Kursa kods LauZ2051

Kredītpunkti 2

Barības līdzekļi

Zinātnes nozareDzīvnieku un piena lopkopības zinātne

Zinātnes apakšnozareLopkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums27.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Aiga Nolberga-Trūpa

Dr. agr.

Kursa anotācija

Kursa projektu izglītojamie izstrādā uz eksperimentālo datu bāzes zemnieku saimniecībās vai veicot zinātniskās literatūras apkopojumu par izvēlēto tēmu. Kursa projekta tēmu izvēlas izglītojamais un saskaņo ar studiju kursa pasniedzēju. Noformē kursa projekta mērķi un uzdevumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Izglītojamie nostiprina un kontrolē iegūtās zināšanas par dzīvniekam nepieciešamām barības vielām, kā arī Latvijā lietotiem barības līdzekļiem, to nodrošinājumu kopumā valstī un konkrētā saimniecībā. Izglītojamie iegūst prasmes orientēties galveno barības vielu un barības līdzekļu normēšanas principos dažādu sugu un grupu dzīvniekiem. Izglītojamie prot publiski uzstāties, patstāvīgi sagatavot prezentāciju un profesionāli to aizstāvēt. Rezultātā izglītojamie ir kompetenti iegūtās prasmes un iemaņas izmantot zinātniskās literatūras analizēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa projekta tematikas izvēle, izpildes kritēriji un metodika.
2 Lopbarības kvalitātes raksturojums N saimniecībā.
3 Pasākumi lopbarības kvalitātes uzlabošanai N saimniecībā.
4 Pasākumi proteīna apgādes uzlabošanai N saimniecībā.
5 Pasākumi minerālvielu apgādes uzlabošanai N saimniecībā.
6 Pasākumi vitamīnu apgādes uzlabošanai N saimniecībā.
7 Proteīna saturs barības līdzekļos un nozīme dzīvnieku ēdināšanā.
8 Bioloģiski aktīvu vielu apgādes paņēmieni dzīvnieku ēdināšanā.
9 Proteīna vērtēšanas jaunās sistēmas Latvijā (literatūras apskats).
10 Ogļhidrātu vērtēšanas jaunās sistēmas (literatūras apskats).
11 Jaunu kompleksu barības piedevu un premiksu zootehniskā un bioloģiskā pārbaude.
12 Tilpumainās rupjās lopbarības vērtējums un nozīme dzīvnieku ēdināšanā.
13 Tilpumainās sulīgās lopbarības vērtējums un nozīme dzīvnieku ēdināšanā.
14 Pilnvērtīgās barības vērtējums un nozīme dzīvnieku ēdināšanā.
15 Mikrobioloģiskas izcelsmes barības piedevu nozīme dzīvnieku ēdināšanā.
16 Lopbarības kompleksās novērtēšanas sistēmu salīdzinājums dzīvnieku ēdināšanā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa projekta prezentēšana un publiska aizstāvēšana iegūstot pozitīvu novērtējumu.

Pamatliteratūra

1. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Jelgava: LLU. 2005.320 lpp.
2. Osītis U., Strikauska S., Grundmane A. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Ozolnieki: LLKC. 2000. 61 lpp.
3. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava: LLU. 1998. 98 lpp.
4. Osītis U. Govju ēdināšana. Ozolnieki: LLKC, 2002. 46 lpp.

Papildliteratūra

1. Piena lopkopība. Rokasgrāmata (4. nodaļa). Prof. A. Jemeļjanova redakcijā. Sigulda: Sigra, 2001. 191 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops, Nr.2 (162). Rīga. 2011, 72.lpp. ISSN: 1407-5164
2. Saimnieks Lv, Nr.4 (82). Rīga. 2011, 104.lpp. ISSN: 1590-001
3. Agropols, Nr.47. Rīga. 2010, 12.lpp. ISSN: 1691-3485

Piezīmes

Kursa projekts "Barības līdzekļi" profesionālās augstākās izglītības iegūšanai B daļa.