Kursa kods LauZ2044

Kredītpunkti 2

Laukkopības pamati

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneLaukkopība32161622/03/2011Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof. (Emeritus)

Maija Ausmane

Lauksaimniecības doktors

author asoc. prof. (Emeritus)

Andris Bērziņš

Lauksaimniecības doktors

Papildliteratūra

1. Lapiņš D., Kažotnieks J. Augsnes apstrāde. Ozolnieki: LLKC, 1998, 97 lpp.
2. Воробьев С.А., Каштанов А.Н., Лыков А.М., Макаров И.П. Земледелие. Москва: Агропромиздат, 1991, 527 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro Apgāds. ISSN 1407-5164.
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004 -, ISSN 1691-1598.

Piezīmes

Obligātais kurss LF studiju programmai Profesionālais bakalaurs "Lauksaimniecībā" ar specializāciju saimniecības vadītājs laulsaimniecībā.

Kursa anotācija

Studenti apgūst laukkopības pamatlikumus, augu dzīves faktorus, to praktiskās regulēšanas iespējas laukkopībā. Nezāļu bioloģiskā īpatnības, klasifikāciju un ierobežošanu. Lauku un ražas nezāļainības novērtēšanu. Jēdziens par kultūraugu maiņu, augsnes apstrādes pamatojumu, augsnes apstrādes veidus un paņēmienus, augsnes apstrādes sistēmas. Laukkopības sistēmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti gūst zināšanas un spēj parādīt šo zināšanu kritisku izpratni par laukkopības zinātniskajiem pamatiem, kultūraugu maiņu, nezāļu sugām, to bioloģiskajām īpatnībām un ierobežošanu, augsnes apstrādi, laukkopības sistēmām. Apgūst prasmes pazīt nezāļu sugas, novērtēt sējumu nezāļainību, izvēlēties optimālākos nezāļu ierobežošanas paņēmienus. Prot novērtēt kultūraugu maiņas nepieciešamību un plānot augsnes apstrādi. Spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus dažādos apstākļos. Studenti būs kompetenti vadīt darbus laukkopībā vai sniegt konsultācijas zemniekiem par laukkopības jautājumiem.

Kursa plāns

1 Laukkopības zinātniskie pamati
2 Augu dzīves faktoru prakstiskās regulēšanas iespējas laukkopībā.
3 Nezāļu bioloģiskā klasifikācija.
4 Nezāļu sugu noteikšana pēc herbārijiem.
5 Nezāļu sēklu un sakņu sistēmas noteikšana.
6 Nezāļu ierobežošanas tiešie un netiešie paņēmieni.
7 Herbicīdi, to klasifikācija, izmantošana dažādu kultūraugu sējumos.
8 Nezāļu izplatības ierobežošana bezherbicīdu tehnoloģijās.
9 Augsnes agrofizikālās īpašības, augsnes struktūra, tās ūdensizturība.
10 Augsnes sakārtas un sakārtas blīvuma atkarībā no granulometriskā sastāva un augsnes apstrādes veida noteikšana.
11 Sējumu struktūras aprēķini saimniecībām ar dažādu specializāciju, saimniecības teritorijas plānošana.
12 Augsnes apstrāde, veidi, paņēmieni. Augsnes apstrādes tehnoloģiskie procesi.
13 Augsnes apstrādes sistēmas, to klasifikācija, diferencējošie faktori.
14 Augsnes apstrādes un nezāļu ierobežošanas plāna sastādīšana.
15 Augsnes auglības atražošanas vērtējums augsekā. Trūda bilance.
16 Bruto seguma aprēķins izveidotajam modelim laukkopībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti 3 kontroldarbi, izstrādāti un atbildēti laboratorijas darbi, aizstāvēts kursa darbs un sekmīgi nokārtots eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Ozolnieki: LLKC, 2000, 247 lpp.
2. Klovāns J., Kroģere R., Pogodins S., Rubenis J. Zemkopība. Rīga: Zvaigzne, 1983, 290 lpp.
3. Kroģere R. Zemkopības praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1984, 120 lpp.