Kursa kods LauZ2043

Kredītpunkti 1

Laukkopības pamati

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā40

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof. (Emeritus)

Maija Ausmane

Dr. agr.

author asoc. prof. (Emeritus)

Andris Bērziņš

Dr. agr.

Kursa anotācija

Darba mērķis ir izstrādāt kultūraugu maiņas pamatojumu modeļsaimniecībai, norādot saimniecības atrašanās vietu, augsnes un agroklimatiskos apstākļus, saimniecības specializāciju. Parādīt iemaņas augsnes apstrādes un nezāļu ierobežošanas plāna izstrādei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti gūst zināšanas un spēj parādīt šo zināšanu kritisku izpratni par kultūraugu maiņas organizāciju saimniecībā, par ražošanas līmeņa vērtēšanu. Apgūst prasmes plānot optimālo kultūraugu secību augu maiņā, prot novērtēt kultūraugu maiņas nepieciešamību un plānot augsnes apstrādi. Spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus nezāļu mehānisko un ķīmisko ierobežošanas paņēmienu pielietošanai. Studenti būs kompetenti vadīt darbus laukkopībā, konsultēt zemniekus par kultūraugu maiņas, augsnes apstrādes un nezāļu ierobežošanu saimniecības attiecīgos agroklimatiskajos apstākļos ar vides saudzējošām tehnoloģijām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa darba mērķis un uzdevumi.
2 Kursa darba struktūra.
3 Modeļsaimniecības vispārējs raksturojums.
4 Saimniecības zemju eksplikācija.
5 Lauksaimniecībā izmantojamo zemju raksturojums.
6 Saimniecības sējplatības, sējumu struktūra, kultūraugu ražas.
7 Augu maiņas raksturojums saimniecībā.
8 Teritorijas tehnoloģiskais raksturojums.
9 Zemes iedalījums noderīguma grupās dažādu kultūraugu audzēšanai.
10 Kultūraugu maiņas pamatojums saimniecībā.
11 Trūdvielu bilances aprēķins augu maiņas posmam.
12 Augsnes apstrādes plāns kultūraugu audzēšanai saimniecība'.
13 Saimniecības sējumu nezāļainības raksturojums.
14 Nezāļu ierobežošanas plāns.
15 Kultūraugu audzēšanas bruto seguma aprēķins. Secinājumi.
16 Prezentācijas materiālu sagatavošana darba aizstāvēšanai. Kursa darba vērtēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kvalitatīvi, pēc noformēšanas noteikumiem izpildīts, teorētiski pamatots, analītiski veikts, aizstāvēts un sekmīgi novērtēts patstāvīgais darbs.

Pamatliteratūra

1. Kroģere R. Zemkopības praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1984. 118 lpp.
2. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Ozolnieki, 2001. 247 lpp.
3. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darbu izpilde un noformējums; metodiskie norādījumi LF studentiem. 2. papild. un pārstr. izd. Jelgava: LLU, 2009. 96 lpp.

Papildliteratūra

1. Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībai. LLKIC- Ozolnieki (ikgadējais)
2. Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts (ikgadējais)

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds.ISSN 1407-5164.
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004-, ISSN 1691-1598.

Piezīmes

Obligātais kurss LF studiju programmai Profesionālais bakalaurs "Lauksaimniecībā"ar specializāciju saimniecības vadītājs lauksaimniecībā.