Kursa kods LauZ3004

Kredītpunkti 4

Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneLaukkopība64323221/01/2011Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dzidra Kreišmane

Lauksaimniecības doktors

author doc.

Linda Siliņa

Ekonomikas doktors

author vieslekt.

Iveta Kļaviņa

Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā

Papildliteratūra

1. Boļšakovs S. Inovatīvā darbība Latvijā. Rīga: Jumava, 2008. 323 lpp.
2. Hoff, Kjell Gunnar. Biznesa ekonomika /Kjells Gunnars Hofs sadarbībā ar Rasmu Alsiņu; no norvēģu valodas tulkojusi Iveta Medvida. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, (Jelgava: Jelgavas tipogrāfija), 2011. 603 lpp.
3. Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā. Māc. līdz., LLU studentiem un maģistrantiem, tehnikumu audzēkņiem. Jelgava: LLU, 2004. 318 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts „Dienas Bizness.” Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
2. Laikraksts „Saldo” Saldo: Dienas Biznesa bezmaksas pielikums: vērtīgi padomi Tavam biznesam. Rīga: BONNIER SIA, 2005-. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Obligāts studiju kurss Lauksaimniecības fakultātes pamatstudiju programmām „Lauksaimniecība” pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kurss ir veltīts izpratnes veidošanai par uzņēmējdarbības būtību, uzņēmumu veidošanu un to darbības nodrošināšanu. Studiju kurss ir sadalīts divās daļās, kur vispārīgajā daļā ir iekļauti uzņēmējdarbības principi, analizēta uzņēmējdarbības vide, uzņēmuma darbības plānošana, analizēti riska faktori, konkurētspējas aspekti un vadīšanas principi. Speciālajā daļā padziļināti tiek apgūta lauksaimniecības nozarei raksturīgo un specifisko uzņēmumu darba organizācija, to veidošanas priekšnoteikumi, specializācijas izvēle, plānošana, uzņēmējdarbības finansēšana, vadīšana, kooperācijas nozīme.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par uzņēmējdarbības būtību, tās īstenošanas aspektiem un ietekmējošiem faktoriem, uzņēmuma saimnieciskās un finanšu darbības rezultātu novērtēšanas veidiem un konkurētspējas palielināšanas iespējām.
Prasmes un iemaņas biznesa plānu sastādīšanā, uzņēmumu saimnieciskās darbības analīzē un risku novērtēšanā zemnieku saimniecībās. Prot novērtēt sevi uzņēmuma vadītāja statusā un noteikt kritērijus darbinieku atlasei un atalgojumam uzņēmumā.
Kompetence. Studenti ir kompetenti veikt uzņēmuma dibināšanu, noteikt tā darbības raksturu un specializācijas virzienus, izvērtēt biznesa plānu un veikt saimnieciskās darbības analīzi lauksaimniecības uzņēmumā, izvērtēt finanšu un kooperācijas iespējas.

Kursa plāns

1 Uzņēmējdarbības būtība un vēsturiskā evolūcija.
2 Uzņēmējs un uzņēmēja spējas.
3 Uzņēmējdarbības sfēras un veidi
4 Uzņēmējdarbības vide un telpa.
5 Ražošanas resursi un faktori.
6 Uzņēmuma dibināšana un reģistrēšana.
7 Uzņēmuma darbības plānošana un organizēšana
8 Darba atalgojums un darbaspēka vajadzība. Uzņēmuma vadīšana.
9 Banku un citu kredītiestāžu sistēma un loma lauksaimniecības uzņēmējdarbībā
10 Plānošana lauku uzņēmumā un tautsaimniecībā
11 Uzņēmējdarbības projekts, tā sastādīšana un ekonomiskais pamatojums (biznesa plāns).
12 Saimnieciskie un cita rakstura līgumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko darbību, to saturs, juridiskā un ekonomiskā būtī
13 Lauksaimniecības uzņēmumu organizēšana, dibināšana un darbība
14 Kooperācija lauksaimniecībā, tās loma un saimnieciskās darbības pašpārvalde
15 Riska faktori lauksaimnieciskajā ražošanā, preventīvie pasākumi to novēršanā vai mazināšanā
16 Vadīšanas metodes lauksaimniecības uzņēmumā. Darba laiks, darba process, izpildstadija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa apguves gaitā studenti raksta 3 kontroldarbus ar pozitīvu vērtējumu. Studiju laikā ir jāizstrādā un grupā jāprezentē mācībspēku noteiktie patstāvīgie darbi Studiju kurss noslēdzas ar eksāmenu, tā novērtējums ir akumulējoša atzīme

Pamatliteratūra

1. Auziņa A., Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L. Plānošana un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Biznesa augstskola Turība SIA, Rīga, 2004. 144 lpp.
2. Dobele A., Špoģis K., Mihejeva L., u.c. Saimniekošanas mācība. Ozolnieki, Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, 1999. 344.lpp.
3. Vedļa A. Uzņēmējdarbības kurss. Petrovskis &Co, Rīga, 2000. 455 lpp.