Kursa kods LauZ3005

Kredītpunkti 2

Lauksaimniecības likumdošana

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības zinātne (nav zn)32161609/12/2014Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dzidra Kreišmane

Lauksaimniecības doktors

author viesdoc.

Linda Siliņa

Ekonomikas doktors

Papildliteratūra

1. Normatīvie akti par savstarpējo atbilstību: [tiešsaiste] [skatīts 21.09.2011.]. Pieejams: http://www.zm.gov.lv/?sadala=1827
2. Normatīvie akti augkopības nozarēm: [tiešsaiste] [skatīts 21.09.2011.]. Pieejams: http://www.zm.gov.lv/?sadala=352.
3. Kooperatīvo sabiedrību likums: [tiešsaiste] [skatīts 21.09.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=47009

Piezīmes

Obligāts studiju kurss LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Lauksaimniecība” pilna un nepilna laika studentiem.

Kursa anotācija

Vispārējā daļā studenti iegūst izpratni par likumdošanas procesu Latvijā, par sabiedrības iespēju iesaistīties un ietekmēt to. Uzņēmējdarbību ietekmējošā vispārējā normatīvo dokumentu bāze, finanšu jautājumus ietekmējošie normatīvi, lauksaimniecības uzņēmuma darbībai saistošie reglamentējumi. LV un ES likumdošanas process lauksaimniecībā un normatīvo dokumentu izstrādāšanas kārtība. L/s biedrību iespēja ietekmēt šo procesu. Augkopības un lopkopības nozares un pārtikas drošību regulējošie normatīvie dokumenti. Savstarpējā atbilstība un atbalsata maksājumus regulējošie normatīvie dokumenti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: iegūt zināšanas par uzņēmējdarbības vispārīgajām prasībām lauksaimniecības uzņēmumā, lauksaimniecību regulējošo normatīvo dokumentu izstrādāšanas un apstiprināšanas gaitu, iesaistīto pušu atbildību un iespējām, galvenajām normatīvajos dokumentos noteiktajām normām.
• Prasmes: prast orientēties normatīvo dokumentu klāstā un lietot tos konkrētās situācijās lauksaimniecības produkcijas ražošanas un aprites procesā, kā arī uzņēmumu attīstības iespēju izmantošanai.
• Kompetence: novērtēt lauksaimnieciskās ražošanas un produkcijas aprites procesa dažādo posmu un darbību atbilstību normatīvajiem dokumentiem

Kursa plāns

1 Uzņēmējdarbības likumdošanas process: normatīvo dokumentu hierarhija, likumu un MK noteikumu spēkā stāšanās
2 Uzņēmumu reģistrēšanu, dibināšanu un reorganizāciju reglamentējošā tiesiskā bāze.
3 Likumdošana par nodokļiem un nodevām. nodokļu un nodevu sistēma LR, nodokļu maksātāju un admin. tiesības
4 Finanšu uzskaiti un analīzi reglamentējošie dokumenti.
5 Likums Par grāmatvedību. Valsts obligātās sociālās iemaksas, to iemaksas kārtību nosakošie normatīvi.
6 Mikrouzņēmuma nodokļa likums.
7 Darba tiesības reglamentējošā normatīvā bāze. Darba likums.
8 Lauksaimniecības uzņēmumiem saistošie apdrošināšanas normatīvi.
9 Lauksaimniecības nozari reglamentējošie pamata normatīvie dokumenti
10 Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, likuma mērķis un saturs.
11 Savstarpējās atbilstības prasības Latvijā un normatīvo dokumentu ietvars.
12 Augkopības nozares normatīvo aktu bāze
13 Tiesiskais pamats lopkopībai un ciltsdarbam
14 Kvalitātes politika: bioloģisko lauksaimniecību regulējošie ES un LR normatīvie akti
15 Lauksaimniecības atbalstu regulējošie normatīvie dokumenti
16 Traktortehnikas izmantošanu regulējošie normatīvie akti.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Vispārējā likumdošana: akumulējošs studiju kursa vērtējums, kas veidojas no ieskaites darba, pastāvīgiem darbiem, referāta izstrādes un prezentācijas.
2. Nozares likumdošana: akumulējošs studiju kursa vērtējums, kas veidojas no e-studiju vidē izpildīta testa, izpildītiem uzdevumiem praktisko darbu laikā, referāta un tā prezentācijas un kontroldarba.
Ieskaites vērtējums ir vidējā atzīme no 1. un 2. daļas novērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Lauksaimniecības un lauku attīstības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 07.04.2004. Stājas spēkā 24.04.2004. [Skatīts 20.01.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=87480
2. Augu aizsardzības likums. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 388/399 (1449/1460), 30.12.1998., "Ziņotājs", 2, 28.01.1999 labāk Augu aizsardzības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 17.12.1998. Stājas spēkā 13.01.1999. . [Skatīts 20.01.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=51662