Kursa kods LauZ2055

Kredītpunkti 2

Lopkopība

Zinātnes nozareDzīvnieku un piena lopkopības zinātne

Zinātnes apakšnozareLopkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Jonkus

Dr. agr.

author vieslekt.

Lāsma Cielava

Mg. agr.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku un putnu sugām un šķirnēm, to audzēšanas metodēm, turēšanas sistēmām un ciltsdarba organizāciju Latvijā. Kursa laikā tiek sniegts ieskats lopbarības līdzekļu klasifikācijā un dzīvnieku ēdināšanā. Studenti iegūst zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāti, tās novērtēšanas metodēm un analizē galvenos produktivitāti ietekmējošos faktorus. Papildus tradicionālajām lopkopības nozarēm semināros tiek apskatītas arī netradicionālās lopkopības nozares – zvērkopība, briežkopība, netradicionālā putnkopība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku un putnu izcelšanos, bioloģiskajām īpašībām, to audzēšanu, ēdināšanu un turēšanas tehnoloģijām, iegūtās produkcijas daudzuma un kvalitātes vērtēšanas metodēm. Zināšanas tiek vērtētas pēc divu kontroldarbu rezultātiem.
Studenti apgūst prasmi vērtēt notiekošos procesus lopkopībā, dzīvnieku produktivitāti un produkcijas kvalitāti. Iegūst izpratni par barības vielu funkcijām un normēšanas principiem lauksaimniecības dzīvniekiem. Prasmes tiek vērtētas pēc praktisko darbu rezultātiem, tajos izdarītajiem secinājumiem un sniegtajiem skaidrojumiem.
Studenti ir kompetenti novērtēt dažādu dzīvnieku produktivitātes līmeņa atbilstību šķirnes un sugas īpatnībām, kā arī izvērtēt dažādu turēšanas un ēdināšanas risinājumu piemērotību dažādu sugu un šķirņu dzīvniekiem. Kompetence tiek novērtēta pēc praktisko darbu rezultātā izdarītajiem secinājumiem, notiekošo procesu skaidrojumiem un kontroldarbos sniegtajām atbildēm, kā arī pēc izstrādāto un aizstāvēto patstāvīgo darbu rezultātiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lauksaimniecības dzīvnieku pieradināšana, domestikācija un šķirņu daudzveidība.
2. Lopkopības produkcijas veidi, ražošanas apjomi. Lopkopības nozari regulējošā likumdošana.
3. Govkopības stāvolis Latvijā. Ciltsdarbs un tā nozīme lopkopībā.
4. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas pamati, barības līdzekļi un barības vielas. Lopkopībā izmantotās audzēšanas metodes.
5. Piena produktivitāte un kvalitāte, to ietekmējošie faktori.
6. Piena pārraudzība Latvijā. Atražošanas rādītāji piena lopkopībā, to nozīme govju produktivitātes kāpināšanā.
7. Slaucamo un gaļas šķirņu govju turēšanas risinājumi.
1. kontroldarbs. Piena un gaļas govkopība. Govju produktivitāte, turēšanas un ēdināšanas sistēmas.
8. Gaļas govkopība, stāvoklis Latvijā. Liellopu gaļas produktivitāte, to ietekmējoši faktori.
9. Liellopu gaļas kvalitāte un tās novērtēšana. Atražošanas rādītāji gaļas govkopībā.
10. Cūku bioloģiskās īpatnības. Sivēnmāšu auglība, to ietekmējošie faktori.
11. Turēšanas un ēdināšanas organizēšana cūkkopības saimniecībās.
12. Aitkopības produkcija, tās iegūšana un realizācija. Aitu produktivitāte un to ietekmējošie faktori.
13. Kazkopība Latvijā. Kazkopības produkcija, produktivitāte un to ietekmējošie faktori.
14. Putnkopība. Putnu ēdināšana, barības normēšana. Olu ieguve un gaļas kvalitāte.
15. Zirgkopība. Zirgu darba spēju vērtēšanas nozīme.
16. Netradicionālā lopkopība. Dažādu dzīvnieku sugu un šķirņu audzēšanas perspektīvas Latvijā.
2. kontroldarbs. Mazo atgremotāju, mājputnu un zirgu turēšanas un ēdināšanas īpatnības. Netradicionālā lopkopība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešams iegūt sekmīgu vērtējumu 2 kontroldarbos, izstrādāti un ieskaitīti visi praktiskie darbi un 2 patstāvīgie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi studē un apkopo informāciju, sagatavo un prezentē 2 prezentācijas par uzdoto tēmu. Prezentācijas tiek sagatavotas par 2 tēmām – “Dažādu sugu produktīvo dzīvnieku nozares stāvokļa raksturojums Latvijā” un “Netradicionālās lopkopības raksturojums”. Katrs students izvēlas netradicionālās lauksaimniecības dzīvnieku sugu, par ko tiek sagatavota prezentācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Patstāvīgie darbi tiek novērtēti ar atzīmi pēc sagatavotā materiāla prezentācijas. Ieskaitītas ir tikai tās prezentācijas un kontroldarbi, kas novērtēti ne zemāk kā 4 balles.
Katrs praktiskais darbs pēc tā izstrādes tiek novērtēts ar vērtējumu ieskaitīts vai neieskaitīts. Vērtējumu studiju kursā ir iespējams iegūt tad, ja ir izstrādāti un ieskaitīti visi praktiskie darbi.
Studiju procesā ir paredzēti 2 kontroldarbi:
1. Piena un gaļas govkopība. Galvenie produkcijas veidi un to ietekmējošie faktori.
2. Mazo atgremotāju, mājputnu un zirgu turēšanas un ēdināšanas īpatnības. Netradicionālā lopkopība.
Kontroldarbi tiek novērtēti ar atzīmi 10 ballu skalā. Gala vērtējums studējošajiem tiek aprēķināts ņemot vērā patstāvīgo darbu prezentāciju vidējo vērtējumu (50%) un abu kontroldarbu vidējais vērtējumu (50%).

Pamatliteratūra

1. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 171 lpp.
2. Latvietis J. Lopbarība. Jelgava, 2013. 308 lpp.
3. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J. Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp.
4. Norvele G., Kairiša D. Rokasgrāmata aitu audzētājiem. Latvija: Biedrība "Latvijas Aitu audzētāju asociācija", 2011. 97 lpp
5. Skagale G. Dzīvā sēta: cūku, aitu, kazu, trušu un putnu audzēšana. Lauku Avīzes Tematiskā avīze.Nr.1 (174). ISSN: 1407-4338. Rīga: Lauku Avīze, 2010, 64. lpp.
6. Seržāns A. Zirgkopība. – Rīga, 1968 - 222 lpp.

Papildliteratūra

1. Ciltsdarba programmas govkopībā, cūkkopībā, aitkopībā, kazkopībā, zirgkopībā. Pieejams: http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/
2. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā. Jelgava, LLU. 1999.
3. Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībai/ LLKC- Ozolnieki.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
3. Latvijas Lopkopis. Ozolnieki. LLKC izdevums.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles (B daļa) kurss Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmai "Ekonomika" specializācijas virzienam "Agrārā un vides ekonomika”.