Код курса LauZ3014

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса28.10.2011

Разработчик курса

author

Ieva Žukauska

Учебная литературa

1. Rubine H., Eniņa V. Ārstniecības augi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 343 lpp.
2. Žukauska I. Netradicionālā dārzkopība: [elektroniskais resurss]. Studiju materiāls. Jelgava: LLU, 2008. 123 lpp.
3. Žukauska I. Garšaugu ģenētiskie resursi Latvijā. Agronomijas vēstis Nr.10. LLU, 2008. 241.-247. lpp.
4. Raipulis J., Matjukova N. Šitakē sēnes grāmata. Rīga: Rota, 1999. 94 lpp.

Дополнительная литература

1. Jurkovska E. Bioloģisko preparātu ietekme uz rozmarīna spraudeņu apsakņošanās kvalitāti: zinātniskais darbs bakalaura grāda ieguvei. Latvijas Lauksaimniecības universitātē Agrobioloģijas institūts, zin.vad.I. Žukauska. 2011.
2. Bozule J. Piparmētru morfoloģiskā daudzveidība: zinātniskais darbs bakalaura grāda ieguvei. Latvijas Lauksaimniecības universitāte Agrobioloģijas institūts, zin.vad. I.Žukauska. Jelgava. 2010. 49 lpp.
3. Peter V. Handbook of herbs ahd spices. Vol 3. Cambridge: Woodhead Publishing; Boca Raton: CRC Press, 2003. 537 p.

Периодика и другие источники информации

1. Dārza Pasaule.Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.