Kursa kods LauZ2054

Kredītpunkti 2

Augkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

Kursa anotācija

Studenti studiju kursa ietvaros gūst ieskatu par augkopības produkcijas ražošanai pieejamajiem un nepieciešamajiem resursiem pamatnozarēs. Iegūst priekšstatu par augkopības produkcijas ražošanas metodēm, to piemērotību agroklimatiskajiem un augsnes apstākļiem, kā arī savstarpējās atbilstības prasībām. Iegūst priekšstatu par kultūraugu ražu veidojošiem faktoriem: augsnes auglību, barības elementu nodrošināšanu un kaitīgo organismu ierobežošanu augkopībā un dārzkopībā. Gūst ieskatu par kultūraugu izmantošanas daudzveidību un produkcijas kvalitātes nodrošināšanas iespējām

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – vispārīgas zināšanas par augkopības produkcijas ražošanas metodēm, to atbilstību augsnes un agroklimatiskajiem apstākļiem un par augsnes auglības saglabāšanu, kā arī par Latvijā audzēto laukaugu un dārzaugu ražas veidošanos un to izmantošanu kvalitatīvas produkcijas ieguvei;
Prasmes – saprast konkrētajiem apstākļiem atbilstošāko kultūraugu audzēšanas metodi, aprēķināt laukaugu un dārzaugu produkcijas ieguvei nepieciešamās platības un izveidot agrotehnisko pasākumu plānu konkrētu laukaugu un dārzaugu audzēšanai;
Kompetence – priekšstatu līmenī iegūtās zināšanas pielietot savā profesionālajā darbībā.
1. Pārzina augkopības produkcijas ražošanas metodes - 1. kontroldarbs
2. Prasmes pazīt laukaugu un zālaugu sugas un to sēklas – praktiskais darbs
3. Pārzina augsnes auglības, augsekas un augsnes apstrādes aspektus – 2. kontroldarbs
4. Spēj sagatavot prezentāciju un informatīvos materiālus par studenta izvēlētas laukauga vai dārzauga sugas audzēšanas tehnoloģiju – semināra prezentācijas
5. Pārzina laukaugu audzēšana un izmantošanas tehnoloģiju un spēj novērtēt produkcijas kvalitāti, kā arī argumentēt savu viedokli – 3. Kontroldarbs

6. Pārzina dārzaugu audzēšanas, kopšanas un izmantošanas tehnoloģiju, spēj novērtēt to ražu un kvalitāti – 4. kontroldarbs

Kursa saturs(kalendārs)

1 Agrotehnisko pasākumu plāns ziemas kviešu audzēšanai
2 Ziemāju labību un rapša audzēšanas plānojums saimniecībā noteikta produkcijas apjoma ieguvei
3 Agrotehnisko pasākumu plāns vasaras miežu audzēšanai
4 Vasarāju labību audzēšanas plānojums saimniecībā noteikta produkcijas apjoma ieguvei
5 Agrotehnisko pasākumu plāns kartupeļu audzēšanai
6 Kartupeļu audzēšanas plānojums saimniecībā noteikta produkcijas veida un apjoma ieguvei
7 Agrotehnisko pasākumu plāns proteīnaugu audzēšanai
8 Saimniecībā nepieciešamo ganību un sēto zālāju platību aprēķināšana
9 Lopbarības nodrošinājuma plānojums saimniecībā noteikta produkcijas veida un apjoma ieguvei
10 Lauka dārzeņu audzēšanas plāns integrētās audzēšanas sistēmā
11 Lauka un segto platību dārzeņu audzēšanas plānojums saimniecībā noteikta produkcijas apjoma ieguvei
12 Lauka un segto platību dārzeņu audzēšanas plānojums saimniecībā noteikta produkcijas apjoma ieguvei
13 Zemeņu stādījuma ierīkošanas un kopšanas pasākumu plāns
14 Ogaugu produkcijas ražošanas plānojums saimniecībā noteikta produkcijas apjoma ieguvei
15 Ābeļu dārza ierīkošanas un kopšanas pasākumu plāns integrētās audzēšanas sistēmā

16 Augļaugu produkcijas ražošanas plānojums saimniecībā noteikta produkcijas apjoma ieguvei

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi, ko veido:
• semestra laikā sekmīgi izpildīti kontroldarbi;
• praktisko darbu izpilde;
• seminārā sniegtas prezentācijas.
Ir jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem.
Kavēto praktisko darbu izstrāde LLU noteiktā kārtībā, nenokārtoto kontroldarbu atkārtota kārtošana pasniedzēja noteiktā laikā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prezentācija par laukauga vai dārzauga audzēšanas tehnoloģiju.
Literatūras studijas, praktisko darbu rezultātu apstrāde un noformēšana.
Grupu darbs praktisko nodarbību laikā.
Sagatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu un prezentāciju kumulatīvā vērtējuma.

Praktiskie darbi jāizpilda saskaņā ar norādījumiem; novērtējums – ieskaitīts/neieskaitīts

Ir jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem un praktiskajem darbiem.

Pamatliteratūra

1. Augkopība. A. Ružas red. Jelgava: LLU, 2004.. 374 lpp.
2. Bankina B., Gaile Z. Ziemāju labības un to slimības. Jelgava: LLU, 2014. 104 lpp.
3. Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana: rokasgrāmata. A. Dembovskis, I. Drudze, M. Gailīte u.c. Pūre : Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, 2007. 284 lpp.

4. Intensīvās augļkopības rokasgrāmata. M. Skrīvele, L. Ikase, E. Kaufmane u.c. Dobele: Valsts Dobeles Dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacija, 2000. 281 lpp.

Papildliteratūra

1. Agronomijas pamati. Sast. A. Ruža u.c. Rīga: Zvaigzne, 1994. 352 lpp.
2. Bioloģiskās augkopības pamati. Sast. I. Miške, D. Brutāne, I. Žola. Nordik, 2004. 254 lpp.

3. Riekstiņš A. Laukkopība. Talsi: Valsts Stendes GSI, 2008. 416 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004. ISSN 1691-1598

3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava ISSN 0132-6457.

Piezīmes

Obligātais kurss Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes bakalaura studiju programmai „Ekonomika”, specializācijas virzienam „Agrārā un vides ekonomika”.