 p
2.Plant Breeding. J.Brown., P.Caligari, H.Campos. Wiley Blackwell, 2014. 278 p.
3.Fruit Breeding. Vol. I: Tree and Tropical Fruit. Ed. by J. Janic and J. Moore. New York etc.: John Wiley and Sons, 1996. 616 p.
4.Plant Biotechnology and Genetics. C. Neal Stewart Jr., Wiley. 2008.
Pieejams LLU FB abonētajā datubāzē eBook Academic Collection (EBSCOhost) http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=233078&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_C1

5.Biotechnology. Applying the Genetic Revolution. David P. Clark, Nanette J. Pazdernik. Elsevier, 2009.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Acta Horticulturae ISSN 0567-7572.

2. Plant Breeding. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0179-9541. ISSN (electronic): 1439-0523. 2. Euphytica Published by Springer. ISSN (printed): 0014-2336. ISSN (electronic): 1573-5060. Pieejams LLU FB abonētajā datubāze SpringerLink http://www.springerlink.com/content/0014-2336/

Piezīmes

Obligāts kursa darbs profesionālās bakalaura studiju programmas “Lauksaimniecība”, kvalifikācija agronoms ar specializāciju dārzkopībā, studentiem.