Kursa kods LauZ2048

Kredītpunkti 2

Lopbarības ražošana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneLaukkopība32161621/01/2011Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dzidra Kreišmane

Lauksaimniecības doktors

Papildliteratūra

1. Freimanis P., Holms I., Lauva J. Lopbarības ražošana tīrumos. Rīga: Zvaigzne. 1981. 311 lpp.
2. Labu ganību iekopšana. Antonijs A., u.c. SIA Latvijas šķirnes sēklas. 2000. 59 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Interneta resursi un periodiskie lauksaimniecības izdevumi: žurnāli Saimnieks, Agrotops, u.c.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss Lauksaimniecības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” kvalifikācijas Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs studiju programmai, pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Apgūstot daudzgadīgo zālaugu bioloģiskās īpašības un to audzēšanu, var pareizi izvēlēties ekonomiski izdevīgu dažādu lopbarības veidu ražošanas tehnoloģiju un sagatavot lētu un kvalitatīvu lopbarību, nekaitējot apkārtējai videi. Latvijā audzējamām zālaugu sugām, to piemērotību audzēšanas vietas izvēlei augstas un kvalitatīvas zāles ražas ieguvei ganībās un pļaujamos zālājos, par augu sugu audzēšanas lietderību zāles lopbarības ražošanai, vākšanas laiku izvēli, ražas pirmapstrādi, sagatavošanu uzglabāšanai un izbarošanai ziemā.Lopbarības gatavošanas veidu ekonomiskā izvērtēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par daudzgadīgo zālaugu saimnieciski bioloģiskajām īpašībām, zālaugu izmantošanu kvalitatīvas lopbarības nodrošinājumam, zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijām un daudzgadīgo zālaugu sēklaudzēšanu.
Prasmes pazīt un raksturot zāles lopbarības sagatavošanai izmantojamo daudzgadīgo zālaugu sugas, sastādīt zālaugu maisījumus, izvēlēties apstākļiem piemērotāko lopbarības sagatavošanas tehnoloģiju, izvērtēt to ekonomisko pamatojumu.
Studenti ir kompetenti novērtēt zāles lopbarības kvalitāti, agronomiski un ekonomiski izvērtēt lopbarības gatavošanas tehnoloģiju atbilstību.

Kursa plāns

1 Pļavu un ganību zālaugu bioloģiskās īpašības.
2 Ekoloģisko faktoru ietekme uz zālaugu augšanu un attīstību.
3 Sēto zelmeņu ierīkošana.
4 Sēto zelmeņu ierīkošanas bruto seguma aprēķināšana.
5 Zelmeņu mēslošana un kopšana.
6 Ganību racionāla izmantošana.
7 Ganību barības vajadzības aprēķināšana. Ganību platības aprēķins.
8 Pļavu racionāla izmantošana un zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas.
9 Siena sagatavošanas tehnoloģija, izmaksas
10 Skābbarības sagatavošanas tehnoloģija, izmaksas
11 Konservētas barības sagatavošanas tehnoloģija, izmaksas
12 Zāles lopbarības uzskaite un novērtēšana.
13 Zāles lopbarības vajadzības aprēķins dažādām dzīvnieku grupām.
14 Zālāju ierīkošanas plānošana un izmaksas
15 Ziemas lopbarības vajadzība, plānošana, kvalitātes novērtēšana
16 Zālaugu sēklaudzēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā - kontroldarbi par noteiktām tēmām. Praktisko darbu pārbaude un ieskaitīšana. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Adamovičs A., Kreišmane D., Narvils M. Zālāju ierīkošana un izmantošana zemnieku saimniecībās. Ozolnieki: LLKC. 1998. 40 lpp.
2. Augkopība. Sast. A. Ruža. Jelgava: LLU. 2001. 233. – 279. lpp.
3. Augkopība. A.Ružas red. Jelgava: LLU. 2004. 283. – 331. lpp.
4. Ceļvedis daudzgadīgo zālaugu sēklaudzēšanā. B. Jansones red. B.Jansone, S.Rancāne, V.Dzenis, A.Jansons. Skrīveri: LLU Zemkopības zinātniskais institūts. 2008. 265 lpp.