Kursa kods LauZ2055

Kredītpunkti 2

Lopkopība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Dzīvnieku un piena lopkopības zinātneLopkopība32161617/03/2015Dzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Jonkus

Lauksaimniecības doktors

author vieslekt.

Lāsma Cielava

Lauksaimniecības zinātņu maģistrs lauksaimniecībā

Papildliteratūra

1. Ciltsdarba programmas govkopībā, cūkkopībā, aitkopībā, kazkopībā, zirgkopībā. Pieejams: http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/
2. Grīslis Z., Garkāvijs F., Sprūžs J. Lopkopība. Rīga: Zvaigzne, 2001. 356 lpp.
3. Matisāns E., Uzuleņš J. Gaļas šķirnes liellopu nozares attīstība Latvijā. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 211 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
3. Agro Pols: informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-8996.

Piezīmes

Obligātais kurss Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes bakalaura studiju programmai "Ekonomika" specializācijas virzienam "Agrārā un vides ekonomika”.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku un putnu sugām un šķirnēm, to audzēšanas metodēm, turēšanas sistēmām un ciltsdarba organizāciju Latvijā. Kursa laikā tiek sniegts ieskats lopbarības līdzekļu klasifikācijā un dzīvnieku ēdināšanā. Studenti iegūst zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāti, tās novērtēšanas metodēm un analizē galvenos produktivitāti ietekmējošos faktorus. Papildus tradicionālajām lopkopības nozarēm semināros tiek apskatītas arī netradicionālās lopkopības nozares – zvērkopība, briežkopība, netradicionālā putnkopība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Studenti iegūst zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku un putnu izcelšanos, bioloģiskajām īpašībām, to audzēšanu, ēdināšanu un turēšanas tehnoloģijām, iegūtās produkcijas daudzuma un kvalitātes vērtēšanas metodēm.
• Studenti apgūst prasmi vērtēt notiekošos procesus lopkopībā, dzīvnieku produktivitāti un produkcijas kvalitāti. Iegūst izpratni par barības vielu funkcijām un normēšanas principiem lauksaimniecības dzīvniekiem.
• Studenti ir kompetenti iegūtās zināšanas pielietot savā profesionālajā darbībā.

Kursa plāns

1 Lauksaimniecības dzīvnieku pieradināšana, domestikācija un šķirņu daudzveidība.
2 Lopkopības produkcijas veidi, ražošanas apjomi. Ciltsdarbs un tā nozīme lopkopībā.
3 Dzīvnieku ēdināšana. Barības vielas, to funkcijas un normēšanas principi lauksaimniecības dzīvniekiem.
4 Govkopības stāvolis Latvijā. Piena produktivitāte, to ietekmējošie faktori.
5 Slaucamo govju ēdināšanas pamati, barības līdzekļi un barības vielas.
6 Piena pārraudzība Latvijā. Atražošanas rādītāji piena lopkopībā, to nozīme govju produktivitātes kāpināšanā.
7 Slaucamo govju turēšanas risinājumi. Piena kvalitāte.
8 Gaļas govkopība, stāvoklis Latvijā. Gaļas produktivitāte, to ietekmējoši faktori.
9 Gaļas šķirņu govju ēdināšana. Liellopu liemeņu klasifikācijas sistēma Latvijā.
10 Ciltsdarba organizēšana gaļas lopkopībā. Atražošanas rādītāji gaļas govju saimniecībās.
11 Cūku bioloģiskās īpatnības. Turēšanas un ēdināšanas organizēšana cūkkopības saimniecībās. Ciltsdarbs cūkkopībā.
12 Tīraudzēšanas un krustošanas izmantošana cūkkopībā. Sivēnmāšu auglība, to ietekmējošie faktori.
13 Aitkopības produkcija, tās iegūšana un realizācija. Aitu produktivitāte un to ietekmējošie faktori.
14 Kazkopība Latvijā. Kazkopības produkcija, produktivitāte un to ietekmējošie faktori.
15 Putnkopība.Putnu ēdināšana, barības normēšana. Olu ieguve un gaļas kvalitāte.
16 Zirgkopība. Zirgu darba spēju vērtēšanas nozīme.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti kontroldarbi, izstrādāti un prezentēti praktiskie darbi.

Pamatliteratūra

1. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 171 lpp.
2. Latvietis J. Lopbarība. Jelgava, 2013. 308 lpp.
3. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J. Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp.
4. Norvele G., Kairiša D. Rokasgrāmata aitu audzētājiem. Latvija: Biedrība "Latvijas Aitu audzētāju asociācija", 2011. 97 lpp.