Kursa kods LauZ2054

Kredītpunkti 2

Augkopība

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības zinātne (nav zn)32161617/03/2015Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dzidra Kreišmane

Lauksaimniecības doktors

Papildliteratūra

1. Agronomijas pamati. Sast. A. Ruža u.c. Rīga: Zvaigzne, 1994. 352 lpp.
2. Bioloģiskās augkopības pamati. Sast. I. Miške, D. Brutāne, I. Žola. Nordik, 2004. 254 lpp.
3. Riekstiņš A. Laukkopība. Talsi: Valsts Stendes GSI, 2008. 416 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004. ISSN 1691-1598
3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava ISSN 0132-6457.

Piezīmes

Obligātais kurss Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes bakalaura studiju programmai „Ekonomika”, specializācijas virzienam „Agrārā un vides ekonomika”.

Kursa anotācija

Studenti studiju kursa ietvaros gūst ieskatu par augkopības produkcijas ražošanai pieejamajiem un nepieciešamajiem resursiem pamatnozarēs. Iegūst priekšstatu par augkopības produkcijas ražošanas metodēm, to piemērotību agroklimatiskajiem un augsnes apstākļiem, kā arī savstarpējās atbilstības prasībām. Iegūst priekšstatu par kultūraugu ražu veidojošiem faktoriem: augsnes auglību, barības elementu nodrošināšanu un kaitīgo organismu ierobežošanu augkopībā un dārzkopībā. Gūst ieskatu par kultūraugu izmantošanas daudzveidību un produkcijas kvalitātes nodrošināšanas iespējām

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas – vispārīgas zināšanas par augkopības produkcijas ražošanas metodēm, to atbilstību augsnes un agroklimatiskajiem apstākļiem un par augsnes auglības saglabāšanu, kā arī par Latvijā audzēto laukaugu un dārzaugu ražas veidošanos un to izmantošanu kvalitatīvas produkcijas ieguvei;
• prasmes – saprast konkrētajiem apstākļiem atbilstošāko kultūraugu audzēšanas metodi, aprēķināt laukaugu un dārzaugu produkcijas ieguvei nepieciešamās platības un izveidot agrotehnisko pasākumu plānu konkrētu laukaugu un dārzaugu audzēšanai;
• kompetence – priekšstatu līmenī iegūtās zināšanas pielietot savā profesionālajā darbībā.

Kursa plāns

1 Agrotehnisko pasākumu plāns ziemas kviešu audzēšanai
2 Ziemāju labību un rapša audzēšanas plānojums saimniecībā noteikta produkcijas apjoma ieguvei
3 Agrotehnisko pasākumu plāns vasaras miežu audzēšanai
4 Vasarāju labību audzēšanas plānojums saimniecībā noteikta produkcijas apjoma ieguvei
5 Agrotehnisko pasākumu plāns kartupeļu audzēšanai
6 Kartupeļu audzēšanas plānojums saimniecībā noteikta produkcijas veida un apjoma ieguvei
7 Agrotehnisko pasākumu plāns proteīnaugu audzēšanai
8 Saimniecībā nepieciešamo ganību un sēto zālāju platību aprēķināšana
9 Lopbarības nodrošinājuma plānojums saimniecībā noteikta produkcijas veida un apjoma ieguvei
10 Lauka dārzeņu audzēšanas plāns integrētās audzēšanas sistēmā
11 Lauka un segto platību dārzeņu audzēšanas plānojums saimniecībā noteikta produkcijas apjoma ieguvei
12 Lauka un segto platību dārzeņu audzēšanas plānojums saimniecībā noteikta produkcijas apjoma ieguvei
13 Zemeņu stādījuma ierīkošanas un kopšanas pasākumu plāns
14 Ogaugu produkcijas ražošanas plānojums saimniecībā noteikta produkcijas apjoma ieguvei
15 Ābeļu dārza ierīkošanas un kopšanas pasākumu plāns integrētās audzēšanas sistēmā
16 Augļaugu produkcijas ražošanas plānojums saimniecībā noteikta produkcijas apjoma ieguvei

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un prezentēti paredzētie praktiskie darbi, sekmīgi uzrakstīti 4 kontroldarbi par šādām tēmām:
1. augkopības produkcijas ražošanas metožu pamatojums;
2. augsnes auglība, augsekas, augsnes apstrāde;
3. laukaugi, to audzēšana un izmantošana;
4. dārzaugi, to audzēšana, kopšana un izmantošana.

Pamatliteratūra

1. Augkopība. A. Ružas red. Jelgava: LLU, 2004.. 374 lpp.
2. Bankina B., Gaile Z. Ziemāju labības un to slimības. Jelgava: LLU, 2014. 104 lpp.
3. Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana: rokasgrāmata. A. Dembovskis, I. Drudze, M. Gailīte u.c. Pūre : Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, 2007. 284 lpp.
4. Intensīvās augļkopības rokasgrāmata. M. Skrīvele, L. Ikase, E. Kaufmane u.c. Dobele: Valsts Dobeles Dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacija, 2000. 281 lpp.