Kursa kods LauZ3014

Kredītpunkti 2

Netradicionālā dārzkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums28.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Ieva Žukauska

Mg. paed.

Kursa anotācija

Aromātiskie un ārstniecības augi kā svarīgs savvaļas un kultivēto augu ģenētisko resursu saglabāšanas un izpētes objekts. Ģenētisko resursu saglabāšanas metodes. Botāniskā klasifikācija. Agro-bioloģiskais un saimnieciskais raksturojums. Ģeneratīvā un veģetatīvā pavairošana. Aromātisko un ārstniecības augu kultivēšana. Ekonomiskie un ekoloģiskie nosacījumi kvalitatīvas produkcijas ieguvei. Ievākšana, sagatavošana uzglabāšanai un realizācijai. Kultivējamo sēņu, netradicionālo dārzeņu, pārtikā izmantojamo ziedu bioloģiskās īpatnības un ekoloģiskās prasības. Audzēšanas metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par garšaugu, aromātisko un ārstniecības augu, kultivējamo sēņu un netradicionālu dārzeņu bioloģiskajām īpatnībām, ekoloģiskajām prasībām, produkcijas ražošanas metodēm, nepieciešamajiem resursiem, ekonomiskajiem rādītājiem;
• prasmes aprēķināt nozarei nepieciešamos resursus, netradicionālās saimniekošanas attīstību raksturojošos ekonomiskos rādītājus;
• kompetence izvērtēt ekonomiskos un ekoloģiskos apstākļus un izvēlēties piemērotāko specializācijas virzienu konkrētā saimniecībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Netradicionālā dārzkopības nozare kā viens no netradicionālās lauksaimniecības virzieniem.
2 Aromātiskie un ārstniecības augi kā svarīgs savvaļas un kultivēto augu ģenētisko resursu saglabāšanas un izpētes objekts
3 Garšaugi, to vēsturiskā attīstība un izplatība. Saimnieciskā nozīme pasaulē un Latvijā.
4 .Aromātisko un ārstniecības augu agro-bioloģiskais un saimnieciskais raksturojums.
5 Aromātisko un ārstniecības augu audzēšanas vispārpieņemtās metodes. 1. kontroldarbs.
6 Garšaugu un ārstniecības augu ievākšana, sagatavošana uzglabāšanai un izmantošana.
7 Garšaugu audzēšanas netradicionālie paņēmieni laukā un telpā.
8 Garšaugu un ārstniecības augu agro-bioloģisko prasību nodrošināšana komercdārzos.
9 Garšaugu izmantošanas daudzveidība. 2. kontroldarbs.
10 Netradicionāli dārzeņi, bioloģiskais un botāniskais raksturojums, ķīmiskais sastāvs, uzturvērtība.
11 Audzēšanas vispārīgie principi un priekšnoteikumi.
12 Ražas novākšana un realizācija. Ekonomiskais pamatojums.
13 Ēdamie ziedi, to audzēšanas, ievākšanas, uzglabāšanas un pielietojuma specifika. 3. kontroldarbs.
14 Kultivējamās sēnes, to saimnieciski ekonomiskā nozīme. Sēņu tirgus raksturojums un attīstības perspektīvas.
15 Audzēšanas pamattehnoloģijas. Ražošanas dinamika.
16 Sēņu attīstībai nepieciešamie apstākli un to nodrošināšana dažādās audzēšanas tehnoloģijās. 4. kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitīt kontroldarbi par programmā ietvertām tēmām, ieskaitīti praktiskie darbi un semināri , ieskaite ar pozitīvu vērtējumu.

Pamatliteratūra

1. Rubine H., Eniņa V. Ārstniecības augi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 343 lpp.
2. Žukauska I. Netradicionālā dārzkopība: [elektroniskais resurss]. Studiju materiāls. Jelgava: LLU, 2008. 123 lpp.
3. Žukauska I. Garšaugu ģenētiskie resursi Latvijā. Agronomijas vēstis Nr.10. LLU, 2008. 241.-247. lpp.
4. Raipulis J., Matjukova N. Šitakē sēnes grāmata. Rīga: Rota, 1999. 94 lpp.

Papildliteratūra

1. Jurkovska E. Bioloģisko preparātu ietekme uz rozmarīna spraudeņu apsakņošanās kvalitāti: zinātniskais darbs bakalaura grāda ieguvei. Latvijas Lauksaimniecības universitātē Agrobioloģijas institūts, zin.vad.I. Žukauska. 2011.
2. Bozule J. Piparmētru morfoloģiskā daudzveidība: zinātniskais darbs bakalaura grāda ieguvei. Latvijas Lauksaimniecības universitāte Agrobioloģijas institūts, zin.vad. I.Žukauska. Jelgava. 2010. 49 lpp.
3. Peter V. Handbook of herbs ahd spices. Vol 3. Cambridge: Woodhead Publishing; Boca Raton: CRC Press, 2003. 537 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dārza Pasaule.Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.

Piezīmes

Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība”, agronoms ar specializāciju dārzkopībā pilna laika studijās; Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Lauksaimniecība” agronoms ar specializāciju dārzkopībā pilna un nepilna laika studijās.